Hopp direkte til innhold

Empowerment i praksis

Sykepleieres erfaringer og opplevelser relatert til å bruke empowerment-prinsippet i praksis.

Prosjektleder: Marit Økern

Status: Avsluttet

Varighet: 2010 - 2012

Det har foregått et perspektivskifte i helsesektoren og i samfunnet generelt mot brukermedvirkning, rettighetstenkning og ressurstenkning og bort  a problemorientering og at fagfolk skal løse problemer for folk.

Første gang dette ble tatt opp på internasjonalt nivå var på en WHO-konferanse i Alma Ata i1978, der det ble slått fast at folkehelsearbeid i første rekke måtte baseres på adekvat primærhelsetjeneste, helseopplysning og forebyggende innsatser.

I Ottawa-charteret fra1986 ble helsefremmende arbeid for første gang definert som "prosessen som setter folk i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin helse". Her ble det lagt vekt på at pasientens egeninnsats er en viktig forutsetning for helsefremmende arbeid, og at helse er en ressurs i dagliglivet og ikke tilværelsens mål.

Empowerment – myndiggjøring

Begrepet empowerment (myndiggjøring) står sentralt i det helsefremmende arbeidet. Empowerment innebærer selvstendiggjøring og mestringskompetanse i forhold til eget liv, maktomfordeling, medvirkning, og å være ekspert på seg selv. Det å overføre av makt til pasientene kan kreve en mental omstilling hos helsearbeideren.

Vil veiledning og undervisning av sykepleiere påvirke praksis?

Prosjektet vil undersøke i hvilken grad undervisning og veiledning i empowerment-prinsippet fører til endring i den kliniske praksis til sykepleiere på en rehabiliteringsklinikk. Det vil bli brukt  kvalitativ metodikk, med 1-2 fokusgruppeintervjuer med 7-8 sykepleierne.

Resultater

I løpet av døgnet er sykepleierne sammen med pasientene på flere ulike arenaer. De ser det som sentralt å benytte de ulike arenaene til å skape en god dialog og bygge relasjon til pasientene, som et grunnlag for å praktisere empowermentideologien.

Kompetanse innen egenrefleksjon, dialog og veiledning er viktig

Å praktisere empowermentideologien i forhold til rehabilitering av kronisk lungesyke byr på utfordringer. Veiledningskompetanse og egenrefleksjon rundt praksissituasjoner hvor empowermentideologien er forsøkt praktisert anses som nyttig.

Prosjektgruppe

  • Marit Økern, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Pål Joranger, Høgskolen i Oslo og Akershus - veileder
  • Dag Willy Tallaksen, Høgskolen i Oslo og Akershus - hovedveileder

Prosjektet inngår som en del av prosjektleders mastergrad ved Høgskolen i Akershus.

Publisert 04.04.2014

Publikasjon

Økern M. Sykepleieres erfaringer med å bruke empowermentideologien i praksis. MSc-avhandling Høgskolen i Oslo og Akershus (2012). Les avhandlingen