Hopp direkte til innhold

Forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilsbehandling hos pasienter

Kan utholdenhetstrening bedre hjertefunksjonen ved diastolisk hjertesvikt?

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2014 - 2017

Mer enn 14 millioner personer i Europa har påvist hjertesvikt. Mer enn halvparten har diastolisk hjertesvikt, også kalt hjertesvikt med preservert ejeksjonsfraksjon (HFPEF). Det som karakteriserer sik hjertesvikt er normal tømming av blod ut av, men nedsatt fylling av blod i venstre hjertekammer. I tillegg til nedsatt hjertefunksjon har pasienter med diastolisk hjertesvikt betydelig nedsatt kondisjonsnivå, noe som medfører redusert livskvalitet og til å gjennomføre daglige gjøremål. Per dags dato finnes ingen effektive medikamentelle behandlingsformer for diastolisk hjertesvikt. Sykdommen rammer ikke bare hjertet, men også andre organer som skjelettmuskulatur og blodårer er påvirket og det er nå enighet om at den er en «multifaktorell» sykdom. Tidligere publiserte studier viser at fysisk trening kan ha til dels god effekt på hjertets funksjon. Det trengs imidlertid flere systematiske studier for å undersøke hvilke type trening som kan gi størst effekt på hjertefunksjon, på andre organer samt fysisk funksjon og livskvalitet blant pasienter med diastolisk hjertesvikt.

Prosjektets målsetting

Hovedmålet med studien er å komme frem til en effektiv og gjennomførbar treningsprotokoll for pasienter med HFPEF slik at sykdommen bedres og/eller reverseres. Vi vil i en randomisert prospektiv studie undersøke effekten av to typer utholdenhetstrening som begge har potensiale til å påvirke alle involverte organer (hjertet, skjelettmuskel og blodårer) og helserelatert livskvalitet på en positiv måte. Vi ønsker videre å studere potensielle markører i blod som sier noe om alvorlighet av sykdomstilstanden samt effekten av trening.

Metoder

Pasientene vil bli undersøkt med moderne ultralydmetoder for hjerte- og blodårestruktur/funksjon, målt kondisjon ved ergospirometri, helserelatert livskvalitet ved bruk av validerte spørreskjema og aktivitetsnivå ved hjelp av aktivitetsmonitorer. Treningsprotokollene som er valgt i denne studien er basert på de store effektene intervalltrening har vist på pasienter med «tradisjonell hjertesvikt» med nedsatt ejeksjonsfraksjon. Det er ikke gitt at samme type trening vil virke likedan på HFPEF-pasienter da prospektive studier på dyr med HFPEF kan tyde på at trening med relativ høy intensitet har mindre effekt enn moderat trening.

Vitenskapelig betydning

HFPEF er den eneste hjertesykdommen som øker i forekomst og trening ser ut til å være den eneste «medisin» foreløpig som kan være effektiv i behandlingsøyemed. Studien vil fokusere på hva utholdenhetstrening gir av effekter på flere organer og vi forventer at prosjektet vil føre oss et langt steg videre mot å konkretisere anbefalingene av bruk av trening som medisin for denne pasientgruppen. Markører i blod og skjelettmuskel som følge av sykdommen og effekten av trening kan gi molekylære angrepspunkt for ny medisin for pasienter med HFPEF.

Prosjektgruppe

  • Ulrik Wisløff, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - prosjektleder
  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros
  • Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring
  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - veileder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering, Samarbeidsorganet Helse Midtnorge NTNU, og LHL-klinikkenes fond for forskning og utvikling.