Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Sykefravær

Statens Arbeidsmiljøinstitutt sier i forskning av 2020 at lavt sykefravær er tett knyttet til et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø handler ikke bare om sosiale faktorer, men like mye om hvordan man i fellesskap gjennomfører arbeidet, hvordan arbeidet er organisert og hvordan arbeidet er planlagt. Norske forskningsresultater viser videre at virksomheter som har et godt samarbeid med sin bedriftshelsetjeneste, både har betydelig lavere sykefravær og høyere produktivitet, enn gjennomsnittet i sammenlignbare bransjer

Vi vet i dag at den største kilden til sykefravær er muskel- og skjelettplager, som alene står for 38%, og psykiske lidelser, som står for 22% av alle tapte dagsverk. Dette er en andel som har holdt seg stabil de siste 10 årene og som gjelder alle aldre i alle typer yrker.

Mens vi tradisjonelt har forbundet arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager med tunge løft og ensidige bevegelser, viser forskning at plagene også kan ha helt andre årsaker. For eksempel kan ansatte som opplever høye krav, men liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon, oftere ha smerter i ryggen. Og ansatte som stadig opplever uklare forventninger til arbeidet, eller får motstridene krav fra ulike personer, har økt risiko for både rygg- og nakkeplager. Det finnes også anslag som sier at om lag 15% av langtidssykefraværet i den norske arbeidsstokken skyldes høy eksponering mot rollekonflikter, følelsesmessige krav og lav støtte fra ledelsen.

Hvordan kan Forusakutten Bedriftshelsetjeneste bistå forebyggende og på oppfølging av sykefravær?

  • Kartlegging av arbeidsmiljø / psykososial arbeidsmiljøkartlegging
  • Bistå i utarbeidelse av sykefraværsrutiner
  • Rådgivning til ledelse, ansatte mm.
  • Bistå vanskelige enkeltsaker og dialogmøter
  • Støttesamtaler til ansatte
  • Henvisning til lege m/spes. Arbeidsmedisin, psykolog
  • Ergonomisk arbeidsplassvurdering (funksjonsvurdering) ved muskel- og skjelettplager
  • Kartlegging av sykefravær, IA / sykefraværsutvalg
  • Kurs - sykefraværsoppfølging, forebyggende (nærværsarbeid)
  • Individuell tilrettelagt oppfølging av ansatte: Kartlegging og helhetlig oppfølging av sykmeldt arbeidstakere over tid. Stressmestring, fysisk aktivitet, kosthold, støttesamtaler, søvn, mestring av helseplager