Hopp direkte til innhold

Mange yrkessjåfører jobber mye, røyker mye, har uregelmessig kosthold, og trener lite. Målrettet informasjon og regelmessig helsesjekk kan redusere risiko for helsesvikt.

Prosjektleder: Jan Jacobsen

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2010

På bakgrunn av mistanke om at yrkessjøfører er en høyrisikogruppe i forhold til å utvikle sykdom, skade og sosiale problemer, ønsker man å kartlegge helsetilstanden for å iverksette helsefremmende tiltak. Det er tiltak som sjåførene langt på vei kan iversette selv for å redusere risikoen for helsesvikt: fysisk aktivitet, sunnere kosthold og røykeslutt

Prosjektet er et samarbeid mellom Yrkestrafikkforbundet og LHL. Glittreklinikken bidrar til prosjektet ved rådgiving i forhold til innhold og utforming av spørreskjema, og analyse av data.

Prosjektgruppe

  • Jan Jacobsen, Yrkestrafikkforbundet - prosjektleder
  • Arnt Helge Dalelv, LHL: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  • Morten Ryg, LHL-klinikkene Glittre, kontaktperson i LHL-klinikkene

Registrering av prosjektet

Resultater

Resultatene bekrefter og tallfester det som var utgangspunktet for prosjektet: sjåførene jobber mye, røyker mye, har uregelmessig kosthold, og trener lite. I et prosjekt som dette kan man ikke fastslå årsakssammenhenger, men det er likevel påfallende at det var mye overvekt, høyt blodtrykk og høyt blodsukker blant sjåførene.

Med grunnlag i disse resultatene og allmenn kunnskap er det trolig at man i det videre arbeidet må man ta fatt i både røyking, overspising og mangel på mosjon. Dette er noe av det sjåførene selv kan gjøre endringer i, og som kan påvirke deres helse i positiv retning. Det finnes mye generell informasjon om dette, for eksempel på helsedirektoratets nettsider. I tillegg kan LHL tilby kurs, veiledning og oppfølging. Tiltakene må tilrettelegges for yrkesgruppen.

Siden mange mangler en systematisk overvåking fra egen bedriftshelsetjeneste, er det ekstra viktig å nå denne yrkesgruppen med målinger og informasjon. Dette synes å være en voksende yrkesgruppe siden mer og mer godstransport synes å bli overført fra jernbane til stykkgodstrafikk på veien. Det aktualiserer problemstillingen med sikkerhet og helse ytterligere.