Hopp direkte til innhold

Hvem henvises til arbeidsrettet rehabilitering?

Hva som karakteriserer dem som Nav henviser til enten dag- eller døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering?

Prosjektleder: Christina Hilmarsen

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2014

Varighet: 2012 - 2014.

NAV benytter flere ulike intervensjoner for å få folk tilbake i arbeidslinja. Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en av intervensjonene. ARR program er satt sammen med hensikt å øke kompetanse og ferdigheter som kreves for å inneha arbeid. Ettersom Norge er langt framme med å tilby intensive institusjonsbaserte ARR programmer, bør studier som sammenligner dag- og døgnmodeller gjøres i Norge. For å vurdere kost-nytte av ulike ARR program bør man gjennomføre effektstudier der deltakerne til henvist tilfeldig til enten dag- eller døgnprogram. Før det er aktuelt, trenger vi kunnskap om hva som karakteriserer de som henvises til enten dag eller døgn per i dag. 

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke/kvalitetssikre om gruppene som henvises til ARR dag og døgn, og å se på om de er ulike på sosioøkonomisk status (trygdestatus), arbeidsstatus, egenvurdert arbeidsevne, ønsket måloppnåelse etter ARR, selvrapportert funksjon, selvrapportert mestringsopplevelse, og selvrapportert fysisk aktivitetsnivå. 

Prosjektgruppe

  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Helsedirektoratets midler til omstilling og utvikling av private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner.