LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Store forventninger til oppfølging av rehabiliteringsplanen

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge er fornøyd med at den lenge varslede opptrappingsplanen for rehabilitering nå kommer, og at det kommer tiltak for blant annet enklere tilgang til logopeder. Organisasjonene etterlyser imidlertid tiltak for å bedre logopeddekningen, og penger til pilotprosjekt på screening for atrieflimmer.

– Det er behov for bedre rehabiliteringstilbud for personer som har hatt slag, og for personer som er rammet av afasi, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet i Norge.

– Det er bra at det skal satses på rehabilitering der folk bor. Det er god vitenskapelig dokumentasjon på at hjemmerehabilitering etter hjerneslag er effektivt. Ytterligere ambulant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten kan styrke kvaliteten på hjemmerehabiliteringstilbudet og gi en tryggere overgang til kommunene. Dette må imidlertid følges opp med en god nok finansiering av et slikt tilbud i spesialisthelsetjenesten, sier de to.

For få logopeder i kommunene

Regjeringen foreslår at pasienter skal få enklere tilgang til logoped. I dag trenger pasienter forhåndsgodkjenning fra HELFO for å få behandling hos logoped. Regjeringen vil oppheve dette kravet. I tillegg vil regjeringen oppheve kravet om at pasienter må legge ved avslag på tjenester fra kommunen for å få forhåndsgodkjenning av HELFO.

– Dette er viktige og riktige tiltak, men det bedrer ikke logopedtilgangen i kommunene, noe Regjeringen også må foreslå tiltak for å få til, sier Skar og Jensen.

Skar og Jensen er imidlertid bekymret for at avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen som tidligere er varslet fra 1. januar 2017, som betyr egenandel for mange slagrammede. De er enig med Norsk Fysioterapiforbund som har foreslått at det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå sykdomslista og komme med faglig begrunnede forslag til endringer.

Behandling hos kiropraktor og fysioterapeut

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge er enige i forslagene som fremmes for kiropraktorbehandling og behandling hos fysioterapeut. I dag gis det stønad for inntil 14 kiropraktorbehandlinger per år. Enkelte kan ha behov for mer enn 14 behandlinger for å opprettholde funksjonen og fortsatt være yrkesaktiv, og regjeringen foreslår derfor å avvikle antallsbegrensingen fra 1. januar 2017. I dag må pasienter ha henvisning fra lege for å få refundert sine utgifter ved behandling hos fysioterapeut, og regjeringen vil vurdere å avvikle dette henvisningskravet og gi direkte adgang til fysioterapeut.

– En forenklet tilgang til tjenester og avbyråkratisering er noe vi støtter, sier Skar og Jensen.

Brukerorganisasjonene for slagrammede, personer med afasi og pårørende er også fornøyd med at Regjeringen foreslår 13,7 millioner kroner til et nasjonalt prosjekt som skal gi et bedre behandlingsforløp til barn med hjerneskade.
Det er også positivt at det bevilges penger til forsøk med ParkinsonNet og at psykologkompetansen i kommunene styrkes med 20 millioner kroner. Den fortsatte bevilgningen til Hjernerådet – hvor LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge er medlemmer – er viktig for å samordne informasjons- og opplysningsarbeid på nevrologifeltet og videreutvikle samarbeidet med brukerorganisasjoner, fagmiljøer og fagforeninger.

Etterlyser penger til videre informasjonsarbeid

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge mener at Regjeringen også i statsbudsjettet for 2017 burde bevilget penger til en hjerneslagkampanje.

– Vi er fornøyd med at helseminister Bent Høie ga 10 millioner kroner til en informasjonskampanje i høst, men skal vi oppnå ønskede resultater, trenger vi jevnlige kampanjer og informasjonsarbeid mellom kampanjene, sier Skar og Jensen.

Bør screene for atrieflimmer

Rundt 150 000 kan ha atrieflimmer i Norge, og av disse er det trolig rundt 50 000 som har det uten å være klar over det. LHL Hjerneslag mener at tiden nå er inne for screening for atrieflimmer og at statsbudsjettet burde bevilget penger til et pilotprosjekt. Ved å avdekke uoppdaget flimmer kan man forhindre 700-1500 hjerneinfarkt årlig, ifølge eksperter.

– Dette må helsemyndighetene ta på alvor, så vi fortsetter å jobbe for screening, sier Skar.

Nå vil LHL Hjerneslag og Afasiforbundet gjennomgå både opptrappingsplanen og statsbudsjettet for å se på helheten i det som foreslås.

For LHL Hjerneslag, generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449.
For Afasiforbundet i Norge, leder Hogne Jensen, mobil 991 68 021.