Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Stortingssalen sett fra presidentskapspodiet
Foto: Stortinget

Tema: Stortingsvalg 2021

13. september er det stortingsvalg, og LHL Hjerneslag og SlagNytt presenterer hva partiene mener om viktige spørsmål som våre medlemmer og øvrige slagrammede og pårørende er opptatt av.

Vi anbefaler ikke ett bestemt parti eller en bestemt blokk. Det er opp til deg som velger. Vi ber deg ikke engang legge avgjørende vekt på vår oversikt over hva partiene mener om kun 13 spørsmål fordi vi erkjenner at det også er mange andre spørsmål – både i og utenfor helseområdet – som er viktige. Men vi bidrar forhåpentligvis med noe nyttig informasjon.

Som slagrammet, med ervervet hjerneskade eller pårørende er du et like helt og sammensatt menneske som alle andre, og alle har forskjellige ønsker, behov og vektlegger ulike saker og temaer ulikt.

Velgerguide 2021

Vi oppfordrer deg til å bruke stemmeretten; stem på det partiet du mener ligger ditt hjerte og din hjerne nærmest. Ikke la andre bestemme over din framtid.

 

Valget er spennende av flere grunner, blant annet hvem som blir helseminister. Fra LHL og LHL Hjerneslag side skal vi ønske velkommen den som får denne viktige oppgaven, og vi skal både stille krav til og samarbeide med den det blir.

Hva mener partiene om viktige saker innen hjernehelse og hjerneslag?
Spørsmål
Arbeiderpartiet FRP Høyre KRF MDG Rødt SP SV Venstre
Vil forskriftsfeste responstid for ambulanser? JA JA nei nei JA JA JA JA nei
Vil innføre en nasjonal standard for vurdering av akutt hjerneslag, hvor man blant annet etablerer et felles språk mellom den prehospitale tjenesten og sykehuset? JA JA JA ? JA JA JA JA JA
Vil ha hjerneovervåkings-enheter på sykehusene på linje med hjerteovervåking? * JA JA ? JA JA ? ? JA
Vil ha logopeder som en "skal"-tjeneste i kommunene? nei nei JA nei JA JA nei JA nei
Vil at det etableres tverrfaglig synsrehabilitering for slagrammede? JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Vil styrke finansieringen av etterkontroll for slagrammede? JA JA JA JA JA ? JA JA JA
Vil ha hjerneskade / hjerneslagkoordinator i kommunene? * JA nei JA JA JA nei JA JA
Vil innføre pakkeforløp hjerneslag fase 3 (pakkeforløp utover tre måneder)? JA JA JA ? JA nei ? JA JA
Vil ha en rehabiliteringsmodell med nivåinndeling med bakgrunn i pasientens behov og med tydeligere nasjonale normer som beskriver ulike rehabiliteringstilbud? ? JA JA ? JA nei ? JA JA
Vil at det etableres et eget register for barn med gjennomgått hjerneslag eller ervervet hjerneskade? JA nei nei JA JA JA ? JA ?
Vil ha forbud mot barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje? JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Vil ha et offentlig utvalg som kartlegger forskjeller i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og foreslår tiltak for å motvirke disse? nei nei JA nei JA JA JA JA ?
Vil øke forskningsinnsatsen på hjerneslag? JA JA JA JA JA JA JA JA JA

 

? = Ikke tatt stilling

* = Programfestet å prøve ut nevroteam i kommunene

 

Helseministerduell mellom Høie (H) og Kjerkol (Ap)

Han er helse- og omsorgsminister. Hun kan bli det, om det blir regjeringsskifte. Vi har spurt Bent Høie fra Høyre og Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet om hva de mener om viktige helsepolitiske temaer innen hjernehelse og hjerneslag.

Her følger spørsmål til Høie og Kjerkol, og deres svar:

Hva er de viktigste "prinsippene" for ditt partis helsepolitikk?

Bent Høie

Bent Høie

Høyre
  • Høyre vil skape pasientens helsetjeneste
  • Du skal ha valgfrihet og møtes med kompetanse og kvalitet
  • Pasientens helsetjeneste betyr at pasienten skal møtes i samme øyehøyde
  • Ingen beslutninger om deg skal tas uten deg
Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol

Arbeiderpartiet
  • Rettferdighet
  • God oppfølging
  • Fellesskapets ansvar
  • Helsehjelp uansett hvor du bor

Hva anser du som den største utfordringen innen hjernehelse- og på hjerneslagområdet?

Høie Kjerkol
Økningen i antall mennesker som rammes av demens er kanskje den største utfordringen innen hjernehelse i årene fremover. Samtidig må vi også sikre god rehabilitering for mennesker som rammes av hjerneslag og løfte frem det enkelte menneskes mulighet for å fremme egen hjernehelse og mestre livet med nedsatt funksjon på grunn av en hjernesykdom. For Ap er det viktig at vi får en satsing på hjernehelse/hjerneslag som er i tråd med alvorlighetsgraden i sykdommen. Ap mener det er viktig at vi styrker spesialisthelsetjenesten slik at alle rammede får god oppfølging, tilstrekkelig etterkontroll og utfyllende registrering. Dette må både sikres for eldre, men også for de under 18 år. Det er også nødvendig med en satsing på kommunehelsetjenestens arbeid for å redusere de geografiske forskjellene i tilbudet. Vi skal styrke kommuneøkonomien så kommunene kan ansette flere logopeder. Vi vil også prøve ut nevroteam i kommunene og at rehabiliteringen blir tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.

Hvilket vedtak / forslag fra deg (ditt parti) anser du som viktigst for slagrammede i inneværende periode?

Hvilket vedtak har du / din regjering gjennomført i inneværende periode som du anser for viktigst for slagrammede? Hvilket forslag har du / ditt parti fremmet i inneværende periode som du anser for viktigst for slagrammede?
Høie: I 2018 etablerte regjeringen et eget pakkeforløp for hjerneslag. Det ble utvidet i 2019 til også å omfatte oppfølging og rehabilitering. Dette er viktig for å sikre likeverdige helsetjenester og unngå uønsket variasjon i behandlingen. For pasientene gir pakkeforløp økt trygghet og forutsigbarhet. Vi har også laget Norges første strategi for hjernehelse. I tillegg til dette ble det første forskningssenteret for klinisk behandling i nevrologi etablert i 2019, som skal prioritere studier innen MS, ALS, Parkinsons sykdom og demens. Det vil løfte forskningen på hjernehelse. Kjerkol: I kjølvannet av statsbudsjettet for 2021 foreslo vi at det måtte komme tiltak for å øke etterkontrollen i spesialisthelsetjenesten og oppfølgingen med nevrologisk kompetanse av slagpasienter. Dette skal vi følge opp når vi kommer i regjering slik at målsettingen om etterkontroll i spesialisthelsetjenesten blir nådd. Det er helt nødvendig at alle sikres etterkontroll og at folk opplever en god rehabilitering. Dette innebærer også at det må forskes mer på hjernehelse slik at kunnskapen i helsevesenet økes.

Hva anser du som de viktigste sakene på hjernehelse og hjerneslagområdet i kommende stortingsperiode?

Høie Kjerkol
I neste periode må vi følge opp «Hjernehelsestrategien» slik at helse- og omsorgstilbudet blir mer brukerorientert, behandlingsforløpene henger bedre sammen, fortsette satsingen på forskning, og ikke minst jobbe for å forebygge at flere rammes av hjernesykdommer. Her tenker jeg særlig på gjennomføringen av «Demensplan 2025» og arbeidet som gjøres for å forebygge demens. I kommende stortingsperiode håper jeg at de viktigste tiltakene blir en forskriftsfestet responstid for ambulanser, etablering av tverrfaglig team synsrehabilitering for slagrammede og å styrke oppfølging og rehabilitering for de som har hatt hjerneslag.

LHL Hjerneslag, som er en del av LHL, jobber også politisk for å ivareta slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørendes interesser. Vår rolle kan kort beskrives som å være både disse gruppenes "advokat" og en medspiller for fagmiljøer og helsemyndigheter.

Derfor får vi oppmerksomhet om saker gjennom media, samtidig som vi alltid følger opp med forslag, har dialog med ulike miljøer og deltar i politiske prosesser og høringer. LHL Hjerneslag er representert i både offentlige arbeidsgrupper og i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter.

I inneværende periode har vi vært medarrangør av stortingsseminar om hjerneslag. I løpet av de siste årene har vi i samarbeid og dialog med andre, ikke minst med innspill til politikerne, bidratt til å få gjennomslag for saker som symptomkampanje på hjerneslag (Prate, Smile, Løfte), framtidig forskriftsfesting av responstid for ambulanser, bedre finansiering av etterkontroll for slagrammede, bedre framtidig oppfølging av personer med synsutfordringer etter slag og forbud mot barn og unge på sykehjem mot sin vilje, for å nevne noe.

Nå jobber vi blant annet for at det skal opprettes et kvalitetsregister for slagrammede barn/barn med ervervet hjerneskade, mindre geografiske forskjeller i rehabilitering- og oppfølgingstilbudene for slagrammede og personer med ervervet hjerneskade, flere logopeder i kommunene, hjerneskadekoordinator, pakkeforløp hjerneslag fase 3 (tiden etter tre måneder) og en rehabiliteringsreform.

Vi bidrar til å følge opp nasjonal hjernehelsestrategi og nasjonal pårørendestrategi, som også vi deltok med innspill til. Hjernehelsestrategien har utgangspunkt i Helsedirektoratets statusrapport hjernehelse, som helsedirektør Bjørn Guldvog presenterte på et stort møte i regi av LHL Hjerneslag i februar 2017.

Vi er medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Hjernerådet, Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) og Pårørendealliansen, som vi  var med på å etablere.

Gjesteartikler

Noe av det vi har jobbet med - og jobber med