LHL

Hopp til innhold

Foto: Christopher Olssøn

Kreftrehabilitering

Rehabilitering for deg som har gjennomgått behandling for kreftsykdom. Målet vårt er å bidra til økt mestringsevne og livskvalitet for deg.

Hvem kan søke?

Tilbudet vårt er for deg (over 18 år) som nylig har gjennomgått behandling for kreftsykdom, eller som har utfordringer knyttet til seneffekter av kreftbehandling.

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov. Varigheten er satt til tre uker som utgangspunkt.

Raskere tilbake

LHL-klinikkene Røros har avtale med Helse Midt-Norge RHF om helse- og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Ordningen kalles "Raskere tilbake" og har som formål å få sykmeldte personer raskere tilbake i arbeid.

Målgrupper som omfattes av dette tilbudet:

 • Personer der rehabilitering antas å kunne forebygge sykmelding.
 • Sykmeldte og personer med stønad i form av AAP (arbeidsavklaringspenger), der rehabilitering antas å kunne bringe personen raskere tilbake i arbeid.

Ordinært døgnopphold

Målgrupper som omfattes av dette tilbudet:

 • Personer som av ulike grunner er ferdige med arbeidslivet (uføre- og alderspensjonister).

Deltakere gjennom ordningene "Raskere tilbake" og ordinært døgnopphold følger samme kursprogram med unntak av undervisning om arbeidsliv.

Vi har et gruppebasert inntak, som betyr at alle deltakere ankommer og reiser samtidig.

Kursets innhold

Rehabiliteringsprogrammet er i utgangspunktet obligatorisk, men tilbudet blir individuelt tilpasset. Oppfølgingen under oppholdet danner grunnlaget for de tiltak du må videreføre når du kommer hjem. Aktiv deltakelse og motivasjon er avgjørende for et godt utbytte av rehabilitering!

Obligatorisk program er ferdig innen kl. 15.30 alle hverdager. Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd. Senterets fasiliteter står til disposisjon, og Bergstaden Røros ligger like i nærheten. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med mange muligheter for gode opplevelser.

Fysisk aktivitet, trening, bevegelsesglede

Har til hensikt å bedre din funksjon med tanke på aktivitet og deltakelse i hverdagen.

 • Utprøving av aktiviteter i gruppe; i gymsal, basseng, utendørs, sykkelsal. Innføring i avspenning, yoga og kroppsbevissthet
 • Veiledning av øvelsesprogram med tanke på hjemmesituasjon, ut fra egen målsetting
 • Prøve ut balanse mellom aktivitet og hvilebehov
 • Teoriundervisning i treningslære etter kreftbehandling, fysisk aktivitet og helse

Psykisk helse

Har som hensikt å bidra til økt kunnskap om mentale reaksjoner ved kreftsykdom, bedre mestringsevne.

 • Introduksjon i temaer som psykiske reaksjoner, stressregulering, kognitiv metode, fatigue, søvnvansker, samliv og seksualitet etter kreftsykdom
 • Temaet presenteres i undervisning, samtaler i gruppe og individuelle samtaler

Kosthold

Har som hensikt å gi økt innsikt i kostholdets betydning for god fysisk og psykisk helse

 • Undervisning i temaer som mat og forebygging, å etablere nye kostvaner, kosthold relatert til kreftsykdom
 • Treningskjøkken med kokk; informasjon og matlaging

Arbeidsliv og pasientrettigheter

 • Kartlegging av arbeidssituasjon, videre planer om retur til arbeidsliv eller ev. overgang til pensjon/trygd
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger i arbeidssituasjonen
 • Veiledning i hvordan innrette seg på arbeidsplassen
 • Avklaring av muligheter og rettigheter som pasient

Likepersonsarbeid

Det kan være til hjelp og nytte å dele erfaringer og strategier med andre som har opplevd en lignende situasjon. Vi oppfordrer til å unngå for mye «sykdomsprat» under oppholdet, men har gruppesamtaler hvor de som ønsker kan sette ord på hvilke reaksjoner de har og har hatt i forbindelse med sykdom og behandling. I gruppesamtalene har deltakerne også mulighet til å ta opp andre temaer de er opptatte av og som kan være godt å dele med andre som har vært "i samme båt".

Hva koster det?

Opphold hos oss går under frikort II-ordningen (Frikort for helsetjenester - helsenorge.no). Det betyr at du kun betaler gjeldende egenandel, for tiden kr 138,- pr døgn.

Det vil ikke være utgifter til kursmateriell på re-opphold.

Egenandelen betales i resepsjonen i løpet av første uken av oppholdet.

Kan pårørende være med?

Sykdom rammer ikke bare den enkelte som har fått diagnosen, men ofte hele familien. Vår erfaring er at det kan være verdifullt for familie og venner å møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. Slik sett vil LHL-klinikkene Røros være åpne for å ta imot familie og venner under oppholdet, men i utgangspunktet vil dette gjelde for helger, høytidsdager og "pårørendedager".

Årsaken er at vårt hovedansvar skal være rettet mot den enkelte deltaker og deres rehabiliteringsprosess. Av hensyn til den enkelte deltaker må vi verne om opplysninger av privat karakter og følge de regler som gjelder for taushetsplikt. Dette gjør at vi ikke fritt kan åpne for at pårørende deltar i rehabiliteringsprogrammet og ber om forståelse for dette.

I noen tilfeller kan det være særskilte behov for ledsagelse, som deltaker eller pårørende ønsker å belyse. Ta da kontakt med inntakskontoret her og vi vil vurdere søknad om dette.

I et forsøk på å ivareta de behov pårørende har, arrangerer vi en egen pårørendedag under oppholdet. Denne legges vanligvis til den andre fredagen i et 3 ukers opphold. På denne dagen er alle velkomne og vi oppfordrer pårørende til å møte!

De som deltar på pårørendedagen vil få dekket reiseutgifter på billigste måte gjennom Pasientreiser.

Ta kontakt med inntakskontoret om dette er aktuelt.

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-klinikkene Røros må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 72 40 95 23 eller send e-post til roros.post@lhl.no så hjelper vi deg.

Røykeslutt

Kan du tenke deg å slutte å røyke mens du er hos oss? Vi tilbyr røykesluttkurs og hjelper deg gjerne. Les mer om tilbudet vårt her