Hopp direkte til innhold

For unger og lunger (2006)

Prosjektet hadde som mål å etablere et nettverk for barn med kronisk lungesykdom og deres familier.

Prosjektleder: Arne Gundersen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2008.

Nettverket skulle driftes og være en arena for en rekke aktiviteter som familiene skulle gjøre i fellesskap. Det skulle også formidle kunnskap i ulike temamøter. En større familiesamling skulle finne sted i 2007.

En gruppe foreldre tok våren 2006 initiativ til å danne en interessegruppe for barn med kronisk lungesykdom innen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Foreldregruppen savnet en organisasjon som har som primærformål å stå for interessene til barn med kronisk lungesykdom og drive erfaringsutveksling rundt disse barna. De så LHL som en naturlig ramme for dette.

Med prosjektet For unger og lunger ble det mulig å etablere Interessegruppen for barn med kronisk lungesykdom (IBKL). Dette skulle skje gjennom et antall aktiviteter som i årene framover kunne danne en ramme for interessegruppens virksomhet.

Aktivitetene var:

  • Spredning av informasjonsmateriell om IBKL
  • Fast sosial aktivitet gjennom året for deltakere i IBKL og deres barn
  • Temamøter for foreldrene
  • Familiesamling med deltakere fra hele landet

Gjennomføring

De planlagte aktivitetene er stort sett gjennomført. Det er produsert og distribuert informasjonsbrosjyre, det er utviklet nettsider og etablert et nyhetsbrev. Det er inngått avtale med Glittre-klinikken om lørdagstreff for familier. Temamøter er arrangert, men ikke i planlagt omfang grunnet manglende påmelding. To landsomfattende familiesamlinger er arrangert, hhv. på Røros og i Hurdal.

Videreføring

Gjennom prosjektperioden er det etablert en solid plattform for drift av gruppen. Medlemsmassen er likevel mindre enn kunne forvente, og særlig er det få medlemmer utenfor Oslo-området. Målet om å få gruppen etablert kan derfor ikke sies å være fullt ut oppnådd. I IBKLs strategiplan for 2008-2010 ligger det både målsettinger som er oppnådd og mål som gruppen kan jobbe videre med.

 

Last ned sluttrapport