Hopp direkte til innhold

Hører du dårlig?

Forskning viser at den norske befolkningen hører bedre nå enn for 20 år siden. Denne bedringen henger blant annet sammen med at færre er utsatt for støy på arbeidsplassen.

Mindre støy på arbeidsplassen.

Det er gjort omfattende støyreduserende tiltak i norsk arbeidsliv de siste 20 årene. Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke arbeidstakere utsettes for mer enn 85 dB (A) i gjennomsnitt over en 8 timers periode eller impulsstøy over 130 dB (C). Hvis dette skjer, skal tiltak settes i verk for å dempe støyen.

Forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at dagens arbeidstakere hører bedre fordi færre er utsatt for hørselskadelig støy på arbeidsplassen.
Redusert støyeksponering på arbeidsplassen er spesielt en viktig årsak til bedringen blant menn. Disse viktige og gledelige funnene viser at støyreduserende tiltak på arbeidsplassen virker, og må videreføres.

Støy i flere typer arbeidsmiljø

Støy virker inn på mer enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap. Støy kan blant annet påvirke hjerte- og karsystemet, bidra til anspent muskulatur, fordøyelsesbesvær, stress, medføre tretthet, redusert konsentrasjonsevne og oppmerksomhet.

Arbeidstilsynet opererer med ulike støygrenser ved ulike typer arbeid. Dersom det er grunn til å anta at de anbefalte grensene overskrides, skal arbeidsgiver sørge for støymålinger.

De ulike støygruppene er:

  • Støygruppe I: Høyeste tillatte desibelgrense 55 (eksempler kan være kontorlokaler, undervisningslokaler, steder for møtevirksomhet etc.).
  • Støygruppe II: Høyeste tillatte desibelgrense 70 (eksempler kan være ekspedisjon, lagerarbeid, montasje, serveringssteder etc.).
  • Støygruppe III: Høyeste tillatte desibelgrense 85 (eksempler kan være verksted & industri, bygg & anlegg etc.).

Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med?

  • Kartlegging, måling og rådgivning av støyproblematikk på arbeidsplassene v/yrkeshygieniker. (eks. byggeplasser, produksjonslokaler, verksted)
  • Vi erfarer at ansatte opplyser om varierende bruk av hørselvern. Det er vist at den lovpålagte helsekontrollen ikke alene bidrar til økende bruk av hørselvern, men at opplæring ute i bedrift også må til. Vi kan bistå i denne opplæringen med informasjon om støy, hørsel og helsepåvirkning.
  • Rådgivning og anbefalinger knyttet til støyreduserende/støydempende tiltak. (kontorlokaler, undervisningslokaler, verksted&industri, klinikker).

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.