Hopp direkte til innhold

Skjøre knokler og små lunger

Osteoporose hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), forekomst og effekt på lungefunksjon.

Prosjektleder: Aina Kjensli

Status: Avsluttet

Varighet: 1998 - 2010

Varighet: 1998 - 2010

Tap av benmasse oppfattes som en del av den normale aldringsprosessen, men kan påvirkes av blant annet fysisk aktivitet, en del sykdommer, og noen typer medisiner, f. eks. kortikosteroider. For stort tap av benmasse kan føre til osteoporose, som igjen kan føre til knokkelbrudd.

Klinisk erfaring tilsier at kols-pasienter lettere utvikler osteoporose enn friske. Dette kan ha mange årsaker; bruk av medisiner gjennom år, redusert fysisk aktivitet og tobakksrøyking. Dessuten er det mulig at sykdommen i seg selv kan gi osteoporose.

Forekomst av osteoporose hos kols-pasienter har vært forsøkt kartlagt i flere undersøkelser, men så langt kan det ikke trekkes noen sikker konklusjon om at osteoporose finnes oftere hos kols-pasienter enn hos friske.

Osteoporose og lungefunksjon

Hos ellers lungefriske personer er det vist at osteoporotiske deformiteter i ryggvirvler kan gi redusert lungefunksjon. Hos personer med kols er dette ikke undersøkt, og hos disse pasientene vil det være et problem å fastslå hvor mye av reduksjonen i lungefunksjon som skyldes prosesser i luftveier og lungevev, og hvor mye som eventuelt skyldes osteoporose.

Osteoporose, kroppshøyde og normalverdier for lungefunksjon

Et annet spørsmål er om tap av kroppshøyde pga. sammenfall i ryggvirvler vil påvirke forventede spirometriverdier. Ved vurderingen av lungefunksjon sammenlignes pasientens spirometriske verdier med beregnede "normalverdier". Disse normalverdiene beregnes blant annet ut fra personens kroppshøyde.

Men hvilken verdi for kroppshøyde skal brukes ved beregningen? Hvis personen gjennom årene er blitt lavere pga. osteoporose med sammenfall av ryggvirvler, kunne man tenke seg at sykdomsgraden blir feilvurdert når "normalverdiene" beregnes ut fra aktuell høyde. Vil sammenligning med "normalverdier" beregnet ut fra kroppshøyden som 25-30-åring, eller med armvidden (er hos friske voksne nær lik kroppshøyden) gi et riktigere bilde?

Prosjektgruppe

  • Aina Kjensli, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Tilo Blenk, Charité - Universitätsmedizin Berlin
  • Gabi Armbrecht, Charité - Universitätsmedizin Berlin
  • Jan Falch, Aker sykehus
  • Morten Ryg, LHL-klinikkene Glittre
  • Erik Fink Eriksen, Aker sykehus - veileder
  • Ivar Ellingsen, LHL-klinikkene Glittre - hovedveileder

Ekstern finansiering

Prosjektet mottok midler fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering, LHLs forskningsfond, GSK's forskningsfond og privat giver.


Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

A Kjensli, MS Ryg, JA Falch, G Armbrecht, LM Diep, E Fink Eriksen, I Ellingsen. Does body height reduction influence interpretation of lung function in COPD patients? European Respiratory Journal, 36: 540-548 (2010). Les abstract i Pubmed.

A Kjensli. Brittle bones and small lungs. Osteoporosis in COPD patients - prevalence and effect on interpretation of lung function. PhD, Universitetet i Oslo (2010). 

A Kjensli, JA Falch, M Ryg, T Blenk, G Armbrecht, I Ellingsen. High prevalence of vertebral deformities in COPD patients: relation to disease severity. European Respiratory Journal, 33: 1018 - 1024 (2009). Les abstract i Pubmed.

A Kjensli, M Ryg, JA Falch, I Ellingsen. High prevalence of vertebral deformities in COPD patients is not related only to systemic steroid use. ERS Annual Congress, Berlin (2008).

A Kjensli, P Mowinckel, M Ryg, JA Falch. Low bone mineral density is related to severity of chronic obstructive lung disease (COPD). Bone, 40: 493 - 497 (2007). Les abstract i Pubmed.

A Kjensli, P Mowinckel, M Ryg, J Falch. Decreased bone mineral density in patients with chronic obstructive lung disease (COPD). American Thoracic Society Annual Congress, (2004).