Hopp til innhold


Noen nyttige rettigheter du har som pasient

I denne artikkelen skal vi gi en oversikt over noen bestemmelser det kan være nyttig å kjenne til som pasient.

Bytte fastlege

Alle har krav på å få en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Oppsøker du en allmennlege som ikke er din fastlege, må du betale en høyere egenandel. Du kan bytte fastlege inntil to ganger i året. Du kan kun bytte til en lege som har ledig plass på sin liste. Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du bor. Det er ikke etablert ventelister for å komme på listen til en fastlege som har full liste. Vil du bytte fastlege, kan du ringe fastlegetelefonen på 810 59 500. Du må oppgifødselsnummer.

Søk etter fastleger her.

Les mer om å bytte fastlege på helfo.no.

Egen koordinator ved sykdom

Har du behov for komplekse eller langvarige og koordinerte spesialisthelsetjenester, skal du få egen koordinator. Denne skal sørge for nødvendig oppfølging av deg og sikre samordning av tjenestetilbudet når du er på helseinstitusjon og ovenfor andre tjenesteytere. Koordinatoren skal i utgangspunktet være lege men også annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig.

Rett til informasjon som syk

Du har rett til å få all den informasjon som er nødvendig for at du skal få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Særlig har du krav på å få informasjon om aktuelle risikomomenter ved behandlingen. Informasjonen skal gis uten at du må be om det.

Nærmeste pårørende har rett til informasjon dersom du gir samtykke eller forholdene ellers tilsier at de bør få informasjon. Det kan for eksempel gjelde dersom du er bevisstløs eller har psykiske forstyrrelser.

Rett til medvirkning når du er syk

Du har rett til å medvirke ved gjennomføringen av helsehjelpen. Helsepersonell skal legge forholdene til rette på en slik måte at du gis mulighet til å medvirke ved behandlingen. For eksempel at du får medvirke til valg av undersøkelses- og behandlingsmetoder. Reell medvirkning betyr også at du må få all relevant informasjon. Dersom det er tale om å medvirke til valg av behandlingsalternativ, må de aktuelle alternativene fremstå som like forsvarlig.

Samtykke til helsehjelp ved sykdom

Det klare utgangspunkt er at du må samtykke til at helsehjelpen ytes. For at samtykket skal være gyldig, må du ha fått all relevant informasjon. At samtykket er gyldig, vil for eksempel kunne få betydning for et senere erstatningskrav, basert på en skade som oppstod under behandlingen. Dersom du på forhånd var informert om risikoen for å få akkurat denne type skade, så samtykker til behandlingen og blir skadet, vil du i utgangspunktet ikke ha krav på erstatning.

Dersom du ikke er i stand til å gi ditt samtykke, for eksempel fordi du ikke er ved bevissthet, vil man legge til grunn at du mest sannsynlig ville ha samtykket til nødvendig helsehjelp dersom du hadde vært ved bevissthet. Dette kalles hypotetisk eller presumert samtykke.

Rett til innsyn i journal

Du har rett til å få innsyn i din journal. Du har også rett til å få en kopi av journalen. Du kan faktureres 85 kroner for kopien. Innsynsretten omfatter også bilagene til journalen, for eksempel røntgenbilder. Om du ber om det, skal helsepersonell forklare medisinske uttrykk og besvare andre spørsmål du måtte ha.

Du kan kun nektes innsyn i journalen ut i fra hensynet til ditt eget liv og helse eller når et er utilrådelig av hensyn til personer som står deg nært. Det vil for eksempel kunne gjelde dersom man i en psykisk ustabil periode får diagnostisert en alvorlig somatisk sykdom. I slike tilfeller vil det kunne foreligge en fare for selvbeskadigelse. Et annet eksempel er at det fremgår av journalen at pårørende har gitt opplysninger som kan lede til represalier fra pasienten.

Nektes du innsyn i journalen, vil du kunne utpeke en person som skal få innsyn på vegne av deg. Avslag på innsyn, kan påklages til fylkeslegen.

Dekning av utgifter til reise ved behandling

Reiseutgifter til lege og fysioterapeut dekkes uavhengig av hvor i kommunen de holder til. Men kan du reise kollektivt må det avstanden være minst 3 km.

Reiseutgifter til sykehus og opptreningsinstitusjoner dekkes dersom de ligger i bostedsregionen. Henvises du til behandling eller opptrening utenfor bostedsregionen, dekkes reiseutgiftene dersom årsaken er at bostedsregionen ikke har et tilsvarende tilbud.

Reiseutgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling dekkes etter taksten for billigste rutegående transportmiddel. Tilsier helsetilstanden at det benyttes dyrere transportmiddel, for eksempel drosje, dekkes også disse utgiftene. Benyttes egen bil, dekkes kostnadene med en godtgjørelse på kr 2,50 per km + 0,45 for nødvendig ledsager. Inntil du får frikort, er det en egenandel på kroner 146,– hver vei. Ledsager skal ikke betale egenandel.

Benytter du deg av ordningen med fritt behandlingsvalg utenfor den helseregionen du bor er det en egenandel på inntil 400 kroner en vei. Denne egenandelen går ikke på frikortet.

Les mer om frikort og se egenandelstaket på helsenorge.no.

Ledsager får dekket sine reiseutgifter når ledsagelse er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner. Hvorvidt ledsager er nødvendig, må bekreftes av lege/sykehus.

Pasient og ledsager får dekket sine utgifter til overnatting med inntil 535 kroner per døgn dersom overnatting har funnet sted i hotell, pensjonat, gjestgiveri o.l. Overnatting i pasienthotell eid av regionalt helseforetak, for eksempel Rikshospitalet, dekkes ikke når pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Pasient og ledsager får ved fravær som varer over 12 timer en kostgodtgjørelse på 210 kroner per døgn.

Hvis du og eventuell nødvendig ledsager overnatter ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling, kan utgifter til kost og overnatting dekkes utover de fastsatte satsene når dette samlet gir lavere utgifter til reise og opphold. For ledsager kan for eksempel dette være et alternativ, fremfor å reise hjem og så tilbake når pasienten skrives ut.

Her kan du stille pasientombud Atle Larsen spørsmål om pasientrettigheter. 

 

Artikkelen er sist oppdatert 07.01.2016.

Publisert 30.09.2013


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.