Hopp direkte til innhold

Trygg hjemme med kols (2012)

En modell for ambulant oppfølging i hjemmet av personer med alvorlig kols er utviklet og testet. Mye tyder på at pasientene har fått det bedre.

Prosjektleder: Liv Wergeland Sørbye

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2013

Bakgrunn og målsetting

Pasienter med alvorlig kols har en kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon som kan påvirke livet fysisk, psykisk og sosialt. Åndenød er svært fremtredende og kan føre til at pasienter blir hjelpetrengende, immobile og sosialt isolert. Flere kolspasienter opplever angst, depresjon og dårlig livskvalitet og akutt forverring av kols er en hyppig årsak til sykehusinnleggelse. Mange kolspasienter har ikke behov for høyspesialisert oppfølgning i sykehus, men er for syke til å klare seg selv i hjemmet. Hos disse pasientene kan behandling i hjemmet være et godt alternativ til innleggelse i sykehus. Prosjektet ønsket derfor å utvikle og teste ut en modell for ambulant oppfølging av pasienter med alvorlig kols i hjemmet. Målet var at oppfølgingen skulle gi økt trygghet og livskvalitet, bedre funksjonsevne, redusere bruk av helsetjenester og redusere liggetid i sykehus med 10%.

Gjennomføring

Den ambulante oppfølging varte i fire uker fra deltakerne ble utskrevet fra sykehuset. Den innebar ett hjemmebesøk per uke fra sykepleier de to første ukene. I løpet av disse to ukene hadde sykepleierne telefonkontakt med deltakerne. I uke fire og etter tre måneder ringte sykepleierne deltakerne. Deltakernes helsetilstand ble kartlagt på inklusjonstidspunktet, to uker etter hjemkomst og deretter etter 3 måneder med kartleggingsskjemaene EuroQol 5-dimension questionnaire og Borg skala. 

Resultater

Ni deltakere ble fulgt opp i prosjektperioden. Åtte av deltakerne var kvinner med høy alder som var sårbare og hjelpetrengende. Oppfølgningen stabiliserte og forebygget ytterligere forringelse av deltakernes funksjonsevne, livskvalitet og mestringsevne. Det var en signifikant reduksjon i antall deltakere som opplevde store problemer med å utføre sine daglige gjøremål ved andre hjemmebesøk, men effekten var ikke til stede etter tre måneder. Kvalitative data tyder på at tett oppfølgning fra sykepleierne gjorde at deltakerne opplevde det som tryggere å være hjemme, enn uten en slik oppfølging.

Videre planer

Prosjektet fortsetter våren 2014 med støtte fra Samarbeidsmidler, inntil 22 deltakere har blitt inkludert og fulgt opp. Det vil bli gjort en ny evaluering av prosjektets målsetting.

 

Last ned sluttrapport