Hopp direkte til innhold

Det er bare å ringe

Samhandling og kompetanseutvikling mellom servicetelefonen “Kolslinjen” og primærhelsetjenesten - Kolslinjen som ressurs for helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Prosjektleder: Helga Sigurdadottir

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2013

Kolslinjen er en landsdekkende gratis telefontjeneste som bidrar med informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende, fagpersonell og andre som har spørsmål om kols. Kolslinjen eies av Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) og drives av LHL-klinikkene Glittre; spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom. De fleste som ringer Kolslinjen er pasienter og pårørende.

I evalueringer som Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført av Kolslinjen (2007 og 2011) forteller mange brukere om manglende opplæring i primærhelsetjenesten. Ansatte i primærhelsetjenesten sier de mangler kunnskap om kols og hvordan leve med kols.

Hensikt

Kolslinjen har definert fagpersonell fra ulike deler av helsetjenesten som viktige målgrupper. Hensikten med prosjektet er å utvikle samhandlingen mellom Kolslinjen (spesialisthelsetjenesten) og helsepersonell ansatt i primærhelsetjenesten – gjennom informasjon og kompetansespredning.

Prosjektet er en pilot med Nittedal kommune. Hensikten er å få erfaring med innhold og form, samt se på resultater og ressursbruk med tanke på videre implementering til flere av landets kommuner.

Prosjektets betydning

Kolspasienter og deres pårørende forteller om manglende opplæring og veiledning i førstelinjetjenesten. Økt bruk av Kolslinjen som informasjons- og veiledningskanal vil kunne bidra til en kostnadseffektiv kompetansespredning mellom nivåene i helsetjenesten.

Mål for prosjektet

Effektmålet er at økt samhandling mellom Kolslinjen og ansatte i primærhelsetjenesten skal bidra til at pasienter og pårørende får tilstrekkelig informasjon til å mestre hverdagen med kols (bruker-, tjeneste- og samfunnsperspektiv). Resultatmålene er:

  • at kompetanseutveksling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten skal bidra til kompetanseheving blant de ansatte
  • at Kolslinjen benyttes av helsepersonell i primærhelsetjenesten
  • at Kolslinjen får erfaring og kunnskap i forhold til samhandling med primærhelsetjenesten, som grunnlag for videre dialog med andre kommuner.

Målgruppen er ansatte i primærhelsetjenesten; fastleger, ansatte i sykehjem- og hjemmetjeneste, frisklivssentraler og lokalmedisinske Sentre.

Gjennomføring

Prosjektet vil ha kompetanseutveksling som hovedaktivitet. Det vil dreie seg om kurs, hospitering og etablering av møteplasser og nettverk. Helsepersonell fra primærhelsetjenesten vil hospitere og tilbys kurs på Glittre. Kolslinjen vil også reise ut til sykehjem, hjemmetjeneste og legesentra på fagmøter, postmøter eller kurs.

Aktuelle temaer vil være; hva er kols, hvordan leve med kols, trening, røykeslutt, behandling, bruk av inhalasjonsmedisiner og, ikke minst informasjon om Kolslinjen og hvordan den kan benyttes av både fagpersonell og andre.

De ansatte ved Kolslinjen vi i tillegg satse spesielt på å delta på regionale og nasjonale arenaer der helsepersonell fra primærhelsetjenesten samles i faglig regi.

Prosjektgruppe

  • Helga Sigurdadottir - prosjektleder
  • Åse Løken Castilla 
  • Kari Hvinden - veileder

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering.

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

H Sigurdadottir. Det er bare å ringe. Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten. LHL-rapport, (2013). Les og last ned rapporten her.