Hopp direkte til innhold

Mål- og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering (2008)

Utarbeidelse av en mål- og motivasjonsdagbok som pasientene kunne bruke under og etter opphold ved klinikken eller ved andre rehabiliteringsinstitusjoner.

Prosjektleder: Erik Elseth, Glittreklinikken

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2011.

Lungerehabilitering er et aktuelt helsetilbud for mange pasienter med lungesykdom. Antall pasienter som rammes av lungesykdommer er økende og det må derfor antas at etterspørselen etter rehabiliteringstilbud også vil øke i tiden som kommer. Det er tidligere vist at hospitalbasert lungerehabilitering gir god korttidseffekt målt ved begynnelse og avslutning av rehabiliteringen, men at denne effekten forsvinner relativt raskt etter avsluttet rehabilitering.

Gjennomføring

Ved å innføre et enkelt tiltak i rehabiliteringsperioden, nærmere bestemt en mål- og motivasjonsdagbok, ønsket vi å undersøke om dette kunne bidra til at langtidseffekten av rehabilitering ble opprettholdt. Til sammen 157 pasienter ble plassert i henholdsvis kontroll- og forsøksgruppe for å kunne sammenlikne effekten av tiltaket.

Resultater

Hovedfunnet i studien var at tiltaket ikke hadde noen effekt av betydning; det var ingen signifikante forskjeller i resultater over tid mellom forsøks- og kontrollgruppen. Tilleggsfunn i studien var at rehabiliteringsprogrammet hadde god korttidseffekt,  men liten effekt over lengre tid. Videre indikerte våre resultater at rehabiliteringsprogrammet hadde noe større positiv effekt på livskvalitet og selvopplevd helsestatus enn det hadde på angst og depresjonsplager.

Videreføring

På bakgrunn av resultatene i studien konkluderer vi med at det for lungepasienter er ønskelig å se lungerehabilitering som en kontinuerlig prosess der en i fremtiden prioriterer økt samhandling mellom forskjellige nivåer av helsetjenesten. Dette vil sannsynligvis være det beste for pasienten og samfunnet.

 

Last ned sluttrapport