Hopp direkte til innhold

Forskningsprosjekter finansiert med midler fra ExtraStiftelsen

Tilrettelagt trening for schizofreni (2015)

Tema for prosjektet er fysisk trening som langtidsbehandling for å redusere hjerte- karsykdom hos mennesker med diagnosen schizofreni.

Prosjektleder: Mathias Forsberg Brobakken, NTNU

Kronisk obstruktiv lungesykdom (2015)

Forskningsprosjektet skal se på utbredelse, klassifisering og dødelighet av kronisk obstruktiv lungesykdom i Norge.

Prosjektleder: Laxmi Bhatta, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

BMI og atrieflimmer (2015)

Prosjektet vil se på vektendring gjennom livet og samspillet mellom fedme og metabolske faktorer og risiko for atrieflimmer.

Prosjektleder: Lars Kåre Hægstad, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Mikrobiota ved akutt hjertesvikt (2014)

Prosjektet skal undersøke betydning av bakterieflora i luftveier for akutt forverring av hjertesvikt og for prognose ved hjertesvikt.

Prosjektleder: Nina Faksvåg Caspersen, Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus

Kondisjon og lungefunksjon (2014)

Studien skal undersøke lungefunksjonens betydning for oksygenopptaket (kondisjonen) hos friske, ved tungpust, ved kols og ved hjertesykdom.

Prosjektleder: Øystein Rasch-Halvorsen, Institutt for sirkulasjon- og bildediagnostikk, NTNU

Trening og diastolisk hjertesvikt (2013)

Undersøke forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilbehandling hos pasienter med sykelig overvekt.

Prosjektleder: Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros

Vitamin D og luftveislidelser

Mors vitamin D-nivå under svangerskapet og barnets utvikling av luftveislidelser.

Prosjektleder: Maria Christine Magnus; Folkehelseinstituttet

Vitamin D-mangel og astma

Sammenhengen mellom lavt nivå av vitamin D i serum og forekomst, innsidens og alvorlighetsgrad av astma.

Prosjektleder: Tricia Larose, NTNU

Eldre, kols og kliniske prioriteringer (2011)

Eldre med avansert kols: Omsorg, kliniske prioriteringer og respiratorbehandling.

Prosjektleder: Heidi Jerpseth, Høgskolen i Oslo og Akershus

Akutt koronarsyndrom (2011)

Diagnostisk og terapautisk stratifisering av akutt koronarsykdom.

Prosjektleder: Sigve Karlsen, Sørlandet sykehus, Arendal

Kognitive følger etter hjertestans (2009)

Prosjektet fokuserer på endringer i kognitive funksjoner, livskvalitet og psykisk helse hos voksne pasienter som har opplevd hjertestans.

Prosjektleder: Marte Christine Ørbo, Universitetet i Tromsø

Pustekontroll hos personer med kols (2009)

Kols gir varig nedsatt lungefunksjon med opplevelse av tung pust, noe som oppleves som skremmende.

Prosjektleder: Christine Raaheim Borge, Universitetet i Oslo

Pulmonal hypertensjon ved kols (2008)

Målet med studien var å finne gode ikke-invasive metoder for vurdering av lungekarmotstand, pulmonal hypertensjon og høyre ventrikkelfunksjon hos...

Prosjektleder: Ingunn Skjørten, Aker universitetssykehus

Opp i det blå med kols (2008)

Et forskningsprosjekt om kolspasienter og flyreise. Formålet var å undersøke forekomst av symptomer samt vurdere behov for supplerende oksygen unde...

Prosjektleder: Anne Edvardsen, Glittreklinikken

Kols og hvileløs søvn (2008)

En undersøkelse av kolspasienter i ulike sykdomsstadier for å se på endringer i blodgasser og søvnmønster og på pusteforstyrrelser under spontansøv...

Prosjektleder: Nils Henrik Holmedahl, Glittreklinikken

Atrieflimmer i Tromsø (2007)

Formål: Undersøke forekomst og risikofaktorer for atrieflimmer med vekt på inflammasjonsvariable, ekkokardiologiske mål, samt palpitasjoner.

Prosjektleder: Audhild Nyrnes, Universitetet i Tromsø

Luftveisinfeksjoner og kols (2007)

Formål: Undersøke mikrobiologiske årsaker til kols. Sammenligne kolspasienter med friske røykere. Kartlegge faktorer som påvirker sammensetningen a...

Prosjektleder: Louise Persson, Haukeland Universitetssykehus

Lungekreft – diagnostikk og utfall (2007)

Formål: Undersøke overlevelse ved intervensjonsbroncoskopier ved lungekreft. Undersøke hvilke metode som gir best livskvalitet for lungekreftpasien...

Prosjektleder: Kirill Neumann, OUS, Rikshospitalet

Hjertemuskelskade ved KOLS- eksaserbasjon (2007)

Undersøke en rekke forhold ved kols-eksaserbasjon: Forekomst og prognose ved hjerteskade, betydningen av hjertesvikt, determinanter for hjerteskade...

Prosjektleder: Arne Didrik Høiseth

Lungebetennelse – veien videre (2006)

Prosjektet vil undersøke og kartlegge mikroorganismene som forårsaker lungebetennelse for å gi en mer spesifikk og kvalitetsforbedret behandling.

Prosjektleder: Susanne M. Sørensen Hernes, Sørlandet sykehus, Arendal

Kampen mot overvekt - mellom folkehelse og marginalisering (2006)

Prosjektet skal undersøke medisinske og kulturelle betingelser for utvikling av kunnskapsbaserte og frigjørende folkehelsestrategier i forhold til...

Prosjektleder: Kirsti Malterud, Universitetet i Bergen

Ernæring og transplantasjon (2006)

En undersøkelse av beinskjørhet etter transplantasjon.

Prosjektleder: Liv Førli

Snus som introduksjon til røyk (2005)

Virker snus preventivt eller katalyserende for oppstart av røyking blant unge? En kausal analyse.

Prosjektleder: Elisabeth Larsen, SIRUS

Fysisk trening og hypertensjon (2005)

Formål: Undersøke blodtrykksenkende effekt av forskjellige treningsmodaliteter og -intensiteter ved mild til moderat hypertensjon.

Prosjektleder: Harald E. Mølmen, NTNU

B-vitaminer, hjertesykdom og kreft (2005)

Randomisert studie av b-vitamintilskudd hos 3000 pasienter med koronarsydom.

Prosjektleder: Marta Ebbing, Haukeland Universitetssykehus

Tuberkulose fra pasientens perspektiv (2005)

Hovedmålet med dette prosjektet var å utvikle ny kunnskap om hvordan mennesker med tuberkulose forstår, opplever og mestrer sykdom og tilhørende...

Prosjektleder: Mette Sagbakken, Universitetet i Oslo

Fosterlivet og lungesykdommer (2004)

Starter utvikling av lungesykdommer i fosterlivet? Formålet med prosjektet var å undersøke innvirkning av bl.a. for tidlig fødte og utvikling av...

Prosjektleder: Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Ny behandling av atrieflimmer (2004)

Utvikling av ny behandlingsmetode av atrieflimmer: Elektrisk isolasjon av lungevenene med kateterablasjon.

Prosjektleder: Eivind Solheim, Haukeland Universitetssykehus

Skjøre knokler og små lunger (2004)

Osteoperose hos pasienter med kols. Forekomst og effekt på lungefunksjon.

Prosjektleder: Aina Kjensli, Glittreklinikken

Kjernereseptorer og inflammasjon (2003)

Betydningen av kjernereseptorene LXR og PPAR for inflammasjon hos pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Prosjektleder: Kirsten B. Holven, Rikshospitalet, Lipidklinikken / Institutt for indremedisinsk forskn.

Lungesykdommer i SiC-industrien (2003)

Eksponeringsrelatert forekomst av kreft og lungesykdom blant ansatte i norsk silisiumkarbidindustri.

Prosjektleder: Merete Drevvatne Bugge, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Kols: Livskvalitet og kostnader (2003)

Undersøkelse av de samfunnsmessige kostnadene ved kolsforekomsten i Norge.

Prosjektleder: Rune Nielsen, Haukeland Universitetssykehus

Et liv med risiko (2003)

Målet med dette prosjektet har vært å utforske hvordan personer med arvelig høyt kolesterol opplever, mestrer og håndterer sin tilstand, samt å...

Prosjektleder: Jan Frich, Universitetet i Oslo

Effektiv hjerterehabilitering (2003)

Dette prosjektet ble gjennomført av NTNU i samarbeid med Røros Rehabiliteringssenter. En skulle finne ut om rehabilitering poliklinisk eller fire...

Prosjektleder: Trine Tegdan Moholdt, NTNU

Koronar kirurgi - verdi av shunt (2003)

Hensikten med studien var å evaluere mulige forbedringer innen bypasskirurgi.

Prosjektleder: Stipendiat Jacob Bergsland, Rikshospitalet

MR, infarkt og sviktutvikling (2003)

Formålet med dette arbeidet har vært å øke forståelsen av sammenhengen mellom sårtilheling av hjerteinfarktet og hjertets tilpasning til skaden, bå...

Prosjektleder: Stein Ørn, Helse Stavanger HF

Hjerterehabilitering; kontrollert studie (2002)

En studie for å undersøke langtidseffekten av hjerterehabilitering ved Krokeidesenteret.

Prosjektleder: Thomas Mildestvedt, Universitetet i Bergen

Hjerteinfarkt og reperfusjon (2002)

En studie med fokus på tidlig reperfusjon (gjenåpning av den stengte kranspulsåren) og skille levende fra død hjertemuskulatur ved akutt...

Prosjektleder: Benthe Sjøli, Universitetet i Bergen

Luftveissymptomer og prognose (2002)

Luftveissymptomer og sykdommer og senere dødelighet av ondartete og ikke-ondartete sykdommer

Prosjektleder: Anne Frostad, Kreftregisteret

Sosial status i dødelighet (2002)

Sosial ulikhet i dødelighet i den norske befolkningen fra 1970 til 1999.

Prosjektleder: Bjørn Heine Strand, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Tannsykdommer og hjertesykdom (2001)

Orale infeksjoner og hjerte/kar-sykdommer.

Prosjektleder: Lise Lund Håheim, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Angina pectoris - livskvalitet (2000)

Å leve med angina pectoris. Kartlegging av mestring, angst, depresjon og helserettet livskvalitet.

Prosjektleder: Bjørg Ulvik, Universitetet i Bergen

Anestesigasser og ischemi (2000)

Anestesigassers beskyttelsesmekanismer på hjernen. Kan skadevirkningene av ischemiske episoder begrenses?

Prosjektleder: Morten Carstens Moe, Rikshospitalet

Norsk tuberkulosekontroll i dag (2000)

Prosjektet fokuserer på tuberkulose blant innvandrere i Norge, behandlingsresultater og forsinkelse i diagnostikk av tuberkulose i Norge.

Prosjektleder: Mohammed Guled Farah, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Folat og hjerte-karsykdommer (1998)

Effekter av folat og homocystein på cellulært oksidativt stress og endotelcelledysfunksjon relatert til aterosklerose.

Prosjektleder: Kirsten B. Holven, Lipidklinikken MSD/Kardiovaskulært Forskningssenter

Ductus Venosus "Arantii" (1997)

Ductus venosus er en av blodårene som i fosterlivet leder det oksygenrike blodet fra morkaken til barnets hjerte. Det har vært antatt at blodåren...

Prosjektleder: Drude Fugelseth, Ullevål sykehus