Hopp direkte til innhold

Planter i rehabiliteringsmiljø (2005)

Bilde av planter og blomster inne på Røros Rehabilitering.
Deltakere tenderte til å være mer fasinert av omgivelsene, og var mer fornøyd med innendørs beplantning.

Bruk grønne planter ble testet ut i Røros Rehabiliteringssenter med tanke på om dette var noe å investere i for andre rehabiliteringsmiljøer.

Prosjektleder: Grete Patil

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006 - 2008.

Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke hvorvidt planter i innemiljø og/eller vindusutsikt kan påvirke egenrapportert helse og trivsel blant deltakere på rehabilitering. Også planters effekt på luftfuktighet og den subjektive opplevelsen av luftkvaliteten innendørs ble undersøkt.

Gjennomføring

Resultatene er basert på en spørreskjemaunderøkelse blant hjerte- og lungepasienter på fireukerskurs ved Røros Rehabiliteringssenter i perioden januar til november 2007 (uten planter) og januar til november 2008 (med planter), og objektive mål av luftfuktigheten i perioden juli 2007 til mai 2008. Spørreskjema som ble benyttet var bl.a. selvrapportert fysisk og mental helse (SF-12), emosjonell tilstand (Affect Circumplex) og opplevelse av omgivelser og aktiviteter ved senteret. Data ble samlet inn ved 5 tidspunkt, 2 uker før, 3 ganger i løpet av og 2 uker etter oppholdet ved senteret. Totalt 472 deltakere, dvs. 79.3 % av alle hjerte- og lungepasientene i den aktuelle perioden (595) besvarte minst ett spørreskjema. Rapporten er basert på deltakere som har svart på samtlige av i alt 5 spørreskjema (247, dvs. 52.3 %).

Bilde av grønne planter i sittegruppe.Kvinner viser større effekt av rehabilitering på fysisk helse med planter til stede enn menn.

Resultat

Resultatene viser bl.a. en effekt av rehabilitering på selvrapportert helse, dvs at vi finner en gradvis bedring fra før oppholdet til avslutning av oppholdet og en moderat forverring etter hjemkomst. Hjertegruppa er generelt friskere enn lungegruppa og kvinner rapporterer dårligere helse enn menn. Deltakere tenderte til å være mer fasinert av omgivelsene, og var mer fornøyd med innendørs beplantning i 2008 enn før plantene var satt inn. Omgivelsene samsvarte også i større grad med deltakernes forventninger etter at plantene var installert.

Kvinner viser større effekt av rehabilitering på fysisk helse med planter til stede enn menn, og hjertegruppa har størst emosjonelt utbytte av plantene. Deltakere ble mer plaget av tørr inneluft utover i oppholdet på senteret, og lungegruppa var mer plaget enn hjertegruppa. Vi finner en svak tendens til at deltakere på senteret etter at plantene ble installert var mindre plaget av tørr inneluft ved endt opphold enn deltakere før planter var installert, på tross av at denne effekten er så liten ut i fra objektive mål, at den ikke burde kunne registreres.

Deltakere med utsikt til fjellene/ dalen fra sengerommet var mer fornøyd med utsikten enn deltakere i rom hvor bygninger preget utsynet i større grad. Disse oppholdt seg også mer på rommet når de ville være for seg selv, og har dessuten større effekt av rehabiliteringsoppholdet på mental helse.

 

Last ned sluttrapport