Hopp direkte til innhold

Astma og kroppsøving i skolen (2005)

Prosjektet tok sikte på å øke fysisk aktivitetsnivå og mestringsgrad for ungdom med astma ved å etablere brukerbasert treningstilbud.

Prosjektleder: Mariann Sandsund

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006 - 2008.

LHL Midt-Norge var med i arbeidet. Prosjektet ble gjennomført ved SINTEF i Trondheim. Det skulle også fremme kompetanse om astma for kroppsøvingslærere og kartlegge behov for tilrettelagt undervisning for astmatikere. Oppleggene skulle være brukerstyrte

Overordnet mål for prosjektet var at kroppsøvingsfaget i videregående skole skal kunne bidra til å øke deltakelsen i fysisk aktivitet hos elever med anstrengelsesutløst astma.

Delmål i prosjektet var å undersøke:

  1. Kroppsøvingslæreres behov for opplæring i forhold til fysisk aktivitet og elever med astma.
  2. Effekt av tilrettelegging for elever med astma i kroppsøving i forhold til fysisk form.

Gjennomføring

En spørreundersøkelse med tema ”Astma og kroppsøving” ble gjennomført blant kroppsøvingslærere ved ungdomsskoler i Trondheim og videregående skoler i Sør-Trøndelag vinteren 2006/2007. Resultatene ble brukt til å utvikle tiltak for kroppsøvingslærere og elever i forhold til astma og fysisk aktivitet. Elleve elever med astma ble inkludert i en tiltaksgruppe som fikk tilrettelagt undervisning i seks måneder, og en tilsvarende kontrollgruppe fikk ingen oppfølging. Det ble gjennomført fysiologiske tester med måling av blant annet oksygenopptak, hjertefrekvens og melkesyre i blod før, under og etter intervensjonen.

Spørreskjemaet ble besvart av 106 lærere (65 prosent). 89 prosent rapporterte om behov for økt kunnskap om astma og fysisk aktivitet. Lærerne som deltok i intervensjonsstudien, ga positive tilbakemeldinger på de valgte tiltakene. Til tross for at de fysiologiske parametrene ikke viste noen endringer, hadde deltakerne vært tilstrekkelig aktive til å opprettholde sin fysiske form. Intervensjonen viste at ungdom med astma trenger tilrettelegging som ikke virker stigmatiserende, og at kompetente lærere er viktig for å nå denne målsettingen.

Resultat

Det ble ikke funnet signifikante endringer i de målte fysiologiske parametrene som følge av intervensjonen. Dette forklares med uendret fysisk aktivitetsnivå hos elevene i løpet av prosjektperioden.