Hopp direkte til innhold

Kols: Livskvalitet og kostnader (2003)

Undersøkelse av de samfunnsmessige kostnadene ved kolsforekomsten i Norge.

Prosjektleder: Rune Nielsen, Haukeland Universitetssykehus

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2007

Hovedveileder: Amund Gulsvik, Haukeland Universitetssykehus.

Rune Nielsen disputerte  mandag 30.mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Costs of  chronic obstructive pulmonary disease in a general population” Methodological aspects and longitudinal perspectives".  Universitetet i Bergen; 2011.

Bakgrunn

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en kronisk sykdom, som rammer oppmot 19 prosent av den norske voksne befolkning. For at samfunnet skal dekke behandling, kreves det i dag at kostnadene står i et rimelig forhold til effektene.

Når en søker om refusjonsrettigheter for medikamenter, kreves det at det gj��res grundige legemiddeløkonomiske analyser. Imidertid er det svært få slike analyser som er gjort i det en kaller representative befolkninger, det vil si grupper som likner på ”gjennomsnittsbefolkningen.”

Målsetting

Målet med avhandlingen var å undersøke hva behandlingen av kols koster det norske samfunnet, og sammenlikne disse kostnadene i en representativ befolkning med deltakere hentet fra sykehusene.

Metoder

Det ble først gjort en forundersøkelse med 29 deltakere. Deretter ble 286 kolspasienter og 132 personer uten kols fulgt i ett år. Alle deltakerne gjennomførte fire telefonintervjuer i tillegg til et personlig oppmøte ved Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

I tillegg ble det gjort beregninger ut fra et samarbeide med en større internasjonal studie i Island og Norge.

Resultater og betydning

Avhandlingen viser at de årlige kostnadene ved å behandle en gjennomsnittlig kols-pasient er 7 400 kroner.

I studier finansiert av legemiddelindustrien benytter en gjerne pasienter behandlet ved sykehus. Disse pasientene koster det 27 000 kroner å behandle i året. Legemiddelindustriens undersøkelser vil dermed kunne feilberegne kostnader ved bruk av nye medisiner. Konsekvensen kan være at helsemyndighetene ikke tilbyr den mest kostnadseffektive behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Sett fra år 2005 vil kostnadene til behandling av kols de neste tjue årene være verdt 24 milliarder kroner. I Norge er kostnadene per pasient betraktelig lavere enn i Island. Dette kan skyldes lengre sykehusinnleggelser, valg av dyrere medikamenter, forskjellig kjøpekraft og et generelt dyrere helsevesen i Island.

Kostnadene ved kols øker dramatisk etter hvert som pustekapasiteten blir lavere. De årlige kostnadene øker også med 3 700 kroner per sykdom pasienten har i tillegg til kols, og med 650 kroner per hendelse med forverring av luftveisplagene.

Avhandling

Rune Nielsen: Costs of  chronic obstructive pulmonary disease in a general population” Methodological aspects and longitudinal perspectives.  University of Bergen; 2011.