Hopp direkte til innhold
5 barn smiler
Foto: Shutterstock

Medisinering av barn i barnehage, skole og SFO

Det vil alltid være behov for at barn med astma og allergi trenger hjelp til medisinering i ulike sammenheng i barnehage, skole og på SFO. Hvordan kan dette ivaretas på en sikker og trygg måte, og hva kan forventes ut i fra det eksisterende lovverket?

I pollensesongen kan astmaen også forverre seg mens andre igjen får utfordringer i møte med dyr ved for eksempel gårdsbesøk eller på leirskole. I vintermånedene med kulde og forkjølelser kan barn med astma trenge ekstra (astma)medisin på dagtid. Barn med anstrengelsesutløst astma skal ta medisin før aktivitet og kan også trenge en ekstra dose underveis eller etter at den fysiske aktiviteten er avsluttet. Barn med kraftige allergier har ofte adrenalinpenn, og denne må alltid være i beredskap og kunne håndteres om behovet oppstår.

Les også: Ti tips til deg som har pollenallergi.

Lovverket

I 2012 utarbeidet Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan dette kan foregå i praksis, og hva avtalen mellom foresatte og de ulike virksomhetene bør inneholde.

I følge Barnekonvensjonen skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets mening skal vektlegges. Derfor bør barnet/eleven så langt det er mulig delta i diskusjoner knyttet til legemiddelhåndtering i barnehage, skole eller SFO.

Barnehagen

Håndtering av legemidler er ikke regulert i barnehageloven, men i 2009 fikk barn en lovfestet rett til barnehageplass. En slik rett pålegger barnehagen en strenger plikt til å sørge for nødvendig helsehjelp som medisinering. Om personalet av ulike grunner ikke kan påta seg dette ansvaret, må kommunen sørge for at det gjøres av andre, som f.eks. hjemmesykepleien.

Skole og SFO

Opplæringsloven eller privatskoleloven sier ikke at skolen eller SFO har plikt til å hjelpe til med medisinering, men innenfor begge lovene er det fortolket slik at eleven har rett til nødvendig helsehjelp i tidsrommet han/hun oppholder seg i offentlig skole og skolefritidsordning eller ved den private skolen. Det er derimot ikke opprettet en juridisk klageadgang for foresatte eller elev.

Ansatte på skoler eller SFO har ikke en lovfestet plikt til å hjelpe til med å håndtere legemidler fordi det ikke kommer innunder de alminnelige arbeidspliktene og den kompetansen man kan forvente at de ansatte skal ha.

På den andre siden, er det ikke noe i veien for at de kan påta seg en slik oppgave dersom det er forsvarlig. Da er det viktig å finne praktiske og gode løsninger som gjør at barnet får den hjelpen det trenger i løpet av skoledagen. Hvis ansatte ikke påtar seg å bistå barna/elevene må kommunen finne en annen løsning.

Les mer om Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning på regjeringen.no.