Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Søk om forskningsmidler

LHL er søkerorganisasjon til Stiftelsen DAM. Vi ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling innen våre pasient- og målgrupper, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette.

Problemstillinger/hypoteser som knytter seg til hjerte- kar- og lungeproblematikk, samt ulike risikotilstander for disse sykdommene, vil være aktuelle for forskningssøknader til Stiftelsen DAM.

Hva kan det søkes om?

Stiftelsen DAM støtter forskning innen helse. Det innbefatter for eksempel fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet, omsorgsarbeid, levekår, helsetjenester, brukermedvirkning, samfunnsvitenskapelig forskning og samhandling. Prosjekter innen medisin og samfunnsvitenskap som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet i bred forstand.

Problemstillingen må dreie seg om tema innen hjerte- kar- og lungeproblematikk, samt ulike risikotilstander for disse sykdommene.

Fra og med søknadsrunden 2016 vil Stiftelsen DAM prioritere forskning enda tettere opp mot helseutfordringene som innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og samhandling i kommunen og mellom tjenestenivå prioriteres. Tverrfaglig samarbeid ansees som viktig.

Selv om innretningen av forskningsmidlene i hovedsak vil rette seg inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling, vil det fortsatt være mulig å søke om støtte til klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlingsmetoder og tjenester innen spesialisthelsetjenesten.

Brukermedvirkning vil være viktig, både i utvikling av forskningsdesignet og i selve gjennomføringen av prosjektet. Graden av brukermedvirkning skal beskrives i de ulike faser av prosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Det skal også redegjøres for hvordan man planlegger samarbeidet med søkerorganisasjonen.

Støtte til doktorgradsstipend og postdoktorstilling: Det kan søkes om støtte til doktorgradsstipend og postdoktorstilling. Personer med forskerstilling kan søke om frikjøp med godkjenning fra arbeidsgiver. Det gis midler til lønn inkl. sosiale utgifter og et fast driftstillegg som bestemmes av fastsatt rundsum. Hvis kommunenivået er involvert i prosjektet kan det også søkes om ekstra driftsmidler.

Hva kan det ikke søkes om?

Forskning på behandling og organisering i spesialisthelsetjenesten, innbefattet helseforetakene, vil støttes i mindre grad enn tidligere. Prosjekter knyttet til institusjon i utlandet støttes ikke.

Basalforskning, modellutprøvinger, metodeutvikling, kvalitetssikring, utredninger, kartlegginger og opprettelse av registre faller utenom forskningskriteriene til Stiftelsen Dam.

Prosjekter i form av forsøks- og utviklingsarbeid og utrednings- og kartleggingsarbeid, skal søkes innenfor virksomhetsområde helseprosjekter.

Kom i gang med søknaden

Søknaden skal leveres elektronisk. For å få tilgang til søknadsportalen damnett.no må søker først sende en kort beskrivelse av prosjektet og oppgi kontaktinformasjon på søker/prosjektleder på e-post til LHLs prosjektrådgiver: . Dette gjøres i god tid før LHLs interne søknadsfrist som er 1. mai.

Benytt gjerne dette skjemaet: Skisse til forskningssøknad

Innen 1. mai skal søknaden være sendt på arbeidsflyt til søkerorganisasjonen LHL. Vi vil så sjekke ut at søknaden fyller de formelle kravene samt begrunne overfor Stiftelsen Dam hvorfor søknaden fremmes samt angi hvilke brukerbehov vi ser som viktig argument for søknaden og hvordan søknaden er i tråd med LHLs målsettinger.

Dette bør du som søker være oppmerksom på før utfylling av søknadsskjema:

  • Sammendraget skal skrives på norsk etter oppsatt mal i søknadsskjemaet.
  • Prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk og på maks 10 sider (inkl. referanseliste) som blant annet skal inneholde en plan for publisering og implementering av ny kunnskap og plan for samarbeid med søkerorganisasjonen (LHL).
  • CV på norsk og publikasjonsliste for stipendiat/forsker.
  • CV på norsk og publikasjonsliste for hovedveileder.
  • Anbefaling fra veileder (egen mal).
  • Godkjenning av prosjektet fra ansvarlig leder ved institusjonen for arbeidsgiveransvaret ligger (egen mal).
  • Egenerklæring fra samarbeidspartner/e som er nært involvert i prosjektets gjennomføring. 

Når du har fått tilgang til søknadsskjemaet i damnett.no – les veilednings- og hjelpetekstene nøye før utfylling. Husk å fylle ut brukerprofilen (eventuelt oppdatere denne om det allerede ligger en brukerprofil på deg i damnett.no).

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver
95 70 63 13

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.