Hopp direkte til innhold

Skjøre knokler og små lunger (2004)

Osteoperose hos pasienter med kols. Forekomst og effekt på lungefunksjon.

Hovedveileder: Jan Falch.

Aina Kjensli disputerte 25. jun. 2010 for Phd-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Brittle bones and small lungs".

Bakgrunn

Klinisk erfaring tilsier at kols-pasienter har større tendens til utvikling av osteoporose enn friske. Flere mekanismer kunne tenkes å være involvert: kols-pasienter bruker oftest medisiner - inkludert steroider - gjennom år, fysisk aktivitet blir redusert, tobakksrøyking, sykdommen i seg selv kan tenkes å tilskynde osteoporose. Det er ikke kjent om kols-pasienter har sammenfall i ryggvirvler hyppigere enn lungefriske.

Ved vurderingen av lungefunksjon sammenlignes pasientens spirometriske verdier med beregnede ”normalverdier”. Epidemiologiske studier av lungefriske har vist at kroppshøyden, ved siden av alder og kjønn, er den viktigste prediktoren for individets lungefunksjon. Således kan en pasients ventede ”normalverdier” beregnes ut fra alder, kjønn og høyde.

Det er ingen konsensus om hvilken verdi for pasientens høyde som skal brukes ved beregning av ”normalverdier” hvis personen gjennom årene er blitt lavere pga. osteoporose med sammenfall av ryggvirvler.

Målsetting

Se på sammenheng mellom osteoporose og alvorlighetsgrad av kols, prevalens av sammenfall i ryggvirvler hos kols-pasienter med og uten bruk av systemiske steroider, samt hvordan en eventuell høydereduksjon pga. osteoporose og sammenfall i ryggvirvler virker inn på vurdering av lungefunksjonen hos kols-pasienter.

Metode

En gruppe på 88 kols-pasienter innlagt på Glittreklinikken fikk målt sin lungefunksjon og benmasse, og funnene ble sammenliknet med en gruppe fra den generelle befolkningen i Oslo (Artikkel 1).

En gruppe på 465 kols-pasienter innlagt på Glittreklinikken ble undersøkt med røntgen av ryggvirvlene, vurdering av opprinnelig og målt høyde, samt målt sin lungefunksjon. Funnene ble sammenliknet med en gruppe fra den generelle befolkningen i Oslo (Artikkel 2 og 3).

Resultater

 • Det er lavere benmasse hos kols-pasientene i forhold til referansegruppen.
 • Benmassen minker med økende alvorlighetsgrad av kols, også hos de som ikke har brukt systemiske steroider.
 • Funnene tyder på at reduksjonen i benmasse kan skyldes kols i seg selv.
 • En tredjedel av de undersøkte kols-pasientene hadde sammenfall i minst en ryggvirvel.
 • Sammenfall i ryggvirvler er nesten dobbelt så hyppig hos kols-pasienter som i referansegruppen.
 • Høydereduksjonen hos kols-pasienter er noe større enn hos referansegruppen.
 • Selv små høydereduksjoner gir overvurdering av lungefunksjonen.

Konsekvenser

 • Man bør være oppmerksom på økt risiko for osteoporose og sammenfall i ryggvirvler hos kols-pasienter, også de som ikke har brukt systemiske steroider.
 • Man bør vurdere om pasientene har tapt høyde, spørre etter tidligere brudd, oftere måle benmasse og ta røntgen av ryggvirvler.
 • Man bør alltid tenke på å forebygge og evt. behandle osteoporose hos kols-pasienter
 • Overvurdering av lungefunksjonen kan medføre at pasienten ikke får riktig behandling
 • Man bør ha samme metode for å vurdere høydereduksjon og enes om hvilken høyde. som skal brukes når vi vurderer lungefunksjon hos de som har tapt høyde.

Doktorgradsavhandling

Kjensli A (2010): Brittle bones and small lungs. Osteoporosis in COPD patients – prevalence and effect on interpretation of lung function. Universtitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-623-0.

Prosjektleder: Aina Kjensli, Glittreklinikken

Status: Avsluttet

Varighet: 2005 - 2008

Publikasjoner

1) Kjensli A, Mowinckel P, Ryg MS, Falch JA. Low bone mineral density is related to severity of chronic obstructive pulmonary disease. Bone 2007; 40: 493-497.

2) Kjensli A, Falch JA, Ryg MS, Blenk T, Armbrecht G, Diep LM, Ellingsen I. High prevalence of vertebral deformities in COPD patients: relation to disease severity. Eur Respir J 2009; 33: 1018–1024.

3) Kjensli A, Ryg MS, Falch JA, Armbrecht G, Diep LM, Eriksen EF, Ellingsen I. Does body height reduction influence the interpretation of lung function in COPD patients? Eur Respir J 2010; 36: 540-548.