Hopp direkte til innhold

Effekt av lungerehabilitering på funksjonsnivå og helserelatert livskvalitet

Effekt av ulike treningsformer på dagliglivets aktiviteter, fysisk aktivitet, selvopplevd helsestatus og fysiologiske variable hos personer med kols.

Prosjektleder: Siri Skumlien

Status: Avsluttet

Varighet: 2002 - 2007

Varighet: 2002 - 2007.

Omtrent 200 000 nordmenn er rammet av kronisk obstruktiv lungesykdom (Kols). Internasjonal forskning har vist at lungerehabilitering bedrer helsen for disse pasientene, men i Norge vil mange være avskåret fra å kunne delta i polikliniske tilbud på grunn av for lang og slitsom reisevei.

I dette prosjektet fikk pasienter som var innlagt til intensiv rehabilitering i fire uker bedring i symptomer, funksjonsnivå og helserelatert livskvalitet. Resultatene var på linje med det som tidligere er funnet for polikliniske programmer av lengre varighet.

Fortsatt trening er viktig

For å opprettholde effektene av rehabilitering er det viktig at den fysiske treningen fortsetter. Deltagerne ble derfor utstyrt med detaljerte instruksjoner for enten styrke- eller utholdenhetstrening hos fysioterapeuter på hjemstedet i 12 uker etter utskrivelse. Det viste seg at slik trening under veiledning to ganger i uken var tilstrekkelig til å vedlikeholde eller bedre funksjonsnivået ytterligere. Styrketrening ga minst like stor effekt som utholdenhetstrening. Ett år etter trente 3 av 4 pasienter fortsatt regelmessig, og helserelatert livskvalitet var bedre enn før de deltok i lungerehabilitering.

Lite kjønnsforsjeller

Det har vært hevdet at kvinner med kols klager over større grad av symptomer enn menn med samme grad av redusert lungekapasitet. Pasienter med kols innlagt ved Glittreklinikken ble bedt om å beskrive grad av pustebesvær ved et stort antall hverdagsaktiviteter, samt i hvilken grad lungesykdommen hadde medført et endret funksjonsnivå. Resultatene viste ingen forskjell mellom kjønnene i grad av pustebesvær. Kvinnene hadde i større grad enn menn redusert hvor mye husarbeid de gjorde. Når det gjaldt sosial deltagelse, mobilitet og egenomsorg var det ingen kjønnsforskjell.

Prosjektgruppe

  • Siri Skumlien, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Ellen Skogedal, LHL-klinikkene Glittre
  • Marika Vartun, LHL-klinikkene Glittre
  • Turid Hagelund, LHL-klinikkene Glittre
  • Morten Ryg, LHL-klinikkene Glittre - veileder
  • Øystein Bjørtuft, Rikshospitalet - hovedveileder

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

Skumlien S. Assessment of function and effects of rehabilitation in men and women with chronic obstructive pulmonary disease. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2008).

Skumlien S, Skogedal EA, Ryg MS, Bjørtuft Ø. Endurance or resistance training in primary care as maintenance program after pulmonary rehabilitation?. Respiratory Medicine 102: 422 - 429 (2008) Pubmed: 18037283.

Skumlien S, Skogedal EA, Bjørtuft Ø, Ryg MS. Four weeks' intensive rehabilitation generates significant health effects in COPD patients. Chronic Respiratory Disease 4: 5 - 13 (2007) doi: 10.1177/1479972306070374 | Pubmed: 17416147.

Skumlien S, Haave E, Morland L, Bjørtuft Ø, Ryg MS. Gender differences in the performance of activities of daily living among patients with COPD. Chronic Respiratory Disease 3 (3): 141 - 148 (2006) doi: 10.1191/1479972306cd114oa | Pubmed: 16916008.

Skumlien S, Hagelund T, Bjørtuft Ø, Ryg MS. A field test of functional status in COPD as performance of activities of daily living. Respiratory Medicine 100 (2): 316 - 323 (2006) doi: 10.1016/j.rmed.2005.04.022 | Pubmed: 15941658.

Skumlien S, Skogedal EA, Bjørtuft Ø, Ryg MS. Effects of endurance and strength training as maintenance program after 4 weeks of pulmonary rehabilitation for patients with COPD. ERS Annual Congress Wien (2003).

Skumlien S, Hagelund T, Bjørtuft Ø, Ryg MS. A field test for evaluation of COPD patients' ability to perform activities of daily living. ERS Annual Congress Wien (2003).

Skumlien S, Ekeløf T og medarb. Glittre ADL-test. 1) En praktisk test av funksjonsnivå hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom, 2) Kan man hindre fall i oksygenmetning hos KOLS- pasienter ved bruk av endret arbeidsteknikk?. Den nasjonale lungerehabiliteringskonferansen Oslo (2003).

Skumlien S. Trening for alle - hva oppnår en vanlig KOLS-pasient ved trening?. LHLs fagkonferanse Oslo (2003).

Skogedal EA. Samspill mellom 1 og 2 linjetjenesten i praktisk tilrettelegging av trening for KOLS-pasienter. LHLs fagkonferanse Oslo (2003).