LHL Astma og allergi

Hopp direkte til innhold

Luftforurensning og helse

WHO rapporterer at forurenset uteluft fra trafikkerte veier er sterkt knyttet til akutte og kroniske luftveissykdommer som astma og kols.

Forurensning skaper helseplager

Det er en kjent sammenheng mellom forurensende partikler i lufta og helseplager. Partikler fra veistøv og forbrenningspartikler fra eksos og vedfyring er assosiert med helseskade.

Eksponering for svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx), som er de vanligste komponentene i eksosen fra kjøretøy, kan påvirke lungefunksjonen og føre til inflammatoriske reaksjoner i luftveiene. Dette fører i sin tur til hosting, slimdannelse, forverring av astma og økt forekomst av bronkitt

Barn er mest utsatt

Fordi barn puster inn flere ganger per minutt enn voksne fordi de har lunger som vokser. Barn er også lavere, og dermed nærmere bakken der forurensingen er høyest, og får derfor i seg mer forurenset luft.

I følge miljø og barneastmastudiene fra UiO er 20 % av barn i Oslo rammet av astma ved 10 års alder. På landsbasis rapporteres at omkring 10-12 % av alle skolebarn og 9 % av voksne har astma.
Legetidsskriftet The Lancet har publisert en rapport som viser at ni millioner dødsfall på verdensbasis i 2015 tilskrives forurensning. I Norge utgjør dette 2 265 dødsfall.

Hva kan du selv gjøre?

11 gode råd når uteluften er forurenset: Slik beskytter du deg selv og barna når uteluften er forurenset.

Få nyhetsbrev

Jeg vil ha nyhetsbrev fra LHL Astma og allergi - for gode tips og nyheter.

Velg nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av. Se også www.lhl.no/personvern

Langsiktige tiltak

Tiltak for bedre uteluft i byen vil forbygge astma og lungeplager hos barn og voksne. Antall legebesøk og innleggelser, utgifter til medisiner og sykefravær vil gå opp eller ned avhengig av luftkvalitet. Det vil derfor være god samfunnsøkonomi og et viktig tiltak for folkehelsa å begrense forurensningen.

Tiltak som reduserer vedfyring, forurensende biltrafikk og gassutslipp fra båter i havn vil bidra til bedre luft.

LHL Astma og allergi mener det bør settes i verk følgende langsiktige tiltak som på sikt reduserer luftforurensningen:

  • Biltrafikken og utslipp fra båter i havn  på kalde dager med fare for luftforurensning må ned
  • Veistøv må fjernes ved hyppig feiing og  vask av veibanen  
  • Bruk av piggdekk begrenses til et minimum
  • Det må stimuleres til å bytte til rentbrennende ovner i privatboliger

Kontaktpersoner

Helsefaglig rådgiver Grethe Amdal 994 14 260 og generalsekretær Helle Stordrange Grøttum 996 24 139.