Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

Hva vil partiene gjøre for å styrke slagrehabiliteringen

Hva er de viktigste tiltakene partiene vil foreslå i stortingsperioden 2021-2025 for å styrke behandlingen og rehabiliteringen av slagrammede? Her følger oversikt hva stortingspartiene selv svarer.

Arbeiderpartiet

Hjerneslag er en alvorlig diagnose som kan gi store konsekvenser for liv og helse. Hvert år rammer den cirka 12 000 i Norge, men kun fire av ti får anbefalt oppfølging. Det er alvorlig og krever at vi som partier tar dette på alvor. Ap forventer at det raskest mulig skal følges opp at de som opplever synsnedsettelse etter slag skal få oppfølging av spesialisthelsetjenesten og at kommunene skal ha nok ressurser til god rehabilitering. Det er viktig for Ap at vi belyser at hjerneslag også rammer de som er under 18 år, de fortjener et bedre behandlingstilbud og en bedre registrering. Ap foreslo i kjølvannet av statsbudsjettet for 2021 at det må komme tiltak for å øke andelen mennesker som får anbefalt etterkontroll og oppfølging etter hjerneslag.

Fremskrittspartiet

Bosted skal ikke være avgjørende for rehabiliteringstilbudet som tilbys. Frp aksepterer ikke en nedbygging av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten, hvis ikke kommunene er i stand til å gi et tilsvarende tilbud. Frp kommer til å fortsette å kjempe for disse to viktige prinsippene. I denne perioden har vi etter innspill foreslått og fått flertall for at alle pasienter med påvist synsnedsettelse får nødvendig rehabilitering, og at de som blir innlagt etter hjerneslag får undersøkt synsfunksjonen. Frp kommer til å fortsette med å lytte til erfaringer og innspill fra brukere, og fremme nye forslag som vil gi bedre tjenester.

Høyre

Høyre vil fortsatt styrke akuttmedisinen, styrke befolkningens kunnskap slik at man oppdager om en person har fått slag, og til at ambulansetjenestene raskt starter behandling allerede før pasienten kommer til sykehus. For Høyre vil ordningen med fritt behandlingsvalg være en viktig sak også i kommende stortingsperiode. Det betyr at slagrammede kan velge det rehabiliteringstilbudet som passer dem best, betalt av det offentlige. Hjernehelsestrategien skal følges opp og bygges videre på i kommende stortingsperiode. Høyre ønsker et mer pasientorientert helse- og omsorgstilbud, hvor også pårørende tas bedre vare på.

Kristelig Folkeparti

KrF ønsker å styrke forskningen på hjernehelse. I tillegg vil vi sikre at alle får en individuell plan og rett på koordinator. Alle som trenger det, skal få god behandling. Vi vil styrke rehabiliteringen, og mener at behandlingen ikke er ferdig før du er rehabilitert. For KrF er det viktig å se hele mennesket, slik at man tenker bredt og omfattende om rehabiliteringsløpet. For eksempel må det legges bedre til rette for logoped og motorisk trening. Vi vil ha tverrfaglige team på rehabilitering i alle deler av slagforløpet, slik at pasientene får individuelt tilpasset oppfølging.

Miljøpartiet De Grønne

Vi vil prioritere kroniske lidelser, forebygging og rehabilitering høyere i helsevesenet. Vi vil styrke kunnskapen i befolkningen om forebygging og tidlig oppdagelse av slag, i tillegg til å satse på forskning og grundigere statistikk. Vi vil også jobbe for å utjevne forskjellene i rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet i ulike kommuner og sørge for at det er bedre integrert med spesialisthelsetjenesten.

Rødt

Rødt vil jobbe for:

  • Å styrke kommuneøkonomien, slik at de bedre kan ivareta sitt rehabiliteringsansvar. Vi vil bygge ut og styrke habilitering- og rehabiliteringsinstitusjoner, slik at folk ikke blir kasteballer mellom sykehus og kommunale helse og omsorgstjenester
  • Forskning, styrking av offentlig helsevesen og arbeid med folkehelse og forebygging
  • Å styrke sykehusene og sikre sertifisering av hjerneslagsentrene og -enhetene for at de skal tilby bedre behandling

Senterpartiet

Sp vil styrke ambulansetjenesten og innføre forskriftsfestet responstidsmål og ha nasjonale krav til innhold og utstyr i ambulansene. Vi vil også styrke legevaktstjenesten i kommunene. Begge deler er viktig for å få rask hjelp ved slag. Vi vil også ha en nasjonal satsing på opplæring av befolkningen i tegn på slag, og til å ta kontakt med 113. Sp vil styrke sykehusøkonomien, slik at det blir lettere å både investere i utstyr og opprettholde et godt akutt- og behandlingstilbud. Vi vil stoppe nedbygging av spesialisert rehabilitering, og ha en ny plan for økt rehabilitering og habilitering i kommunene.

Sosialistisk Venstreparti

SV vil ha nasjonal plan for rehabilitering og habilitering, og etablere et nasjonalt utviklingssenter for dette med utgangspunkt i brukerkunnskap. SV fremmet forslag «om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet» (8:43 S (2020-2021)). Vi har vært alene på rehabiliteringsfeltet på Stortinget og vil bruke makten for å tvinge de andre partiene for at alle skal få hjelpen de trenger for å leve hele livet etter en skade.

Venstre

Frihet til å leve gode liv er grunnleggende for Venstre og god helserehabilitering er viktig for å kunne delta i samfunnet igjen. I Venstre er vi stolte over vårt arbeid i regjering med pakkeforløp for slagrammede, som skal sikre trygghet og forutsigbarhet for slagrammede og deres pårørende i hele behandlingsløpet. Pakkeforløpet er særlig viktig i kommunene, der det er store variasjoner i kapasiteten og kompetansen. Pakkeforløpet konkretiserer hvordan kommunene skal følge opp de slagrammede også etter at pasientene er behandlet i akuttfasen og overføres til oppfølging i kommunene. Takket være nye undersøkelsesmetoder, høy fagkompetanse og god akuttbehandling er antall pasienter med store funksjonshemninger som følge av hjerneslag redusert. For Venstre er det viktig at alle år et individuelt tilpasset rehabiliteringsløp, enten det er pasienter med store behov og tverrfaglig oppfølging eller det er oppfølging av logoped. Venstre vil legge til rette for et best mulig liv etter hjerneslaget og vil derfor videreutvikle rehabiliteringstilbudet i kommunene