Hopp direkte til innhold

Trening med mestring og mening

Hjertesviktpasienters erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet. Hvordan kan opplevelsen av mestring og livskvalitet påvirkes gjennom trening i en hjerterehabiliteringssetting?

Prosjektleder: Gyri Skoglund

Status: Avsluttet

Varighet: 2010 - 2011

Formålet med denne studien var å få kunnskap om hvordan mennesker rammet av ulike former for hjertesvikt kan oppleve trening og fysisk aktivitet i en rehabiliteringsfase som helsefremmende og hvordan trening kan påvirke opplevelsen av mestringstro og livskvalitet.

Resultatene viser at trening og fysisk aktivitet i en rehabiliteringsfase kan gi opplevelsen av økt mestringstro og følelse av kontroll gjennom økt kunnskap og bevissthet omkring kroppens tålegrenser. Trening i trygge rammer bidrar til å redusere barrierer for å belaste seg og positive mestringserfaringer bidrar til økt trygghet og selvtillit. Trening i gruppe oppleves som positivt, både gjennom sosial støtte og økt motivasjon. Her spiller faktorer som opplevelse av felleskap, humør, inspirasjon og oppmuntring en viktig rolle. Samtidig peker funnene på at trening i gruppe også kan medføre følelsen av å komme til kort eller ikke å strekke til i forhold til fysisk kapasitet og deltagelse.

I forhold til opprettholdelse av trening over tid, peker funnene på at det kan oppleves usikkerhet i forhold til overgangen fra hjerterehabiliteringsopphold og til det å fortsette trening hjemme. Planleggings- og målsettingsarbeid ansees som sentralt for å klare å opprettholde treningen over tid og her spiller erfaringer fra rehabiliteringsoppholdet en viktig rolle. Resultatene understreker betydningen av at trening og fysisk aktivitet er lystbetont og meningsfullt, og eksempler på dette er bruk av naturen og fysisk aktivitet og trening i friluft.

Studien konkluderer med at trening kan være helsefremmende for hjertesviktpasienter i en rehabiliteringsfase, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Videre peker studien på at hjerterehabilitering er egnet for implementering av helsefremmende strategier på alle tre nivåer. Siden denne studien er av begrenset omfang og dataene er kontekstavhengige, er det nødvendig med videre forskning på området hjertesvikt og trening og fysisk aktivitet i en rehabiliteringsfase. Det er i tillegg aktuelt å se nærmere på hvordan det best mulig kan tilrettelegges for opprettholdelse av trening og fysisk aktivitet i lokalmiljøet.

Prosjektgruppe

  • Gyri Skoglund, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring - veileder

Registrering av prosjektet