Hopp direkte til innhold

En sykt god ekspert (2009)

Tuberkulosepasienter er en svært sårbar pasientgruppe i det norske helsevesenet. Med dette prosjektet ønsket vi å etablere et likemannstilbud for tuberkulosepasienter i Norge slik at de får økt motivasjon til å gjennomføre behandlingen.

Prosjektleder: Mona Drage

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2010 - 2012.

Bakgrunnen for prosjektet "En sykt god ekspert" var at LHL ønsket å sette i gang tiltak for å bedre situasjonen og livskvaliteten til tuberkulosepasienter i Norge.  Flere tuberkulosepasienter som LHL har kontakt med, har uttrykt ønske om å snakke med andre som har erfart å ha tuberkulose. Et stort flertall av pasientene har innvandrerbakgrunn og opplever utfordringer knyttet til dette, eksempelvis språkproblemer, problemer med å orientere seg i det norske samfunnet og dårlig sosialt nettverk. I tillegg medfører stigma knyttet til tuberkulose at flere pasienter blir ensomme og isolert, og mange opplever at det er vanskelig å gjennomføre behandlingen som er langvarig og krevende.

Målet med prosjektet var å etablere et likemannstilbud for tuberkulosepasienter i Norge slik at tuberkulosepasienter får økt motivasjon til å gjennomføre behandlingen, og derved opplever mindre ensomhet og isolasjon, mestrer sykdommen sin bedre og får bedre livskvalitet. Prosjektet tok også sikte på å lede til mer åpenhet om tuberkulose i målgruppen. 

Gjennomføring

Prosjektet startet i 2010, og har i dag en engasjerte gruppe med aktive likemenn. Tuberkulosekoordinatorene i helsevesenet identifiserte potensielle likemenn og satte dem i kontakt med prosjektet. I løpet av prosjektperioden arrangerte vi likemannsamlinger en til to ganger i halvåret. På samlingene fikk likemennene opplæring i likemannsarbeid av forskjellige fagpersoner, i tillegg til at de har fått muligheten til å snakke sammen og dele erfaringer med hverandre. Til dette arbeidet gjorde vi bruk av et opplæringshefte i likemannsarbeid utarbeidet i et tidligere prosjekt (“Spyt ikke på gulvet”). 

Rekruttering og opplæring av likemenn tok lengre tid enn forventet, men i november 2011 kunne vi åpne likemanntelefonen for tuberkulosepasienter. Likemennene bytter på å betjene telefonen i åpningstiden.

Videreføring

Likemannstelefonen vil bli opprettholdt og videreutviklet med egne midler, og vi vil også søke offentlig støtte til drift av telefonen. I tiden fremover vil vi arbeide for å gjøre denne tjenesten bedre kjent. Vi vil også fortsette og styrke samarbeidet med helsepersonell som jobber med tuberkulosepasienter. Vi er i gang med å etablere besøkstjeneste for tuberkulosepasienter. I første omgang tilbyr vi besøk til pasienter som ligger isolert på sykehus. Vi planlegger å utvide med en hjemmebesøkstjeneste i løpet av 2013.

 

Last ned sluttrapport