Hopp til innhold


Egenandeler

Det finnes en rekke ulike typer egenandeler. I denne artikkelen skal vi se på noen av dem og gjøre rede for hvordan de beregnes.

Egenandeler til medisin

Hva du skal betale i egenandel for medisin, vil bero på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri. Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du når grensen for å få frikort. Du skal maksimalt betale 520 kroner pr. utlevering, svarende til 3 måneders forbruk.

Når det gjelder medisin på hvit resept skal du i utgangspunktet selv betale fullt ut for medisinen. Men etter folketrygdloven § 5-22 kan du ha rett til å få dekket 90 % av de utgiftene som overstiger 1825 kroner. Dette gjelder som hovedregel kun for medisin på hvit resept som ikke er vanedannende. Et eksempel på vanedannende medisin er sovetabletter.

Bruker du flere ulike medisiner på hvit resept, kan du legge sammen disse utgiftene. Helfo vil kunne gi deg nærmere opplysninger om den hvit resept medisinen du bruker er omfattet av bidragsordningen. Det er ingen refusjonsordninger for reseptfrie medisiner.  

Egenandeler til legehjelp, fysioterapi og lignende

Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist. Egenandel for konsultasjon hos allmennlege på dagtid er 152 kroner og på kveldstid 257 kroner. Er allmennlegen spesialist i allmennmedisiner egenandelen 201 kroner og 305 kroner. Hos annen legespesialist er egenandelen 315 kroner.

Egenandelen for undersøkelse 170 kroner og for 30 minutter med vanlig øvelsesbehandling, 154 kroner. 

Støtte til behandling hos manuell terapeut gis med 160 kroner for inntil 20 minutter. Støtte til behandling hos kiropraktor er 139 kroner for undersøkelse og 64 kroner for behandling. 

Barn under 16 år har gratis fysioterapi. Det samme gjelder de som får behandling for en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Egenandel på reise til undersøkelse og behandling

Reiseutgifter i forbindelse med reise til lege, sykehus og fysioterapi dekkes etter rimeligste måte du kan reise, minus en egenandel på 146 kroner hver vei. Du skal betale egenandel til du får frikort. Er reiseutgiften lavere enn 146 kroner en vei, skriver du opp faktisk reiseutgift på egenandelskortet. Bruker du bil er km- godtgjørelsen kr 2,50.

Egenandel på reiseutgifter i forbindelse med bruk av fritt sykehusvalg er på 400 kroner hver vei. Denne egenandelen kan ikke føres på egenandelskortet.
Er du borte mer en 12 timer kan du få kostgodtgjørelse på 210 kroner pr. døgn og overnattingsgodtgjørelse på inntil 535 kroner pr. døgn.

Les mer på pasientreiser.no.

Egenandel til tannlegebehandling

Utgangspunktet er at du selv fullt ut må betale dine utgifter til tannlegebehandling. Men det finnes noen unntak.

Har du mer karies (tannråte) en normalt og dette har sammenheng med munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisinbruk, kan du få dekket utgifter til bevarende tannbehandling. Mister du tenner på grunn av munntørrhet og karies kan også utgifter til protetisk behandling bli dekket.

Du kan også delvis få dekket utgifter til behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt). Stønad ytes når behandlingen er målrettet, faglig strukturert og fortløpende. Når det gjelder tap av tenner som følge av tannkjøttsykdom kan stønad til implantat ytes dersom tennene er tapt etter 1. mai. 2002.

Stønaden gis innenfor fastsatte takster. Det er tannlegen som skal vurdere om vilkårene for å få stønad er oppfylt og sende inn regning til Helfo.

Egenandel på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

Beboere på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester skal betale egenandel i forhold til inntekt. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (kr 92 576,– fratrukket et fribeløp på kr 8 000,– pr. år), kan det kreves en egenbetaling på 75 %. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Her er et eksempel: Eneste inntekt er en netto (etter skatt) pensjon på 130 000 kroner. I løpet av ett år blir egenbetalingen 95 242 kroner. Som inntekt regnes ikke kun pensjon. Også næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter, regnes som inntekt.

Her er et eksempel: Netto (etter skatt) pensjon er 145 000 kroner. Netto leieinntekt er 10 000. Avkastning av formue er 15 000 kroner. I løpet av ett år blir egenbetalingen 129 242 kroner.

Det beregnes egenandel av avkastning av formue, men ikke av selve formuen.
Beboeren skal i tillegg til fordelen med fribeløpet på 8 000 kroner, alltid minst sitte igjen med 25 % av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Med nåværende grunnbeløp (per 1. mai 2015) blir det 23 144 kroner. Har beboeren hjemmeværende ektefelle, skal det gjøres et fradrag i beregningsgrunnlaget.

Ved korttidsopphold kan det kreves en egenbetaling med inntil 155 kroner per døgn og med inntil 80 kroner for den enkelte dag- eller nattopphold.

Egenandel på hjemmehjelp

Egenandelen på hjemmehjelp beregnes i forhold til inntekt. Generelt gjelder også at egenandelen ikke må være høyere enn hva det koster kommunen å gi hjemmehjelp.

Er skattbar nettoinntekt før særfradrag mindre enn 2 G (frem til 1.5.17, kr 185 152,–), skal du maksimalt betale 200 kroner i måneden i egenandel.

Egenandel på opptreningsinstitusjon

Opptreningsinstitusjoner som har avtale med det offentlige, kan ta en egenandel på 138 kroner døgnet. Ikke alle opptreningsinstitusjoner har egenandel. Det gjelder for eksempel LHL-klinikkene Glittre, Granheim lungesykehus og LHL-klinikkene Feiring.

Frikort

Det er to frikortsordninger. Egenandelstak 1 er på kr 2 205,-. Denne egenandelsordningen omfatter egenandeler til medisin på blå resept, egenandeler hos lege og psykolog og egenandel til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling.

Egenandelstak 2 er på 1 990,–. Denne egenandelsordningen omfatter egendeler til fysioterapi, noen former for tannlegebehandling, som for eksempel behandling av tannkjøttsykdom, egenandel på opptreningsinstitusjon og egenandel på behandlingsreise til utlandet (kun aktuelt for voksne med revmatisme, psoriasis og post polio.)

Yrkesskade

Har du en godkjent yrkesskade vil du en del tilfeller slippe å betale egenandel. Dette gjelder i hovedsak for medisiner, legebesøk og tannlegebehandling. Forutsetningen er at behandlingen har sammenheng med yrkesskaden.

LHLs pasientombud svarer deg på spørsmål om egenandeler her. 

 

Artikkelen er sist oppdatert 31.03.2017.

Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist. Egenandel for konsultasjon hos allmennlege på dagtid er 152 kroner og på kveldstid 257 kroner. Er allmennlegen spesialist i allmennmedisiner egenandelen 201 kroner og 305 kroner. Hos annen legespesialist er egenandelen 315 kroner.Egenandelen for undersøkelse 170 kroner og for 30 minutter med vanlig øvelsesbehandling, 154 kroner. Støtte til behandling hos manuell terapeut gis med 160 kroner for inntil 20 minutter. Støtte til behandling hos kiropraktor er 139 kroner for undersøkelse og 64 kroner for behandling. Barn under 16 år har gratis fysioterapi. Det samme gjelder de som får behandling for en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

 

Publisert 03.06.2013


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.