Hopp direkte til innhold

Avsluttede FoU-prosjekter

Her finner du gjennomførte FoU-prosjekter ved LHL.

ADL-trening i lungerehabilitering for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom

En studie av effekten av et treningsopplegg for kols-pasienter, spesielt rettet mot ADL, sammenlignet med Glittreklinikkens ordinære tilbud.

Prosjektleder: Frederik Hansen

Angst og depresjon hos kreftpasienter

Varighet: 2012 - 2015. Prosjektets tittel : Forekomst og symptombelastning av angst og depresjon ved kreft. I en pilotstudie ved LHL-klinikkene Rør...

Prosjektleder: Line Oldervoll

Angst, depresjon og fysiske plager hos kolspasienter

Er det sammenheng mellom angst og depresjon (målt med Hospital of Anxiety and Depression Scale, HADS) og fysisk helse (målt med COPD Assessment Tes...

Prosjektleder: Line Oldervoll

Arbeidsrettet rehabilitering - Dag eller Døgn?

Hvem henvises fra NAV til arbeidsrettet rehabilitering på henholdsvis Dag- eller Døgntilbud?

Prosjektleder: Christina W Hilmarsen

Arbeidsvaner og energisparing for personer med kols

Lungesyke har ofte problemer med å utføre dagliglivets ulike aktiviteter. En måte å mestre dette på er å utføre aktivitetene med mer energibesparen...

Prosjektleder: Ingrid Elise Sundfør

Birk-opp

Birkebeinere lever lenger, men har mer hjerteflimmer

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

B-vitaminer, hjertesykdom og kreft (2005)

Randomisert studie av b-vitamintilskudd hos 3000 pasienter med koronarsydom.

Prosjektleder: Marta Ebbing, Haukeland Universitetssykehus

Data i rehabilitering

Utvikling og etablering av et tilpasset dataopplæringsprogram slik at deltakere på institusjonsbasert rehabilitering kan lære hvordan de kan innhen...

Prosjektleder: Odd Erling Børstad

Det er bare å ringe

Samhandling og kompetanseutvikling mellom servicetelefonen “Kolslinjen” og primærhelsetjenesten - Kolslinjen som ressurs for helsepersonell i...

Prosjektleder: Helga Sigurdadottir

Effekt av lungerehabilitering på funksjonsnivå og helserelatert livskvalitet

Effekt av ulike treningsformer på dagliglivets aktiviteter, fysisk aktivitet, selvopplevd helsestatus og fysiologiske variable hos personer med kols.

Prosjektleder: Siri Skumlien

Effekt av lungerehabilitering på utholdenhet, ventilasjon og helserelatert livskvalitet

Lungerehabilitering gir bedre fysisk utholdenhet, og bedre livskvalitet.

Prosjektleder: Hanne Hoaas

Effekter av nitratsupplementering på pasienter med perifer arteriesykdom

Kan rødbetjuice bedre tilstanden hos pasienter med trange årer?

Prosjektleder: Line Oldervoll

Empowerment i praksis

Sykepleieres erfaringer og opplevelser relatert til å bruke empowerment-prinsippet i praksis.

Prosjektleder: Marit Økern

Et bedre liv med ablasjonsbehandling

Prosjektet undersøker selvrapportert livskvalitet hos pasienter etter gjennomgått kateterbasert radiofrekvensablasjon (RFA) for atrieflimmer

Prosjektleder: Per Mølstad

Etablering av LMS på Glittre

Gjennom etablering av lærings- og mestringssenter (LMS) på klinikken ville vi få større fokus på brukermedvirkning i forhold til opplæring an...

Prosjektleder: Grethe Amdal

Evaluering av informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder

Evaluering av Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuters informasjonsmateriell om bruk av energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom.

Prosjektleder: Ingrid Elise Sundfør

Flyreiser og oksygenbehov hos kolspasienter

Hva slags symptomer får KOLS-pasienter når de reiser med fly, og trenger de ekstra oksygen?

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Fremtidens hjerterehabilitering

Har ulike diagnosegrupper ulike behov og ulike effekter av den nåværende modellen for rehabilitering av hjertesyke?

Prosjektleder: Anne Gro Trygsland

Frisk som en fisk- hva nå? – tilbud og trening lokalt

Kartlegging av trenings-/ aktivitetstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst

Prosjektleder: Grethe Frank

Fysisk form og sykefravær

Gir bedre kondisjon mer fysisk aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med kronisk lungesykdom?

Prosjektleder: Ulla Pedersen

Kolspasienter med personlig trener via videokonferanse

Er en regional kols-tjeneste over internett gjennomførbar?

Prosjektleder: Paolo Zanaboni (NST)

Gode pasientforløp for kreftpasienter

Oppfølging av forskning og utviklingsarbeid i forbindelse med tilbud om rehabilitering for kreftpasienter ved LHL-klinikkene Røros.

Prosjektleder: Christina Hilmarsen

Hjerterehabilitering og livskvalitet

Varighet: 2008 - 2009. Prosjektet var en pilotundersøkelse av effekter av hjerterehabilitering målt med selvrapporteringsskjemaene SF-36 og MacNew....

Prosjektleder: Line Oldervoll

Hvem henvises til arbeidsrettet rehabilitering?

Hva som karakteriserer dem som Nav henviser til enten dag- eller døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering?

Prosjektleder: Christina Hilmarsen

Hvordan stoppe blødninger etter PCI eller angiografi?

En enkel kompresjonsrull er en effektiv og billig metode for å hindre blødning etter undersøkelse av hjertet med koronar angiografi eller PCI.

Prosjektleder: Anne Berit Solvang

Informasjons-DVD for lungesyke

Utvikling av DVD-basert informasjon om lungesykdommer. Et samarbeid mellom Hedmark LHL og LHL-klinikkene Glittre.

Prosjektleder: Per Westli

Intens Intensitet

Kartlegging av forholdet mellom anbefalt intensitet ved bruk av Borgs skala på ulike aktivitetsøkter og faktisk intensitet målt med pulsklokke.

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Intervalltrening for kolspasienter

Er korte eller lange intervaller best ved gå-intervallltrening for mennesker med kols?

Prosjektleder: Line Oldervoll

KLAR

Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken.

Prosjektleder: Helene Haugland

Kols og hvileløs søvn

Hos noen kolspasienter øker blodets CO2-innhold under søvn. Sovemidlet Zopiklone bedrer søvnkvaliteten, men på bekostning av dårligere pusting og...

Prosjektleder: Nils Henrik Holmedahl

Kols og hvileløs søvn (2008)

En undersøkelse av kolspasienter i ulike sykdomsstadier for å se på endringer i blodgasser og søvnmønster og på pusteforstyrrelser under spontansøv...

Prosjektleder: Nils Henrik Holmedahl, Glittreklinikken

Kols, oksygen og lungeventilasjon

Kan ekstra oksygen gi mindre tung pust og lavere hjertefrekvens eller blodtrykk under fysisk aktivitet hos kolspasienter?

Prosjektleder: Liv Karin Vesteng

Kolslinjen

Prosjektet var å etablere en svartjeneste der mennesker med kols, pårørende, helsepersonell og den generelle befolkningen kan få svar på spørsmål o...

Prosjektleder: Åse Løken Castilla

Kolspasienters livssituasjon

Hva forteller kols-pasienter om sitt forhold til det å ha kols?

Prosjektleder: Turid Dager

Kvalitetsprosjektet

Innføring av nytt kvalitetssystem med ISO-standard på Glittreklinikken.

Prosjektleder: Merete Bendheim

Kvinnehjerter - Reparert og frisk?

Helsefremmende tilnærminger kan styrke fokus på kvinners individuelle ressurser, muligheter og behov og påvirke forutsetningene for å etterleve...

Prosjektleder: Heidi Lunde Elstad

Lavt trykk, arbeid og hypoksemi hos kols-pasienter

Er det trygt for lungepasienter å fly? Hvordan påvirker lavt atmosfæretrykk og fysisk arbeid oksygeninnholdet i blodet hos pasientene?

Prosjektleder: Carl Christian Christensen

Livskvalitet og opplevelse av sammenheng i livet

Sammenheng mellom ”Sense of Coherence” (Opplevelse av sammenheng, OAS) og helserelatert livskvalitet hos personer med kols.

Prosjektleder: Karen Aurmo

Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter

Et doktorgradsarbeid om effekt av lungerehabilitering på fysisk og følelsesmessig funksjon.

Prosjektleder: Einar Haave

Livsstilsendringer og helse ved diabetes type 2

Forekomst av diabetes øker både i Norge og i resten av verden. Livsstilsendringer og forebygging av komplikasjoner er de to viktigste elementene i...

Prosjektleder: Kalle Alme

Livsstilstudien-Kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og livskvalitet hos personer med risiko for hjerte- og karsykdom

Kan et kortvarig livsstilskurs påvirke kondisjon, fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet?

Prosjektleder: Hanne Aandstad

Lunger i arbeid

Kropp, sjel og arbeidsplass - er det noen sammenheng med sykefravær hos mennesker med lungesykdom?

Prosjektleder: Jon Andsnes Berg

Motivasjonsdagboka

Kan mål- og motivasjonsarbeid rettet mot pasienter i lungerehabilitering gi kort- og langtidseffekter av rehabiliteringen?

Prosjektleder: Erik Elseth

Muskel-skjelettplager og arbeidsliv

Det er av stor betydning for både den enkelte arbeidstaker, og for arbeidsgiver og samfunn at vi kan øke kunnskaper om sammenhengen mellom...

Prosjektleder: Bodil Brenne (NTNU)

NO og oksygenering av arterieblod

Kan nitrogenoksyd benyttes i behandlingen av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom?

Prosjektleder: Morten Melsom

Norstent-studien

LHL-klinikkene Feiring deltar i en landsomfattende randomisert studie som skal sammenligne overlevelsen ved bruk av medikamentfrigjørende stenter m...

Prosjektleder: Kaare Bønaa, Universitetet i Tromsø

Oksygen, andpustenhet og fysisk aktivitet

Effekt av ekstra oksygentilførsel på dyspnoe og arbeidstoleranse hos KOLS-pasienter som gis langtids oksygenbehandling

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Opp i det blå med kols (2008)

Et forskningsprosjekt om kolspasienter og flyreise. Formålet var å undersøke forekomst av symptomer samt vurdere behov for supplerende oksygen unde...

Prosjektleder: Anne Edvardsen, Glittreklinikken

En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Pårørende rammes også av sykdommen, men er en lite prioritert gruppe i helsevesenet. Prosjektet prøver ut et tilbud til pårørende til kols-pasienter.

Prosjektleder: Hilde Næss

OVIP - Overvekt og individuell plan

Er individuell plan et hensiktsmessig redskap for koordinering av tjenester ved sykelig overvekt

Prosjektleder: Christina Hilmarsen

Pasienter som skal til rehabilitering fyller ut kartleggingsskjema på nett

Å la pasienter som skal til rehabilitering fylle ut kartleggingsskjema på nett gir mer pålitelige data, samtidig som det sparer tid og penger.

Prosjektleder: Line Oldervoll

Rask i vendinga. Samhandling med primærhelsetjenesten

Samhandling mellom fastlege og lærings- og mestringssenter, med siktemål å diagnostisere KOLS i tidlig stadium for å stimulere helsefremmende arbeid.

Prosjektleder: Eva Bjørnsborg

Raskere frisk og hel igjen

Fokus på pasienter med alvorlig infeksjon etter hjerteoperasjon.

Prosjektleder: Liv Kvaal

Rehabilitering i drivhus

Rehabilitering “utendørs” hele året i Nord-Troms.

Prosjektleder: Malene Nilsen

Risiko forbundet med høyintensiv kondisjonstrening hos hjertepasienter

Er det sikkert å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter?

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Kompistrening for kreftpasienter

Treningsoppfølging for kreftpasienter i hjemkommunen.

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Sjåførsjekken

Mange yrkessjåfører jobber mye, røyker mye, har uregelmessig kosthold, og trener lite. Målrettet informasjon og regelmessig helsesjekk kan redusere...

Prosjektleder: Jan Jacobsen

Skjøre knokler og små lunger

Osteoporose hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), forekomst og effekt på lungefunksjon.

Prosjektleder: Aina Kjensli

Skjøre knokler og små lunger (2004)

Osteoperose hos pasienter med kols. Forekomst og effekt på lungefunksjon.

Prosjektleder: Aina Kjensli, Glittreklinikken

Skreddersydd røykeavvenning

Det å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å bremse utviklingen av kols. Prosjektet laget et spesielt tilbud til en gruppe som...

Prosjektleder: Kari Hvinden

Stavgang og lungesyke

Prosjektet undersøkte om stavgang er en egnet mosjons- og treningsform for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom.

Prosjektleder: Ulla Pedersen

Styrketrening for kols-pasienter: belastningen må opp om det skal monne

Kols-pasienter har ofte svake muskler i bena, men styrketrening kan hjelpe.

Prosjektleder: Anita Grongstad

Testing av fysisk funksjonsevne hos pasienter med kols

Hva sier balanse, ganghastighet og hvor fort man reiser seg om fysisk funksjon hos mennesker med kols?

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Tilpasning av CPAP til kolspasienter

CPAP er et apparat som kan hjelpe pusten hos kols-pasienter. Prosjektet innførte et mer strukturert opplegg for å tilpasse utstyr og instruere i...

Prosjektleder: Jorun Helgesen

Tilpasset rehabilitering for yngre lungesyke

LHL-klinikkene Glittre har prøvd ut en ny modell for rehabilitering av unge lungesyke: Kortere tid på klinikken, samarbeid med hjemkommunen og...

Prosjektleder: Frederik Hansen

Trening med mestring og mening

Hjertesviktpasienters erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet. Hvordan kan opplevelsen av mestring og livskvalitet påvirkes gjennom trening ...

Prosjektleder: Gyri Skoglund

Trygg og sterk

Etablering av et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Prosjektleder: Lars Petter Myrene

Utvikling av det tverrfaglige samarbeidet

Pasienter som samhandler med forskjellige yrkesgrupper opplever bedre nytte av samhandlingen dersom yrkesgruppene samarbeider godt seg imellom.

Prosjektleder: Tormod Allum

Å leve med oksygenbehandling - fakta, spørsmål og svar

Utvikling av en informativ og brukervennlig brosjyre som inkluderer alle aspekter ved det å bli eller være oksygenbruker eller å være pårørende til...

Prosjektleder: Anne Edvardsen