Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Slagforum: Statsbudsjettet for 2020 glemmer slagrammede

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 tar ikke tilstrekkelig tak i utfordringene på hjerneslagområdet – blant annet at mange slagrammede som følge av geografiske forskjeller i tilbud ikke får den rehabiliteringen og oppfølgingen de trenger - og Slagforum krever at det gjøres endringer når budsjettet skal behandles i Stortinget.

PRESSEMELDING

Hvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag, og ca. 70 000 lever med gjennomgått slag. Mange flere er pårørende. Hjerneslag er en av de største diagnosegruppene innen hjernesykdommer. Slag er en av de vanligste årsakene til blant annet funksjonshemming.

Når statsbudsjettforslaget kommer til Stortinget for behandling og vedtak, ber Slagforum om følgende:

 • Øke bevilgningene til habilitering og rehabilitering. Dette må – i tillegg til nevnte geografiske forskjeller i rehabilitering og oppfølging - ses i sammenheng med at det kommunale rehabiliteringstilbudet ikke bygges opp tilsvarende nedbyggingen som skjer i spesialisert rehabilitering, slik Helsedirektoratets «Analysenotat 8/2018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten» påpeker nå skjer

 • Tiltak for å utdanne flere logopeder, da Afasiforbundet i Norges logopedundersøkelser dokumenterer mangelfull logopeddekning

 • Foreslåtte kutt i minsteytelsen i stønadsordningen arbeidsavklaringspenger (aap) for nye mottakere under 25 og avvikling av ung ufør-tillegget i aap, reverseres. Slagforum er også opptatt av at antallet yngre uføre i Norge øker. Men tiltakene må være at de som rammes ikke straffes, men får mer målrettet oppfølging enn i dag

 • Tilskuddsordningen for informasjon og veiledning om nevrologiske sykdommer og skader økes fra 3 millioner kroner til 5 millioner kroner. I tillegg må det bevilges 650 000 kroner til en informasjonskampanje overfor kommunene om følgevansker etter hjerneslag og andre ervervede hjerneskader med utgangspunkt i kommunenes oppfølgingsansvar. Også informasjonsarbeidet med å spre kunnskap om symptomer på slag må fortsette gjennom bevilgning til en ny Prate, Smile, Løfte-kampanje

I tillegg ber Slagforum om at Stortinget gir følgende føringer til Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Utrede finansieringsordningen for etterkontroll for slagrammede, som er avgjørende for videre oppfølging og forebygging av nye slag. Det anbefales en poliklinisk kontroll i spesialisttjenesten én til tre måneder etter hjerneslaget, men mange får ikke det (i Norsk hjerneslagregisters årsrapport 2018, som kom 30. september, er andelen med rapportert status tre måneder etter slaget bare på 78 prosent, hvorav ett sykehus har rapportert bare 17 prosent). Et hovedproblem ifølge ansatte i helseforetakene er at etterkontrollen ikke finansieres tilstrekkelig (i dag finansieres "bare" en legekontroll)

 • Utrede den danske hjerneskaderehabiliteringsmodellen – inkludert en ordning med hjerneskadekoordinatorer - tilpasset norske forhold, hvor man vektlegger nivåinndeling og samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, da utfordringene på disse områdene ikke løses gjennom pakkeforløp hjerneslag alene

 • Utrede Nevronett for hjerneslag og slagrammede, og andre grupper med ervervet hjerneskade, etter modell av Parkinsonett

 • Utrede register for barn med ervervet hjerneskade, slik som barn med hjerneslag, da sistnevnte i dag ikke blir registrert av Norsk hjerneslagregister så vi vet hvor mange det gjelder. Kunnskap om antall og konsekvenser for disse er avgjørende for videre god oppfølging av en sårbar gruppe

Slagforum – som består av LHL Hjerneslag, Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for slagrammede (LFS) – vil nå studere budsjettforslaget nærmere, komme tilbake med flere reaksjoner og delta på budsjetthøring i helse- og omsorgskomitéen.

For ytterligere kommentarer fra Slagforum eller en av organisasjonene i forumet:

 • Slagforum, leder Tommy Skar, telefon 905 06 449
 • LHL Hjerneslag, generalsekretær Tommy Skar, telefon 90506449
 • Afasiforbundet, leder Hogne Jensen, telefon 99168021
 • LFS, leder Roger Amundsen, telefon 48999797