Hopp direkte til innhold

Fysisk form og sykefravær

Gir bedre kondisjon mer fysisk aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med kronisk lungesykdom?

Prosjektleder: Ulla Pedersen

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2012

Varighet: 2008 - 2012.

Kronisk lungesykdom medfører for en del pasienter at de står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Mange lungesyke er fortsatt yrkesaktive, og kan ha muligheter for fortsatt mange år i arbeidslivet. Effektive tiltak for å bedre arbeidsevnen hos disse vil derfor ha stor betydning.

Problemstilling

Vil et fire ukers tverrfaglig arbeidsrettet lungerehabiliteringsopphold gi en bedring i utholdenhet for pasienter med kols og astma?

Er det en sammenheng mellom bedring i utholdenhet etter 4 ukers rehabilitering og opprettholdelse av fysisk aktivitet og/ eller arbeidsdeltakelse/sykefravær 1,6 og 12 måneder etter avsluttet rehabilitering?

Metode

Prospektiv intervensjonsstudie med en kvantitativ studiedesign. Total 128 pasienter med astma eller KOLS ble rekruttert via deltakelse i LHL-klinikkene Glittres arbeidsrettede lungerehabiliteringsprogram, kronisk lungesyke i arbeid (KLAR), fram til november 2009.

Det ble utført kondisjonstest på tredemølle ved innkomst og utreise for å måle om et fire ukers tverrfaglig arbeidsrettet lungerehabiliteringsopphold ga en bedring i utholdenhet/ fysisk form.

Det ble samlet inn data ved hjelp av spørreskjema og telefonsamtaler ved innleggelse, og henholdsvis 1, 6 og 12 måneder etter hjemreise fra rehabiliteringsoppholdet, der man kartla sykefravær og fysisk aktivitet.

Prosjektgruppe

  • Ulla Pedersen - prosjektleder
  • Siri Skumlien- hovedveileder

Registrering av prosjektet

Data i prosjektet ble samlet inn som et underprosjekt under prosjektet Lunger i arbeid.

Oppgaven er forsvart for MSc-graden ved Universitetet i Oslo i 2012

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

U Pedersen. Lungesyk men frisk nok for arbeid. Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols. MSc-avhandling, Universitetet i Oslo (2012). Les og last ned masteroppgaven her.

U Pedersen, S Skumlien. Does better endurance capacity increase physical performance and work participation for patients with obstructive pulmonary disease? ERS Annual Congress , Amsterdam: poster discussion - (2011)