Hopp direkte til innhold

Kvinnehjerter - Reparert og frisk?

Helsefremmende tilnærminger kan styrke fokus på kvinners individuelle ressurser, muligheter og behov og påvirke forutsetningene for å etterleve anbefalinger og råd om hjertevennlig livsstil.

Prosjektleder: Heidi Lunde Elstad

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2013

Varighet: 2011 - 2013.

Studiens hensikt var å utforske og beskrive erfaringer til kvinner med iskemisk hjertesykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt) etter utblokking av hjerteårer (PCI), belyse endringer i dagliglivet som følge av PCI og hvordan kvinner forholder seg til hjertevennlig livsstil.

Problemstillingen er belyst i et kvinneperspektiv med en biologisk- genetisk og en sosiokulturell tilnærming og viser kjønnsforskjeller i iskemisk hjertesykdom og PCI- behandling. I et helsefremmende perspektiv fokuseres etterlevelse av hjertevennlig livsstil med The Health Belief Model og ICF-modellen.

Resultater

Fire hovedkategorier av funn ble fortolket frem. Funn viste bagatellisering av hjertesymptomer, feil- og underdiagnostisering før PCI. Etter PCI opplevde kvinnene seg som reparerte og friske, få hadde komplikasjoner og var symptomfrie. Informasjon og oppfølging ble etterspurt. Reaksjoner etter PCI viste glede og takknemlighet over livet, stressfiksering og grensesetting, labilitet, medikamentelle plager, bekymring for arv og symptomhåndtering. Egne risikofaktorer var lite fokusert og kvinnene levde i stor grad som før PCI. Ingen hadde sluttet å røyke, det fysiske aktivitetsnivået var gjennomgående lavt, mens kostholdet var tilpasset hjertevennlige råd og anbefalinger på enkelte områder.

Konklusjon

Studien viser at kvinner med prematur koronarsykdom og lav sosiodemografisk profil har høy risiko for iskemisk hjertesykdom. Kvinnene bar på sterke hjertehistorier. PCI ble sett som en enkel og ukomplisert behandling som reparerte og gjorde dem raskt friske igjen. Dette utfordrer iskemisk hjertesykdom som en kronisk sykdom. Etterlevelse av livsstil er utfordrende og komplekst. Livsstil var lite endret etter PCI og kvinnene levde i stor grad som før. Helsefremmende tilnærminger kan styrke fokus på kvinners individuelle ressurser, muligheter og behov og påvirke forutsetningene for å etterleve anbefalinger og råd om hjertevennlig livsstil.

Prosjektgruppe

  • Heidi Elstad,  LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Randi Nord, Universitetet i Oslo - veileder

Publisert 05.05.2014

Publikasjoner

Elstad HL, Lie I. Women's hearts- Fixed and healthy after PCI? European society of Cardiology Congress Barcelona (2014). Se posteren.