Hopp direkte til innhold

Hjerteinfarkt og reperfusjon (2002)

En studie med fokus på tidlig reperfusjon (gjenåpning av den stengte kranspulsåren) og skille levende fra død hjertemuskulatur ved akutt hjerteinfarkt.

Prosjektleder: Benthe Sjøli, Universitetet i Bergen

Status: Avsluttet

Hovedveiledere: Halfdan Ihlen/Harald Brunvand, Rikshospitalet.

Disputas

Cand.med. Benthe Sjøli ved Institutt for klinisk medisin forsvarte  sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) 27. jan. 2012 med avhandlingen: "Diagnostic and Prognostic Use of Myocardial Strain in Patients with Acute Myocardial Infarction".

Bakgrunn

Kransåresykdom er en av de viktigste årsakene til sykelighet og død i den vestlige verden. Rask gjenåpning av stengt kransåre redder hjertemuskelvev, bevarer funksjon og reduserer infarktstørrelse.

Graden av hjertemuskelskade etter gjennomgått hjerteinfarkt er viktig for å gi diagnostisk og prognostisk informasjon hos disse pasientene. Ved å tidlig identifisere pasienter med stor risiko, kan videre valg av behandling optimaliseres.

Hjerteultralyd er en lett tilgjengelig, skånsom og billig undersøkelsesmetode. I dag brukes ejeksjonsfraksjon (EF) som et mål på venstre hovedkammers pumpefunksjon. Denne ultralydmetoden er svært undersøkeravhengig og har stor variabilitet. Nyere metoder er derfor nødvendig.

Målsetting

Studere deformering av hjertemuskelveggen (strain). Vi har studert strains evne til å predikere infarktstørrelse, hjertets pumpefunksjon og prognose hos pasienter med akutt ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).

Metode

Inkludert 77 pasienter med akutt ST-elevasjonsinfarkt og undersøkt disse pasientene med ultralyd i akuttfasen og ved utskrivelse. Strain er sammenlignet med EF. MR av hjertet er brukt som referansemetode for å måle infarktstørrelse. I tillegg er reproduserbarhet for EF og strain studert.

Gjennomføring

Pasientene er fortløpende inkludert ved Sørlandet Sykehus, Arendal, i perioden 2004-2006. Det har vært et betydelig analysearbeid og 2 ulike strain metoder (strain med Doppler og strain med speckle tracking) er sammenlignet.

Resultater

Strain samsvarer godt med infarktstørrelse målt ved MR og metoden har mindre variabilitet sammenlignet med EF. I tillegg kan denne metoden predikere hendelser etter gjennomgått hjerteinfarkt.

Vitenskapelig betydning: Funnene i avhandlingen viser at strain kan gi bedre vurdering av hjerteinfarktstørrelse, hjertets pumpefunksjon og prognose ved bruk før utskrivelse etter hjerteinfarkt.

Videre planer

Både materialet og metoden brukes i videre studier både nasjonalt og internasjonalt.

Doktorgradsavhandling

Sjøli Benthe (2011) Diagnostic and Prognostic Use of Myocardial Strain in Patients with Acute Myocardial Infarction. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-916-0 No. 1238

Publisert 24.01.2014

Publikasjoner

I Sjoli B, Orn S, Grenne B, Ihlen H, Edvardsen T, Brunvand H. Diagnostic capability and reproducibility of strain by Doppler and by speckle tracking in patients with acute myocardial infarction. JACC Cardiovasc Imaging 2009; 2:24-33.

II Sjoli B, Orn S, Grenne B, Vartdal T, Smiseth OA, Edvardsen T, Brunvand H. Comparison of left ventricular ejection fraction and left ventricular global strain as determinants of infarct size in patients with acute myocardial infarction. J.Am.Soc.Echocardiogr 2009; 22:1232-1238.

III Sjoli B, Grenne B, Smiseth OA, Edvardsen T, Brunvand H. The advantage of global strain compared to left ventricular ejection fraction to predict outcome after acute myocardial infarction. Echocardiography 2011; 28:556-563.