Hopp direkte til innhold

Pulmonal hypertensjon ved kols (2008)

Målet med studien var å finne gode ikke-invasive metoder for vurdering av lungekarmotstand, pulmonal hypertensjon og høyre ventrikkelfunksjon hos pasienter med kols.

Prosjektleder: Ingunn Skjørten, Aker universitetssykehus

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2013

Hovedveileder: Sjur Humerfeldt, Aker universitetssykehus.

Foreløpig sluttrapport

Datainnsamlingen startet høsten 2007 og ble avsluttet juli 2010 etter inklusjon av 119 pasienter med kols og 31 friske kontrollpersoner. 100 av pasientene har gjennomgått høyresidig hjertekateterisering, som har vært den viktigste undersøkelsen i studien. Studien har generert et omfattende datamateriale, mer enn hva som vil bli benyttet i avhandlingen.

Analyser

Alle data vedrørende lungefunksjon, ergospirometri og høyresidig hjertekateterisering er bearbeidet statistisk, likeså data vedrørende kroppsmassesammensetning. Data fra CT thorax med kvantitering av emfysem er foreløpig ikke klare på grunn av tekniske vanskeligheter (inkompatibilitet mellom analyseprogram og CT-data slik de er lagret i sykehusets bildearkiv, men det er mulig denne kan overkommes etter ny informasjon fra utenlandsk ekspert).

Blodprøveanalyser er gjennomført ved Aker, Ullevål og Rikshospitalet, det gjenstår å analysere høysensitiv troponinT i nedfrosset materiale ved AHUS. Blodprøveresultater vedrørende inflammasjon og endotelfunksjon er delvis bearbeidet statistisk.

Skjørten regner med å disputere i løpet av våren 2014.