Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Juleillustrasjon
Foto: https://wallpapic.com/

Julebrev fra LHL Hjerneslag og Afasi

Jula 2022

Kjære venner av LHL Hjerneslag og Afasi

På vegne av LHL Hjerneslag og Afasi vil jeg takke dere alle – medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere – for hyggelig kontakt og godt samarbeid i året som nå går mot slutten.

Gjennom dette brevet vil jeg også takke dere for at dere har bidratt til å gjøre 2022 til et begivenhetsrikt år: LHL har forsterket sin posisjon som Norges største, mest synlige og aktive slagorganisasjon, og «slagsaken» har fått stor oppmerksomhet i det offentlige rom.

La meg peke på noe av det som har skjedd i år:

  • LHL har skiftet navn og heter nå kun LHL for å vise at slagrammede er primærgruppe på lik linje med hjerte- og lungesyke
  • LHLs medlemsundersøkelse viser en kraftig vekst i andelen slagrammede medlemmer i LHL, fra 5 prosent i 2018 til 11 prosent i 2022
  • SlagNytt, som er blitt til SlagNytt & Afasiposten er ett av LHLs mest populære medlemstilbud
  • Fra årsskiftet slås Afasiforbundet i Norge sammen med LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi
  • Vi har fått flere interessepolitiske seire
  • Og vi har fått mye medieoppmerksomhet, blant annet flere ganger i NRK Dagsrevyen

Her vil jeg peke på innsatsen til våre tillitsvalgte, lokallag og interessegruppene LHL Hjerneslag Barn og Ungdom og LHL Hjerneslag Ung med lokale- og regionale nettverk. Og til Afasiforbundets tillitsvalgte. Det at vi står sammen i LHL, gir oss styrke.

Vår styrke har vi brukt og skal vi bruke videre for de vi representerer: Personer med gjennomgått hjerneslag, personer med afasi og annen ervervet hjerneskade og pårørende.

Også de av dere som er våre samarbeidspartnere, er opptatt av og gjør en stor innsats for våre medlemsgruppers interesser.

I året som har gått har vi arbeidet tett og godt sammen i aktørnettverket som jobber for en nasjonal rehabiliteringsreform. Vi har hatt møter med statsråd Kjerkol, nesten alle stortingspartier, Helsedirektoratet og KS. Flere av oss har hatt møte med Riksrevisjonen, som har startet forvaltningsrevisjon på rehabilitering. Det er vi spesielt glad for, siden det er flere år siden vi skrev første brev til kontrollinstitusjonen om å se på norsk hjerneslagrehabilitering.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å få i gang starten på en helt nødvendig rehabiliteringsreform, men sammen må vi jobbe videre for å avskaffe helsevesenets postkodelotteri.

En stor seier for oss, og ikke minst for LHL Hjerneslag Barn og Ungdom, er at i år startet arbeidet med å få på plass et eget kvalitetsregister for slagrammede barn.

I flere år har vi sammen med flere av dere jobbet hardt for å få slutt på den uverdige praksisen med å plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje. Nå rett før årsskiftet kom Helse- og omsorgsdepartementets høring på endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Det vil si en høring på hvordan skal man innføre og regulere Stortingets intensjon om forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem.

Jeg skal ikke oppsummere alle saker vi har jobbet med, men heller se framover og peke på noen hovedsaker for oss i 2023: Rehabiliteringsreform, bedre hjerneovervåking, bedre logopeddekning, få på plass et kvalitetsregisterprosjekt for barn, og inkludere Se i symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte.

2023 skal bli det året hvor vi sammen med våre nye medlemmer og tillitsvalgte fra dagens afasiforbund løfter afasisaken enda høyere.

LHL og LHL Hjerneslag og Afasi har mange svært dyktige tillitsvalgte på alle nivåer. Jeg skulle så gjerne navngitt dem alle, men ingen nevnt, ingen glemt. For meg – og for mine kollegaer i det som fra nytt år blir et fast slag- og afasiteam i LHLs administrasjon, Marita Lysstad Bjerke og Marianne Brodin sammen med en kommende logoped i rådgivingstjenesten - er det ærefullt å få jobbe på oppdrag fra disse.

Nå skulle jeg nevnt navnet på øvrige ansatte i LHLs administrasjon, som også gjør en stor innsats på slagområdet. Men igjen; ingen nevnt, ingen glemt. Takken er likevel stor og varm til alle og enhver, som jobber med organisasjon, kommunikasjon, politikk, økonomi, HR, renhold og ledelse m.m.

I tillegg til tillitsvalgte og ansatte jeg nå har nevnt, vil jeg trekke fram to konkrete grupper tillitsvalgte: Likepersoner og brukerrepresentanter. Gjennom sin kompetanse – for noen tilegnet på en brutal måte – gir de av sin innsikt til beste for andre.

Fra LHL Hjerneslag Ung-samling

I 2022 har vi gjennomført noen svært gode og viktige samlinger. Norges største samling for unge slagrammede og pårørende (bildet) på Gardermoen i september og samlingen for slagrammede barn og pårørende på Gardermoen samme måned. Ellers kan jeg, som eksempel på hva LHLs lokalorganisasjon gjør, også trekke fram LHL Vestfold og Telemarks årlige mestringskurs for slagrammede og pårørende og LHL Hjerneslag Ung Rogaland og LHL Hjerneslag Ung Trøndelags samlinger for barn og unge som pårørende. Mer fra flere kommer neste år!

LHL og LHL Hjerneslag og Afasi er involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Heller ikke her kan jeg navngi alle. Alle er like viktige. Men jeg vil trekke fram ett som er sluttført i år og ett som vi starter på neste år for å eksemplifisere vårt engasjement: Wise Serpent Studios AS har med hjelp av VR-teknologi utviklet et rehabiliteringsspill i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og oss. Og vi er partner i et stort forskningsprosjekt – RegTool AFNOR - i regi av Folkehelseinstituttet og Vestre Viken HF, som med støtte fra Forskningsrådet, fra 2024 skal se på hvordan man han forhindre hjerneslag som følge av atrieflimmer.

Helt til slutt: Nok en gang, takk for hyggelig kontakt og godt samarbeid i 2022.

Med dette vil jeg på vegne av LHL Hjerneslag og Afasi ønske dere alle en god jul og et riktig godt og framgangsrikt nytt år.

Alt godt.

Vennlig hilsen
Tommy Skar