LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Pakkeforløp hjerneslag på høring

Helsedirektoratet har nå sendt pakkeforløp hjerneslag fase 2, som omhandler rehabilitering og oppfølging, på høring. Høringsfrist er 5. mai, og LHL Hjerneslag skal bidra til at de slagrammede og pårørendes synspunkter blir fulgt opp.

Hensikten med pakkeforløp er å sørge for godt organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp. Anbefalingene og kunnskapsgrunnlaget i nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag danner grunnlaget for pakkeforløpet. Fase 1, som er rettet mot akuttfasen, ble publisert i desember 2017, og implementert fra februar 2018.

Fase 2 "Rehabilitering og oppfølging" tydeliggjør de alternative forløpene og deres innhold etter utskriving fra slagenheten. Fire alternative forløp er beskrevet:

  1. Spesialisert rehabilitering,
  2. tidlig støttet utskrivning,
  3. kommunal rehabilitering og
  4. uten initialt rehabiliteringsbehov.

For de tre første av disse forløpene, som er rehabiliteringsforløp, er det satt opp felles målepunkt for forløpstider og innhold i pakkeforløpet. Disse målepunktene er særlig viktige for å sikre kvaliteten i overgangen mellom tjenestenivåene og i selve rehabiliteringsprosessen. For forløpet «Uten behov for initial rehabilitering» vil bare noen av de felles målepunktene for rehabiliteringsforløpene være aktuelle.

I høringsutkastet er det i tillegg tydeliggjort og konkretisert ansvarsavklaringen mellom forskjellige nivåer innen spesialisert og kommunal rehabilitering for å sikre best mulig samarbeid og overganger for pasientene.

I høringsutkastet ligger også forslag om:

  1. Vurderingskriterier for rehabilitering og videre forventet effekt av rehabilitering. Herunder også en vurdering knyttet til gruppen uten et initialt rehabiliteringsbehov.
  2. Konkretisering av hvilke rehabiliteringsnivå og –tilbud som passer for de slagrammedes ulike behov og funksjonsnivå.

Målsetningen med det vi anbefaler i «Pakkeforløp hjerneslag – Fase 2 – rehabilitering og oppfølging» er også at dette vil kunne bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet hva gjelder ansvarsavklaring og innhold. Pakkeforløpet presenterer en systematisk vurdering av ulike forløp etter utskriving fra akuttavdeling, og dette vil trolig også kunne benyttes som verktøy for en del andre pasientgrupper, heter det i høringsbrevet fra Helsedirektoratet.

Les høringsutkastet her: https://helsedirektoratet.no/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2#høringsbrev

LHL Hjerneslag, som representerer landets slagrammede og pårørende, skal avgi sin høringsuttalelse sammen med øvrige brukerorganisasjoner innen 5. mai. LHL Hjerneslag har også deltatt i arbeidsgrupper i Helsedirektoratet som har utarbeidet både fase 1 og forslag til fase 2.

Innspill til LHL Hjerneslag kan gis til Marita Bjerke: