Hopp direkte til innhold

Søk om midler til helseprosjekter

Stiftelsen Dam støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse og mestring av livsutfordringer. Prosjekter som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom og som inkluderer en eller flere av våre målgrupper, kan søkes gjennom søkerorganisasjonen LHL.

Kjennetegn ved det gode helseprosjektet

 • Nyskapende og kreativt, men det kan også være en ny vri på eller tilføre noe ekstra til noe eksisterende.
 • Avgrenset problemstilling. Realistisk og gjennomførbart. Klare mål og forventede resultater. Tidsavgrenset og peker framover mot varige endringer. 
 • Brukermedvirkning og brukerstyring
 • Stimulerer til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og/eller mellom frivillige organisasjoner og institusjoner/fagmiljø. 
 • Tidsriktig. Kan gjerne følge trender i tiden (eldre, kvinner, minoriteter, andre kulturer, inkludering, livsstilsendringer, samhandling og samarbeid).
 • Dekker et behov hos, og har verdi for målgruppen. Gjerne også samfunnsmessig verdi.
 • Lavest mulig kostnader eller lavterskel utstyrsmessig. Vise at en får mye ut av midlene. 
 • Frivillig innsats: Fortell om noe skal gjøres på dugnad i prosjektet. 
 • Overføringsverdien i prosjektet og hvordan prosjektet er tenkt videreført kommer tydelig fram.
 • Prosjektleder har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre og styre prosjektet.
 • Fengende navn. Vær kreativ og finn et kort og beskrivende prosjektnavn

Vis i søknaden at dere har et stort engasjement for prosjektet som ønskes gjennomført. Dette bidrar til å selge inn prosjektidéen og kan høyne sjansene for at prosjektet blir tildelt midler.

Slik bidrar LHL i søknadsprosessen

LHL ønsker dialog med prosjektsøker i søknadsprosessen fordi vi ønsker å bidra til at kvaliteten på prosjektsøknaden høynes. Når vi har mottatt en kort beskrivelse av prosjektet og søker har fått tilbakemelding på denne, ber vi om å få tilsendt prosjektbeskrivelse for vurdering slik at vi kan komme med forslag til eventuelle forbedringer.

Start arbeidet med prosjektbeskrivelsen tidlig. For noen prosjekter er det også nødvendig å legge ved tillatelser/bekreftelser. Vær tidlig ute med å skaffe disse til veie.

Når prosjektbeskrivelsen er ferdig skal det skrives et sammendrag av prosjektbeskrivelsen. Dette skal følge en bestemt mal og skal legges inn på anvist plass i det elektroniske søknadsskjemaet.

En person i LHLs interne prosjektteam får oppgaven med å kvalitetssikre søknaden. Dette er en ekstraservice fra oss.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider (inkl. referanser) og si noe om:

 • Bakgrunn for prosjektet.
 • Målsetting og målgruppe for prosjektet.
 • Gjennomføring, metode og framdriftsplan og si noe om hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen. 
 • Budsjett, enten som eget vedlegg eller som en del av framdriftsplanen.
 • Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
 • Resultater man forventer å oppnå, og hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
 • Overføringsverdien som ligger i prosjektet. 
 • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av ExtraStiftelsen. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke. 

Last ned forslag til mal for prosjektbeskrivelse.

Når endelig prosjektbeskrivelse og sammendrag foreligger vil vi opprette brukerprofil på prosjektsøker/prosjektleder (hvis vedkommende ikke allerede er registrert) i damnett.noSamtidig vil vi opprette søknadsskjema for prosjektet og knytte dette til brukerprofilen.

Søker vil da få oppgitt en dato for når søknadsskjemaet må være ferdig utfylt og sendt videre i damnett.no til LHL. (Det er LHL som til slutt sender søknaden inn til Stiftelsen Dam.)

Søknadsfrister

Snarest mulig

Kontakt prosjektrådgiver Irene Steinsvik i LHL og gi en kort beskrivelse av prosjektet dere ønsker å søke midler til samt kontaktinformasjon på søker/prosjektleder.

15. februar og 15. august

Ferdig prosjektbeskrivelse og sammendrag må være sendt til prosjektrådgiver i LHL.

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver
95 70 63 13

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.