Hopp direkte til innhold

Aktiv hverdag med kols (2006)

Prosjektet skulle evaluere og undersøke effekten av poliklinisk ergoterapitilbud til kols-pasienter.

Prosjektleder: Unni Martinsen, Diakonhjemmets sykehus

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2010.

Prosjektet foregikk ved Diakonhjemmets sykehus ved klinisk aktivitetsavdeling.

Bakgrunn

Om lag 200 000 nordmenn antas å ha Kronisk obstruktiv lungesykdom KOLS. Et typisk symptom ved KOLS er tung pust ved anstrengelse, som igjen gir begrensninger i forhold til å utføre daglige aktiviteter. Vi ønsket å undersøke om poliklinisk ergoterapi er effektivt for å bedre mestring av daglige aktiviteter for personer med moderat til alvorlig KOLS. I tillegg ønsket vi å belyse hvilke aktivitetsproblemer personer med KOLS beskriver og hvilke de vurderer som viktig(st) å bedre utførelsen av.

Gjennomføring

Prosjektet ”Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom” startet med inklusjon av deltakere høsten 2007, og vil avsluttes ved hjelp av ekstern finansiering i 2012. Prosjektet er lagt opp som en randomisert kontrollert studie der 50 deltakere tilfeldig fordeles i intervensjons- eller kontrollgruppen. Alle deltakerne går gjennom en datainnsamling ved inklusjon i prosjektet og kontrolleres etter 4 og 12 måneder.

Deltakerne i intervensjonsgruppen kommer til polikliniske konsultasjoner hos ergoterapeut fra 1 til 4 ganger avhengig av behov. Ergoterapien tilpasses den enkeltes aktivitetsproblemer og kan omfatte en eller flere av følgende: informasjon om/veiledning i energibesparende arbeidsteknikker, trening i implementering av disse, formidling og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler, samtale om psykososial situasjon, henvisning til annen instans.

Deltakerne i kontrollgruppen fortsetter sitt vanlige liv og får tilbud om ergoterapi etter siste kontroll i prosjektet.

Videreføring

Hvilke aktivitetsproblemer personer med KOLS rapporterer og hvilke de vurderer som viktigst å bedre utførelsen av, kan vi gjøre en opptelling av når alle deltakerne er inkludert.

Underveis har vi gjort oss erfaringer som vi mener kan være av betydning innen feltet ergoterapi og KOLS, bl.a. bruk av kartleggingsinstrumenter. I løpet av 2012 vil dataene bli analysert, og det vil bli skrevet en vitenskapelig artikkel som søkes publisert i et egnet internasjonalt tidsskrift. Resultatene vil også formidles i relevante fora innen ergoterapi og lungerehabilitering, og det skal skrives artikkel i fagtidsskriftet Ergoterapeuten.

 

Last ned sluttrapport