Hopp direkte til innhold

Arbeidsvaner og energisparing for personer med kols

Lungesyke har ofte problemer med å utføre dagliglivets ulike aktiviteter. En måte å mestre dette på er å utføre aktivitetene med mer energibesparende arbeidsmetoder.

Prosjektleder: Ingrid Elise Sundfør

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2010

Dette handler om temaer som prioritering, planlegging, tempo, pusteteknikk, hensiktsmessige arbeidsstillinger, tilrettelegging av fysiske omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Pasientenes opplevelse av ADL-trening

Denne studien så på kolspasienters egen mestringsopplevelse knyttet til daglige aktiviteter de selv har definert som problematiske i sin hverdag hjemme.

Hva er deres energibesparende arbeidsmetoder i hverdagen, og på hvilken måte har ADL-trening vært nyttig i bevisstgjøringen av energibesparende arbeidsmetoder?

Hvordan opplevde de treningssesjonene og ergoterapeutens måte å gå fram på, og på hvilken måte har ADL-treningen påvirket hvordan de utfører dagliglivets aktiviteter etter oppholdet på klinikken?

Semistrukturerte intervjuer, fenomenolgisk og hermeneutisk tilnærming

Datainnsamlingen ble gjennomført gjennom semistrukturerte intervjuer av 5-7 personer 4 – 5 måneder etter at de hadde kommet hjem igjen fra et rehabiliteringsopphold. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. Det innsamlede materialet ble bearbeidet ved å systematisere og analysere funnene og knytte dem opp til teori.

Studien bygger på en fenomenlogisk hermeneutisk tilnærming.

Er ADL-trening nyttig?

Studien antyder at personer med kols opplever det å endre arbeidsvaner knyttet til mestring av daglige aktiviteter som en del av deres totale helsefremmende prosess. ADL-trening, hvor kroppen blir brukt som kilde til kunnskap og endring, kan her være nyttig dersom pasienten befinner seg i en fase i sin helsefremmende prosess hvor han/hun selv opplever en indre motivasjon for endring og ny læring.

Prosjektgruppe

  • Ingrid Elise Sundfør  - prosjektleder
  • Kristin Heggdal, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo - hovedveileder

Prosjektet er registrert følgende steder:

  • Regional etisk komité (REK): 2009/2274aPublisert 04.04.2014

Publikasjoner

Sundfør IE. Daily activity habits, energy conservation methods and ADL training for patients with COPD. A qualitative study. COTEC Stockholml: poster (2012).

Sundfør IE, Heggdal K. Daily activity habits, energy conservation methods and activity training for patients with COPD. A qualitative study. ERS Annual Congress Amsterdam: thematic poster (2011).

Sundfør IE. "Men jeg kan jo støvsuge…" En kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. MSc-avhandling Høgskolen i Oslo (2010). Les masteroppgaven.