Hopp direkte til innhold

Kvalitetsprosjektet

Innføring av nytt kvalitetssystem med ISO-standard på Glittreklinikken.

Prosjektleder: Merete Bendheim

Status: Avsluttet

Varighet: 2007 - 2009

Varighet: 2007 - 2009

Fram til 2007 manglet Glittreklinikken et kvalitetssystem som tilfredsstilte de regulatoriske krav fra myndighetene og oversikt over ansvarsforhold. Det manglet også et system for oversikt over nødvendige dokumenter og prosedyrer. Avviksbehandling var mangelfull, og for store deler av klinikken ikke satt i system.

Krav til kvalitetssystemet

I januar 2007 ble det startet prosjekt som skulle implementere et kvalitetssystem som imøtekom myndighetenes krav til internkontroll, tilsvarende kravene som til en ISO 9001- sertifisering. Arbeidet tok utgangspunkt i en intern kartlegging som ble gjennomført i starten av prosjektet. Prosjektet skulle bidra til at følgende grunnleggende elementer kom på plass, og at de kunne dokumenteres (Jfr. § 4 i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, 2002-12- 20 nr 1731).

  • Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgave og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet, samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
  • Tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.
  • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt Om virksomhetens internkontroll.
  • Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  • Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten.
  • Ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangler på oppfyllelse av myndighetskrav.
  • Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. Samle klinikkens dokumentasjon i et Elektronisk Kvalitets system (EK).
  • Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Prosjektgruppe

  • Merete Bendheim, sykepleier - prosjektleder

Publisert 04.04.2014

Rapport

Bendheim M. Sluttrapport Kvalitetsprosjektet. LHL-klinikkene intern rapport Glittre (2009). Les rapporten.