Hopp direkte til innhold

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Krokeide videregående skole

Krokeide videregående skole tilbyr videregående opplæring for personer med lærevansker eller fysiske/ psykiske funksjonsutfordringer. Skolen er organisert i et aksjeselskap heleid av Stiftelsen Krokeide som er en ideell stiftelse.

Skolen er godkjent for totalt 220 elever, men tilbyr for tiden ikke alle utdanningsprogram den er godkjent for. Totalt antall godkjente elever på de utdanningsprogrammene som tilbys er 192 elever. Skolen er åpen for elever fra hele landet.

 1. Krokeide videregående skole er en skole som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen er godkjent etter Friskoleloven § 2-1 f).

 2. Krokeide videregående skole kan, i tillegg til ungdom og voksne med rett til videregående opplæring, ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring, jf. friskoleloven § 3-1 annet ledd annet punktum.

 3. Skolen har hele landet som inntaksområde, jf. friskoleloven § 3-1.

  Skolen har ansvar for at de elevene som tas inn har slike lærevansker som skolen får tilskudd etter, jf. forskrift til friskoleloven § 9A-5. Det er dermed en forutsetning for inntak at eleven kan dokumentere behov for et tilrettelagt opplæringstilbud. Dokumentasjon må foreligge fra en kompetent instans utenfor skolen, for eksempel PP-tjenesten, lege eller NAV.

  Alle søkere må ha fullført grunnskole, eller ha en tilsvarende realkompetansevurdering, jf. Opplæringsloven § 3-1.

  For voksne søkere er det videre en forutsetning for inntak at hjemfylket har vurdert søkers realkompetanse iht fagene til programområdet søker søker seg inn på.

 4. Skolens opptaksteam treffer avgjørelse om inntak i henhold til gjeldende regler i friskoleloven og inntaksreglementet. Rektor fatter vedtak.

 5. Prioritering av søkere skal skje etter saklig hensyn, hjemlet i skolens inntaksreglement og etter gjeldende rettsregler.

 6. Dersom det er flere søkere enn godkjente elevplasser prioriteres søkere etter følgende hensyn

  a. Voksne med rett til videregående opplæring.

  b. Ungdom med rett til videregående opplæring.

  c. Voksne uten rett til videregående opplæring

  6.1 Skolen vil prioritere heltidselever foran deltidselever innenfor hver av disse kategoriene. Inntak for søkere som ellers står likt avgjøres ved loddtrekning.

  6.2 For opptak til Vg2 og Vg3 vil karakterer fra Vg1/Vg2 være avgjørende. Ved ellers like vilkår, vil skolens elever prioriteres foran eksterne søkere.

  Elever som har fått vedtak om rett til videreføring av spesialundervisning i løpet av et skoleår ved Krokeide VGS, vil bli gitt mulighet til å fortsette utdanningen sin på neste nivå (Vg2 eller Vg3) ved skolen.

 7. Søknadsfristen for opptak er 30. mars.

  Dersom det er ledige plasser ved skolen etter første inntak, vil et nytt inntak gjennomføres etter neste søknadsfrist 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs opptak, vil skolen foreta inntak fortløpende frem til 1. oktober. Deretter vil inntaket bli stanset.

 8. Avgjørelsen om inntak til skolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Søker kan innen 3 uker etter at avgjørelsen er mottatt, klage på avgjørelsen til Statsforvalteren i Hordaland. Klagen sendes til skolen som videresender denne til Statsforvalteren etter at skolen har vurdert klagen.

 9. Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor rammene av gjeldende regelverk og i forkant av gjeldende inntaksprosess, jf. friskoleloven § 5-2 annet ledd bokstav d.

Reglementet gjøres gjeldende for inntaket høsten 2021.