Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Slagforum: Statsbudsjettet for 2021 glemmer slagrammede

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 tar ikke tilstrekkelig tak i utfordringene på hjerneslagområdet – blant annet at mange slagrammede som følge av geografiske forskjeller i tilbud ikke får den rehabiliteringen og oppfølgingen de trenger - og Slagforum krever at det gjøres endringer når budsjettet skal behandles i Stortinget.

Hvert år rammes om lag 12 000 mennesker av hjerneslag, og ca. 70 000 lever med gjennomgått slag. Mange flere er pårørende. Hjerneslag er en av de største diagnosegruppene innen hjernesykdommer. Slag er en av de vanligste årsakene til blant annet funksjonshemming.

Slagforum trekker fram følgende i statsbudsjettet som positive nyheter:

 • Som følge av at smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien har rammet mange barn og unge og deres familier, foreslår Regjeringen 100 millioner kroner som en engangsbevilgning til styrking av kommunenes rammetilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi anser at dette er ett av flere nødvendige tiltak, og at det betyr at flere tiltak må komme i behandlingen i Stortinget, kommenterer Slagforum.

 • I løpet av høsten 2020 og våren 2021 skal det legges fram en egen pårørendestrategi og fremmes en stortingsmelding om utviklingshemmedes menneskerettigheter.

Det er bra at pårørendestrategien igjen varsles, men den har regjeringen varslet lenge. Vi antar forsinkelsen betyr en bedre, mer omfattende og konkret strategi enn om denne hadde kommet før, kommenterer Slagforum.

 • Dagens demensplan skal følges opp med en ny demensplan, Demensplan 2025.
  I statsbudsjettforslaget vises det til at den største forskjellen mellom sykdomsbyrde og forskningsinnsats fortsatt er innenfor muskel-skjelettsykdommer, hjerneslag og skader/ulykker.

Konsekvensen av dette må bli en sterkere forskningsinnsats på blant annet hjerneslag og rehabilitering, kommenterer Slagforum.

Når statsbudsjettforslaget kommer til Stortinget for behandling og vedtak, ber Slagforum om følgende:

 • Det må bevilges midler til implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2, som er forsinket, og til å starte prosessen med å etablere pakkeforløp fase 3 for perioden etter tre måneder.

 • Øke bevilgningene til habilitering og rehabilitering, blant annet innen afasi og andre følgevansker.

 • Tiltak for å utdanne flere logopeder, da Afasiforbundet i Norges logopedundersøkelser dokumenterer mangelfull logopeddekning.

 • 1,5 millioner kroner til å utrede hvordan logopeder kan bli en skal-tjeneste i kommunene.

 • Det er behov for økt bevisstgjøring rundt kommunenes ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vi ber derfor om at det bevilges én million kroner til en informasjonskampanje om afasi og andre følgevansker etter hjerneslag.

 • På bakgrunn av blant annet resultater fra Norsk Hjerneslagregisters årsrapport 2019, må det bevilges penger til en ny Prate, Smile, Løfte-kampanje (symptomkampanje).

I tillegg ber Slagforum om at Stortinget gir følgende føringer til Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Utrede finansieringsordningen for etterkontroll for slagrammede, som er avgjørende for videre oppfølging og forebygging av nye slag.

 • Utrede den danske hjerneskaderehabiliteringsmodellen – inkludert en ordning med hjerneskadekoordinatorer - tilpasset norske forhold, hvor man vektlegger nivåinndeling og samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, da utfordringene på disse områdene ikke løses gjennom pakkeforløp hjerneslag alene.

Slagforum – som består av LHL Hjerneslag, Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for slagrammede (LFS) – vil nå studere budsjettforslaget nærmere, komme tilbake med flere reaksjoner og delta på budsjetthøring i helse- og omsorgskomitéen.

 

For ytterligere kommentarer fra Slagforum eller en av organisasjonene i forumet:

 • LHL Hjerneslag, generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449
 • Afasiforbundet, leder Hogne Jensen, mobil 991 68 021
 • LFS, leder Roger Amundsen, mobil 489 99 797

Afasiforbundet i Norge  LFS  LHL Hjerneslag