Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Ulike prioriteringer i partiprogrammene

LHL Hjerneslag har sjekket hva partiene har programfestet på områdene hjernehelse og hjernesykdommer, rehabilitering og pårørende.

Ingen partier bruker begrepet hjernehelse konkret. Det kunne man kanskje forventet etter at vi er midtveis i perioden for den nasjonale hjernehelsestrategien, som gjelder for 2018–2024, og helsemyndigheter har hatt en ambisjon om å få etablert dette som et allment brukt ord.

På en annen side betyr ikke det at partiene ikke er opptatt av hjernehelse, da mye kan sies indirekte. For eksempel bidrar forebyggingstiltak, som fysisk aktivitet og sunt kosthold, til bedre hjernehelse. Forskning har stor betydning for å forstå hjernen, hva som påvirker den positivt og negativt og hva som skjer under hjernesykdommer.

Hjernesykdommer

Når vi vet at én av tre i løpet av livet vil rammes av en sykdom relatert til hjernen, så er det også et politisk ansvar. Arbeiderpartiet (Ap), Høyre og Kristelig Folkeparti (KrF) bruker ordet hjernesykdom. Ap har programfestet at de vil prøve ut nevroteam i kommunene, til støtte for de med hjernesykdom. Høyre vil styrke forskningen på demens og hjernesykdommer. KrF vil "styrke hjerne- og demensforskningen for å møte økningen i helseutfordringer ved hjernen som nå kommer" og "utdanne flere nevrologer for å møte den kommende helseutfordringen fra demens og andre sykdommer i hjernen og nervesystemet".

Flere partier har konkrete formuleringer knyttet til hjernesykdommen demens.

Rehabilitering

Hvert år rammes om lag 12 000 av hjerneslag, og behovet for rehabilitering er stort. Evalueringen av "Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017–2019)" som kom tidligere i år, pekte på en rekke utfordringer.

Med utgangspunkt de utfordringer LHL Hjerneslag har registrert for slagrammede og personer med ervervet hjerneskade, og de forslag til tiltak organisasjonen har foreslått, merker vi oss følgende viktige programformuleringer:

Ap vil styrke rehabilitering, habilitering og ettervern for de som har langtidsutfordringer knyttet til sykdom, herunder Covid-19-pasienter og styrke kommunenes evne til å ivareta rehabilitering og styrke rehabiliteringsfeltet i samarbeid med ideelle organisasjoner.

Høyre vil styrke arbeidet med rehabilitering, og bedre overgangen fra behandling til rehabilitering, og styrke kommunenes rehabiliterings- og habiliteringstilbud.

KrF vil øke satsingen på rehabilitering og habilitering for å sikre aktive dagligliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og partiet vil ha en helhetlig gjennomgang av rehabiliteringstilbudet i kommunene.

Frp vil øke rehabiliteringskapasiteten, og at behandlende lege pålegges å informere om muligheten for rehabilitering ved egnede sentre.

Miljøpartiet De Grønne vil bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområder for restitusjon.

Rødt vil bygge ut og styrke habilitering- og rehabiliteringsinstitusjoner, slik at kronisk syke, personer utsatt for ulykker og personer med sammensatte diagnoser ikke blir kasteballer mellom sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Senterpartiet (Sp) vil innføre en egen opptrappingsplan som sikrer utvikling og finansiering av et godt kommunalt arbeidsrettet rehabilitering- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper.

Sosialistisk Venstreparti vil utarbeide en nasjonal plan for rehabilitering og habilitering i primærog spesialisthelsetjenesten, og opprettholde velfungerende rehabiliteringsinstitusjoner i hele landet.

Venstre vil opprettholde tilbudet om spesialisert rehabilitering samtidig som det eksisterende rehabiliteringstilbudet i kommunene videreutvikles.

Pårørende

Pårørende bidrar til å opprettholde norsk omsorgssektor, og Pårørendealliansens pårørendeundersøkelser har dokumentert at pårørende har flere utfordringer.

Høyre vil blant annet sørge for at alle kommuner har en pårørendestrategi, gi pårørende større innflytelse når viktige beslutninger tas, gi pårørende mer fleksible avlastningstilbud og ta de pårørendes egen helse på alvor for å unngå at folk blir syke av pårørenderollen.

Frp vil innføre nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse for alle sykehjem og brukerog pårørendeutvalg i kommunen for omsorgstjenester.

Rødt vil sikre pårørende nødvendig faglig støtte, veiledning og avlastning dersom pleietrengende personer ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og de har pårørende som ønsker at de skal være hjemmeboende.

Sp vil sikre alle pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver tilbud om en pårørendeavtale med kommunen, og partiet vil forbedre pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre muligheter til å kombinere arbeid og omsorg.

Høyre, Sp og Rødt har egne pårørendekapitler.

Gjennomgangen over tar utgangspunkt i hva LHL Hjerneslag anser som de viktigste formuleringene, men for fullstendig oversikt må man lese programmene.

Alle partier har fått teksten tilsendt for eventuell korrigering av feil.