Hopp direkte til innhold

Kognitive følger etter hjertestans (2009)

Prosjektet fokuserer på endringer i kognitive funksjoner, livskvalitet og psykisk helse hos voksne pasienter som har opplevd hjertestans.

Prosjektleder: Marte Christine Ørbo, Universitetet i Tromsø

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2015

Under hjertestans stopper blodforsyningen til hjernen opp og tilgangen på surstoff reduseres eller opphører over en periode.

Hovedveileder: Dr. med Audny Anke, Universitetet i Tromsø.

Bakgrunn

Publisert forskning viser behov for et mer helhetlig fokus på senfølger hos personer som overlever prehospital hjertestans der ikke-medisinske faktorer, som forståelsen av pasientens kognitive og emosjonelle tilstand, antas vesentlig for å sikre vellykket rehabilitering.

Hjertestans utenfor sykehuset medfører at hjernen får for lite oksygen. Hjernen kan ta skade av dette. Hvordan det går med pasienter som får hjertestans utenfor sykehuset, er svært variabelt. Dødeligheten er høy. Et mindretall pasienter får store hjerneskader og blir avhengig av kompleks medisinsk behandling over lang tid eller tverrfaglig rehabilitering på spesialistnivå.

Det er viktig å understreke at også mange pasienter overlever uten noen form for senfølger fordi de tidsnok mottok livreddende førstehjelp og kom raskt til sykehuset.

Selv om sannsynlighet for å få en anoksisk-hypoksisk hjerneskade etter prehospital hjertestans er forhøyet foreligger det per i dag ikke noe systematisk tilbud til pasientgruppen som fokuserer på dette etter at de er utskrevet fra hjerteavdelingen og rehabiliteringstilbud er forbeholdt de alvorligere skadde pasientene.

I fagmiljøene og forskningslitteraturen eksisterer en bekymring for at man fanger opp for få pasienter. Man antar at kognitive og emosjonelle problemer etter prehospital hjertestans er underdiagnostisert. Pasienten kan f.eks. være nevrologisk intakt og mestre det å bo alene, men likevel streve med redusert kognitiv funksjon (eks. hukommelse, konsentrasjon, planleggingsevne, visuo-spatiale vansker) og/eller emosjonelle vansker (økt trettbarhet og vanskeligheter med å komme i gang med aktiviteter, angst, depresjon/nedstemthet). Noen pasienter blir først klar over de kognitive vanskene når de vender tilbake i jobb og må anstrenge seg mentalt igjen.

I prosjektet inviteres alle voksne som har overlevd hjertestans utenfor sykehuset, og som har blitt behandlet på UNN-HF Tromsø, til poliklinisk oppfølging hos nevropsykolog 3 måneder og 1 år etter hjertestans. Målsetningen med undersøkelsen er kartlegging, diagnostisering og å finne egnete hjelpetiltak til de som trenger det.

Parallelt med forskningsprosjektet har vi startet arbeidet med å utarbeide en modell for å sikre videre klinisk tilbud til pasientgruppen på UNN-HF, etter forskningsprosjektets avslutning.

Formål

Øke kunnskap om nevropsykologisk sekvele og rehabiliteringsbehov etter hjertestans utenfor sykehuset.

Design

Prospektiv kohort studie.

Metode

I prosjektet brukes nevropsykologisk metodikk, spørreskjema og volumetrisk MRI.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Hovedveileder: Dr. Med Audny Anke, Rehabiliteringsklinikken UNN-HF/UIT

Biveileder: Dr. Scient Torgil Riise Vangberg, Radiologisk avdeling.

Koordinator: Førsteamanuensis Phd. Per M. Aslaksen, IPS, UIT.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hjertemedisinsk avdeling, Rehabiliteringsklinikken og Radiologisk avdeling på UNN-HF, samt UIT. Fra hjertemedisinsk avdeling deltar: overlege Pål M. Tande, overlege Kristina Larsby og hjertesykepleier Elisabeth K. Valanes og fra Rehabiliteringsklinikken: overlege Christoph Schäfer.

Forelesninger

Fagdager for sykepleiere og hjelpepleiere på Hjerteavdelingen på UNN-HF Tromsø i mai 2013. Tema: Anoksisk hjerneskade etter hjertestans, konsekvenser og rehabiliteringsbehov.

Her kan du lese mer om hjertestans og hjerte-lunge-redning.

Publisert 29.01.2014  Oppdatert 10.01.2014

Publikasjoner

Ørbo, Marte Christine: Neuropsychological outcome after Out of Hospital Cardiac Arrest. Abstract publikasjon. Konferanseprogram.Skandinavisk utbildningmöte. - Vård efter hjärstopp. 30-31 maj, 2013. Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige.

Ørbo, Marte Christine. Invitert foreleser. Neuropsychological outcome after Out of Hospital Cardiac Arrest.. Skandinavisk utbildningsmøte: Vård efter hjärstopp; 2013-05-30 - 2013-05-31

Prediction of on-road driving ability after traumatic brain injury and stroke. Aslaksen, Per; Ørbo, Marte; Elvestad, Rolf; Schäfer, Christoph; Anke, Audny (2013). European Journal of Neurology.

Predictors for cognitive impairment one year after surgery for subarachnoid hemorrhage. Ørbo M., Waterloo K., Egge A., Isaksen J., Ingebrigtsen T., Romner B. (2009). Journal of Neurology.

Puillary Stroop Effects. Laeng B., Ørbo M., Holmlund T., Miozzo M. (2011).Cognitive Processing. ISSN 1612-4782.

Utbrenthet. Må man ha brent for å brenne ut? Validering og predikering av utbrenthet blant norske studenter. Marte C. Ørbo, Per M. Aslaksen og Joar Vittersø. Nordisk Psykologi, vol 57, nr. 4, desember 2005.