Hopp direkte til innhold

Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter

Et doktorgradsarbeid om effekt av lungerehabilitering på fysisk og følelsesmessig funksjon.

Avhandlingen til Einar Haave tok opp begrepene helsestatus og livskvalitet i forbindelse med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og et utvalg kols-pasienter henvist til fire ukers rehabilitering undersøkes med henblikk på helsestatus og livskvalitet før og etter rehabilitering pluss etter seks måneder.

Skiller mellom fysisk og emosjonell funksjon

For å få vite hvordan pasienter med kols fungerer og har det i dagliglivet er det vanlig å bruke spørreskjemaer i tillegg til fysiske tester. Spørreskjemaer for måling av selvopplevd helsestatus eller livskvalitet brukes jevnlig både i tverrsnittsstudier og til måling av endring over tid. Først i avhandlingen vises det at kols-pasienter i stor grad skiller mellom opplevelse av fysisk og emosjonell funksjon - for eksempel er det ikke slik at lav fysisk funksjonsevne nødvendigvis henger sammen med stor grad av engstelse eller nedstemthet. Dette tyder på at selvopplevd helsestatus og selvopplevd livskvalitet bør differensieres.

Rehabilitering: effekter på kort og lang sikt

Deretter undersøkes et utvalg av kols-pasienter - sammen med et mindre utvalg astmapasienter - på fysiske tester og spørreskjemaer før og etter et fire ukers hospitalbasert rehabiliteringsprogram. Spørreskjemaene besvares også seks måneder etter rehabilitering. Programmet ser ut til å ha positiv korttids-effekt på livskvalitet, selvopplevd helsestatus og på fysisk prestasjonsevne, men effekten går tilbake etter seks måneder. Angstnivået hos pasientgruppen endres lite over tid. Resultatene er nokså like for kvinnelige og mannlige kols- pasienter. Overraskende nok er det ikke samvariasjon mellom rehabiliteringseffekt målt ved fysisk testing og rehabiliteringseffekt målt ved bruk av spørreskjemaer. Pasienter som bor alene ser ut til å ha størst gevinst med hensyn til selvopplevd livskvalitet, spesielt for underkategorien sosial livskvalitet.

Prosjektgruppe

  • Einar Haave, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Torunn Ekeløf, LHL-klinikkene Glittre
  • Siri Skumlien, LHL-klinikkene Glittre
  • Lars Morland, LHL-klinikkene Glittre
  • Asle Hoffart, Modum bad - veileder
  • Michael Hyland, University of Plymouth - hovedveileder

Publikasjoner

Haave E, Hyland M. Different short-term and longitudinal results on perceived health status for asthma and COPD patients after pulmonary rehabilitation. Patients living alone have the largest improvements in perceived quality of life. Chronic Respiratory Disease 5: 69 - 73 (2008) doi: 10.1177/1479972307086724 | Pubmed: 18539719.

Haave E, Skumlien S, Hyland M. Gender considerations in pulmonary rehabilitation. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 28: 215 - 219 (2008) doi: 10.1097/01.HCR.0000320075.11965.1c. | Pubmed: 18496323.

Haave E. Perceived health status and quality of life: measurements and changes after a short inpatient rehabilitation programme for female and male COPD patients. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2008). Les avhandlingen på UiO

Haave E, Hyland M, Engvik H. Improvements in exercise capacity during a 4 weeks pulmonary rehabilitation program for COPD patients do not correspond with improvements in self-reported health status or quality of life. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2 (3): 355 - 359 (2007) Pubmed: 18229574.

Haave E, Skumlien S, Engvik H. Norsk versjon av The Perceived Quality of Life Scale: brukt på pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og friske voksne personer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 44: 735 - 740 (2007).

Haave E, Hyland M, Skumlien S. The relation between measures of health status and quality of life in COPD. Chronic Respiratory Disease 3: 195 - 199 (2006) doi: 10.1177/1479972306070069 | Pubmed: 17190122.

Haave E, Hyland M, Engvik H. Physical and emotional aspects of self-reported health status. A two-factor model of the short-Problems Questionnaire. Chronic Respiratory Disease 1: 21 - 26 (2005) doi: 10.1191/1479972305cd057oa | Pubmed: 16279745.

Haave E. Psykologi og astma - noen utvalgte emner. Selvregulering, personlighet og helse. Et psykofysiologisk og psykosomatisk perspektiv : 81 - 105 (2005).

Haave E, Hyland M. Norwegian versions of the Living with Asthma Questionnaire (LWAQ) and Asthma Bother Profile (ABP), validation and comparisons of two asthma groups. Scandinavian Journal of Psychology 45: 163 - 167 (2004) Pubmed: 15016270.

Haave E, Ekeløf T. Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos lungepasienter. Den nasjonale lungerehabiliteringskonferansen Oslo (2003).

Haave E. KOLS, angst og depresjoner. LHLs fagkonferanse Oslo (2003).

Haave E. Selvopplevd helsestatus og forventet mestring av pustevansker hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Lungeforum 13 (sept): 23 - 27 (2003).

Haave E, Syversen L. Breathing problems, self-efficacy, health and quality of life among lung patients; effect of rehabilitation. Nordic Lung Congress Helsinki (2001).