Hopp direkte til innhold

Rehabiliteringsprosjekter finansiert med Extramidler

Sæterstuggu (2004)

Et rom ved Folldal bo- og sevicesenter skulle innredes som ei seterstue med gamle møbler som lånes fra folk i bygda.

Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal kommune og LHL Folldal

Hjerter i lyst og nød (2004)

Prosjektet skal bidra til større åpenhet rundt temaet seksualitet og samliv for hjertesyke.

Prosjektleder: Kristina Forsberg

En bedre hverdag (2004)

Prosjektet skul sette i verk en rekke systematiske tiltak for å skape en bedre hverdag for mennesker i Sørreisa som har kols.

Prosjektleder: Svein-Roald Østrem, LHL Sørreisa

Best praksis på individuell plan (2004)

I prosjektet skulle en kartlegge og overvåke oppfølgingen av Individuell Plan for pasienter med hjerte-karsykdom.

Prosjektleder: Karl Johan Johansen, HiST

SMIIL (2004)

Skape en møteplass som styrker glede og opplevelse av mestring.

Prosjektleder: Tove Høgemark

"Trætte mænd" (2004)

Det skulle lages en kortfilm om 3 ulike menn som alle har blitt rammet av hjertesykdom.

Prosjektleder: Eva F. Dahr

Blåskoghytta (2004)

Målet var å skape et sosialt fellesskap der kronisk syke og funksjonshemmede som har vanskelig for å komme ut i naturen, skal få tilbud om hestesky...

Prosjektleder: Anne Broholm, LHL Hitra

Respira - hvem er vi? (2004)

I prosjektet skulle det etableres et likemannsnettverk for respiratorbrukere.

Prosjektleder: Fred H. Bergmann

Helse for eldre innvandrere (2005)

Initiativ fra Norsk Pakistansk Eldreforening for å sette i gang ulike aktiviteter for de første pakistanske innvandrerne som kom til Norge.

Prosjektleder: Faiz Ahmad

Friskhumørsentralen 2 (2005)

Prosjektet gikk ut på å bygge opp en rehabiliteringsmodell for en kommune der en ser helhetlig på alle instanser som er bidragsytere.

Prosjektleder: Leif-Tore Stenersen, LHL Hamarøy

Bikuba (2005)

Prosjektet skulle etablere ein møteplass der folk med ein eller annen diagnose kjem saman og lagar felles aktivitet.

Prosjektleder: Berit Kvalvik, LHL Radøy

Sittedans (2005)

Prosjektet var rettet mot de eldre i lokalsamfunnet, både de som bor i egne hjem og på institusjoner i Selje kommune.

Prosjektleder: Anne Grete Honningsvåg, LHL Selje

Naturen for alle (2005)

Prosjektet skulle anlegge en rullestolsti og brygge slik at et naturområde utenfor Vardø blir tilgjengelig også for funksjonshemmede og kronisk syke.

Prosjektleder: Tom Olav Stavseth, Vardø kommune

Ny livsstil - mat og trivsel (2005)

Kjøkkensjef Lars Gunnar Heggedalsvik på Røros Rehabiliteringssenter er opptatt av sunn mat. Prosjektet ”Ny livsstil – mat og trivsel” resulterte i...

Prosjektleder: Lars Gunnar Heggedalsvik, Røros Rehabilitering

Full klaff (2005)

Det skal produseres en informasjons-DVD for pasienter som skal til utredning og behandling ved Feiringklinikken.

Prosjektleder: Rasmus Moer, Feiringklinikken

Finn fram i fellesskap (2005)

Prosjektet skal legge til rette for at funksjonshemmede og kronisk syke skal kunne drive med orienteringsløp for å holde seg fysisk aktive.

Prosjektleder: Heidi Mustvedt Plüss, LHL Sør

Medfødt feil, like heil (2005)

Prosjektet rettet seg mot unge voksne med medfødt hjertefeil.

Prosjektleder: Hermod Johansen LHL Nord / Marte A. Jystad FFHB

Tilbake til arbeidet (2005)

Prosjektet går ut på å lage et minirehabiliteringssenter for innbyggere i Vesterålen. Siktemålet er å bygge opp mennesker som er rammet av (særlig)...

Prosjektleder: Kai Ruud, LHL Hadsel

Planter i rehabiliteringsmiljø (2005)

Bruk grønne planter ble testet ut i Røros Rehabiliteringssenter med tanke på om dette var noe å investere i for andre rehabiliteringsmiljøer.

Prosjektleder: Grete Patil

Cortidlig? Coreffektivt? (2005)

I prosjektet, som foregikk ved St. Olavs Hospital, skulle de systematisk evaluere effektiviteten av systematisk opptrening de fire første ukene ett...

Prosjektleder: Inger Lise Aamot, St Olavs Hospital

Proteser og ressurser (2006)

Prosjektet skulle undersøke effekt av rehabilitering etter ortopediske inngrep med protesekirurgi.

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl, Røros Rehabilitering

Rullende livskvalitet (2006)

Prosjektet går ut på å skape aktiviteter for funksjonshemmede og eldre i tilknytning til Skjervøy kommunes helsesenter.

Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy

Aktiv hverdag med kols (2006)

Prosjektet skulle evaluere og undersøke effekten av poliklinisk ergoterapitilbud til kols-pasienter.

Prosjektleder: Unni Martinsen, Diakonhjemmets sykehus

Stamplassen i Stamsund (2006)

Prosjektet skulle bidra til at ensomme og isolerte eldre og funksjonshemmede får mulighet til transport for å komme sammen på Stamplassen i Stamsund.

Prosjektleder: Harald Olsen, LHL Stamsund

Fiskelykke for alle (2006)

Prosjektet skulle etablere en fiskeplass i Gaula-vassdraget for funksjonshemmede.

Prosjektleder: Lars Woldmo, LHL Midtre-Gauldal

Nærmiljøkafeen (2006)

Prosjektet skulle etablere et møtested for personer med ulik alder og livssituasjon.

Prosjektleder: Axel Larsen, LHL Nordreisa

Frem fra glemselen (2007)

Prosjektet skal skape engasjement og mer livsglede hos mennesker med demens og andre beboere på ulike eldresentre og sykehjem.

Prosjektleder: Lars S. Hauge og LHL Grorud

Grenseløs frivillig omsorg (2007)

Samarbeidsprosjekt mellom kommuner på Sør-Helgeland, Frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner for å yte diverse hjelp til kronisk syke o...

Prosjektleder: Ingegjerd Arnes/Bodil Flatås

Frisk som en fisk – hva nå? (2007)

Prosjektet skal kartlegge lokale treningstilbud, slik at de som har deltatt på rehabiliteringsopphold kan fortsette egentrening på hjemstedet.

Prosjektleder: Grethe Bjerke Frank, Feiringklinikken

Pust og pæs (2007)

Målet for prosjektet var å finne inaktive personer med kols og hjelpe dem over "dørstokken" slik at de via fysisk aktivitet kunne få en bedre hverd...

Prosjektleder: Asbjørn Johnsen, LHL Byåsen

Adgang for alle? (2007)

Et prosjektet som skulle det gjøre mulig for alle å delta på arrangement i LHL Hadsels aktivitetshus.

Prosjektleder: Bjørn Torseth, LHL Hadsel

Pårørendekurs (2007)

Målet med prosjektet: Glittreklinikken skal gjennomføre god opplæring av pårørende til pasienter med kols som er på rehabiliteringsopphold.

Prosjektleder: Hilde Næss, Glittreklinikken

Samhandling mellom 1. og 2. linje (2007)

Prosjektet skal bidra til bedre samhandling for å forebygge re-innleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektleder: Grethe Skar, SiV (Sykehuset Vestfold)

Rehabiliteringsnettverk 2 (2007)

Prosjektet for kompetanseheving og bedre samarbeid mellom kommunene, samt mellom kommunene og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Prosjektleder: Heidi Gløtta Kristiansen

Treningsklinikk (2007)

Fysisk trening i behandling av schizofreni for å redusere risiko for hjerte-karsykdom. Målet er at 80 prosent av pasientene skal delta på ukentlig...

Prosjektleder: Geir Nilsberg / Gunnar Morken

Sang for eldre (2007)

Prosjektet har laget en ressurs-CD og et teksthefte som kan brukes på institusjoner for eldre og ved kursing av helsearbeidere som arbeider der.

Prosjektleder: Ludvig Claeson

Ungt liv med sykdom (2007)

Prosjektet skal lage en DVD til bruk i grunnskolen (ungdom) om hvordan unge med alvorlig kronisk sykdom ønsker å bli møtt av andre unge.

Spyt ikke på gulvet (2008)

Prosjektet skal utarbeide veiledere for bruk av brosjyrer for tuberkulosepasienter. Det trengs uveiledere på mange språk for bruk av brosjyrene som...

Prosjektleder: Mona Drage

I samme båt (2008)

Prosjektet skulle lage en brosjyre for å synliggjøre likemannstilbudet i frivillige organisasjoner i Lenvik kommune og Senjakommunene.

Prosjektleder: Solfrid N. Hafstad, LHL Finnsnes og omegn

Grønkjær helsesportsenter (2008)

Grønkjær helsesportsenter har tidligere fått Extramidler for å tilrettelegge deler av skianlegget for funksjonshemmede. Dette prosjektet fullførte...

Prosjektleder: Ambros Nørstrud

LHL-treffen (2008)

Prosjektet skal skape en uformell og trygg møteplass i et hus som LHL Ringsaker på dugnad allerede har pusset opp, men trengte en del utstyr for å...

Prosjektleder: Ole-Asbjørn Nysveen, LHL Ringsaker

Helsemotivasjon på hjul (2008)

LHL Os ønsket å etablere en transporttjeneste for folk som har vanskelig for å ta seg fram på egen hånd. Målet var å legge til rette for at den...

Prosjektleder: Svein Otto Olsen, LHL Os

Ikke gi deg no! (2008)

Prosjektet skal gjøre det enklere for deltakere på rehabilitering å gjennomføre livsstilsendringer når de kommer hjem. Det skal etableres en...

Prosjektleder: Hanne Hoaas

Mål- og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering (2008)

Utarbeidelse av en mål- og motivasjonsdagbok som pasientene kunne bruke under og etter opphold ved klinikken eller ved andre rehabiliteringsinstitu...

Prosjektleder: Erik Elseth, Glittreklinikken

Et hjerte rommer mye (2008)

Prosjektet lar unge med hjertesykdom formidle erfaringer og råd til fagmiljøene, slik at den totale behandlingen av gruppen kan bedres.

Prosjektleder: Mariann Youmans, Forandringsfabrikken

”HELT” (2008)

Et lavterskeltilbud til mennesker med sykelig overvekt i Molde kommune.

Prosjektleder: Runhild Hauffen

Ung og funksjonshemmet (2008)

I prosjektet ble det laget lydbok av boka "Det er så mye vi kan", hvor 12 - 14 unge funksjonshemmede og kronisk syke beskriver sin egen hverdag.

Prosjektleder: Jens Olav Simensen

Til fjells (2008)

Dette prosjektet skulle sørge for at veien inn til en mye brukt foreningshytte på fjellet fikk en standard tilpasset funksjonshemmede.

Prosjektleder: Randi Lund

Flerkulturelt nettverk og trim (2008)

Prosjektet ønsket å gi befolkningen i Sør-Varanger et godt tilbud innenfor fysisk aktivitet og tilhørighet.

Prosjektleder: May Torild Karikoski, LHL Sør-Varanger

Hjerterytmer på ville veier (2009)

Mål for dette prosjektet er å hjelpe mennesker med arytmi til å mestre hverdagen bedre og redusere angst og uro. Dessuten avlaste sykehuspersonell...

Prosjektleder: Liv Hopen

Sans og samling (2009)

Prosjektet er et samarbeid mellom LHL Alvdal og Alvdal kommune om å gi økte tilbud om ulike aktiviteter til de eldre i kommunen.

Prosjektleder: Kåre Dalen

Informasjons-DVD for lungesyke (2009)

Prosjektet har laget en DVD med informasjon om lungesykdom for lungesyke og deres pårørende. Målet er å nå ut til lungesyke og deres pårørende over...

Prosjektleder: Per Westli

En sykt god ekspert (2009)

Tuberkulosepasienter er en svært sårbar pasientgruppe i det norske helsevesenet. Med dette prosjektet ønsket vi å etablere et likemannstilbud for...

Prosjektleder: Mona Drage

Omgivelser i rehabilitering (2009)

Prosjektet bygger på miljøpsykologisk teori om at omgivelser med vegetasjon, eller elementer av natur, har beroligende eller restorativ effekt.

Prosjektleder: Grethe Patil

Sprenge noen grenser, sette noen grenser (2010)

Utprøving av rehabiliteringsmodell for unge lungesyke med hovedvekt på fleksibilitet, arbeid og utdanning.

Prosjektleder: Frederik Hansen

Foten går, hjartet slår der gleda rår (2010)

Eit prosjekt som skal gi frivillige meir kunnskap og trening i å lede sang- og musikkaktivitetar for eldre.

Prosjektleder: Tove Høgemark

Lungenes arbeidssituasjon ved overvekt (2010)

Mange overvektige sliter med luftveisproblemer i tillegg til andre påkjenninger. Målet for dette prosjektet er å måle effekten av vektreduksjon og...

Prosjektleder: Finn Wammer

Gammelosen badeanlegg (2010)

Prosjektet hadde som mål å etablere en attraktiv badeplass er tilrettelagt slik at den kan brukes av bevegelseshemmede.

Prosjektleder: Hans Kringstad

Hverdagen med O2 (2010)

Hovedmålet for prosjektet var å utvikle en kommunikasjonsperm til bruk for personer som får langtidsoksygenterapi, og for helsepersonell på ulike...

Prosjektleder: Nina Johnsen Midtbø

Yt og Nyt (2010)

Mange opplever at livssituasjon og sjukdom reduserer aktivitet og deltaking. "Yt og Nyt" var eit matglede-prosjekt for samling rundt å lage mat og...

Prosjektleder: Tove Høgemark

Trygg og sterk (2011)

Prosjektet skulle prøve ut metodikk og undersøke grunnlaget for å etablere et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Prosjektleder: Lars Petter Myrene, Røros Rehabilitering avd. Trondheim

Trening av opererte lungekreftpasienter (2011)

Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt og undersøker effekt av trening på nyopererte lungekreftpasienter gjennom en 20 ukers treningsstudie.

Prosjektleder: Elisabeth Edvardsen

Nettbasert spinning hjemme (2011)

Prosjektet skal utvikle en trimapplikasjon for trimsykler tilpasset hjerte- og lungesyke hvor treningen utføres hjemmefra sammen over nett.

Prosjektleder: Tatjana M. Burkow

Hjertebank-trening i trygge omgivelser (2011)

Et samarbeid mellom LHL Hitra og Hitra kommune om å etablere et trenings- og aktivitetstilbud for hjerte- og lungesyke på Hitra.

Prosjektleder: Ragnhild Reitan, LHL Hitra

Å leve med oksygenbehandling (2011)

Formålet med prosjektet er å lage en brosjyre som omhandler alle aspekter ved bruk av oksygen, myntet på brukeren, pårørende og helsepersonell.

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Fiskeplasser i Lesja (2012)

Prosjektet skal etablere en fiskeplass som er tilgjengelig for hjerte- og lungesyke, andre funksjonshemmede og eldre.

Prosjektleder: Leif Sortodden

Trygg hjemme med kols (2012)

En modell for ambulant oppfølging i hjemmet av personer med alvorlig kols er utviklet og testet. Mye tyder på at pasientene har fått det bedre.

Prosjektleder: Liv Wergeland Sørbye

Styrking av brukardeltaking (2012)

Prosjektet skal styrke brukardeltaking i kvalitetsutvikling av oppfølgingstenester for personar som lever med kols.

Prosjektleder: Anne-Grethe Halding

Frisk pust (2012)

Prosjektet skal etablere og skaffe erfaringer med ambulant oppfølging av kols-pasienter, samt kompetanseoverføring.

Prosjektleder: Stacey Haukeland-Parker

Puls og kols (2012)

Prosjektet skal utvikle et lavterskeltilbud for personer med kols.

Prosjektleder: Birgitte Vabo

Yoga for hjarte- og lungesjuke (2012)

Prosjektet skal prøve ut yoga som treningstilbod til hjarte- og lungesjuke i Selje.

Prosjektleder: Marita Aarvik

Helsebot over lyng og hei (2012)

Et prosjekt til bedring av folkehelsen ved å legge til rette for lavterskelaktivitet i bydelen Tueneset i Ålesund.

Prosjektleder: Børre Thorsen, LHL Ålesund, Sula, Giske og Skarbøvik IF.

Data i rehabilitering (2012)

Lavterskelopplæring i bruk av internett/data for utveksling av helseinfo på nett til deltakere på rehabiliteringsopphold.

Prosjektleder: Odd Erling Børstad

Raskere frisk og hel igjen (2012)

Prosjektet har fokus på pasienter med alvorlig infeksjon etter hjerteoperasjon.

Prosjektleder: Liv Kvaal

Gå for bedre helse (2013)

Formålet med prosjektet er å etablere og prøve ut et rehabiliteringstilbud for sterkt overvektige og lungesyke i Skjervøy kommune.

Prosjektleder: Arnfinn Hanssen

Kols – se muligheter – oppleve mestring (2013)

Samhandling med fokus på å etablere lokale kolsgrupper for trening og samtale på Karmøy.

Prosjektleder: Kirsten Gunderstad

Trim og trivsel ved Bångråttjønn (2013)

Prosjektet skal anlegge tursti rundt et skogstjern for å legge området til rette for fysisk aktivitet for kronisk syke og funksjonshemmede.

Prosjektleder: Per Steinar Løkken

Østenfor sol og vestenfor måne (2013)

Formålet med prosjektet er å utbedre stier fra øst til vest i et naturområde og skape lavterskelaktivitet for funksjonshemmede og kronisk syke.

Prosjektleder: Børre Thorsen