Hopp direkte til innhold

Anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker 2014

LHL Internasjonal praktiserer nulltoleranse for korrupsjon, og det er også et krav fra bevilgende myndigheter. Arbeidet med anti-korrupsjon og mislighold krever et helhetlig, systematisk fokus både på forebyggings- og kontrollsiden.

Her følger en redegjørelse for gjennomførte anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker for 2014. 

Bakgrunn og formål

“Korrupsjon er et hinder for utvikling. Det innebærer maktmisbruk og hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. En utbredt og anerkjent definisjon av korrupsjon er den som brukes av blant annet verdensbanken; korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. Korrupsjon finnes på alle nivåer”. 

– Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe 

Anti-korrupsjonskurs/dilemma-treninger

Et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet har vært å ta i bruk et anti-korrupsjonskurs som bygger på et gressrotskurs utviklet av Digni. LHL Internasjonal har tilpasset dette til vår organisasjon og våre partnere.

Kurset tar for seg følgende områder:

  • Få en felles forståelse av hva korrupsjon er, og krav fra LHL Internasjonal og norske myndigheter rundt nulltoleranse-prinsippet.
  • Se på hvordan partner kan forebygge korrupsjon i sin organisasjon og se på risikoområder.
  • Gå gjennom varslingsrutiner, og partners varslingsplikt ved mistanke om korrupsjon i egen organisasjon.
  • Bli enige om veien videre for anti-korrupsjonsarbeidet hos partner.

I 2014 har kurset blitt holdt for til sammen fire partnere i Zambia og Sudan. Kurset har mange eksempler, caser og gruppeoppgaver, som skal åpne for diskusjoner og dilemmatreninger. Partner bestemmer selv hvem som skal delta, men LHL Internasjonal har oppmuntret til at dette er noe som passer for ansatte på alle nivåer i organisasjonen, inkludert frivillige.

På kursene har det vært mellom 10-25 deltakere. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive, og det arbeides med hvordan partnerorganisasjonene kan bruke verktøyet videre ut i sine organisasjoner. Målet er at alle partnere skal ha gjennomgått kurset, og dette er nedfelt i resultatrammeverket til stiftelsen.

Økonomigjennomganger

Hensikten med en økonomigjennomgang er å gjennomføre en større kvalitetssikring av rutinene for økonomihåndtering hos partner ut over den oppfølgingen som gjøres av prosjektansvarlig i løpet av året. Etter en slik gjennomgang lages det en rapport med oppfølgingspunkt / anbefalinger til forbedringsområder, som deles med partner og som inngår i det videre oppfølgingsarbeidet mellom prosjektansvarlig og partner.

I 2014 har det blitt gjennomført økonomigjennomganger hos fem av LHL Internasjonal sine partnere, i Tanzania og Sudan.

Prosjektoppfølging

Økonomi og internkontroll er en fast post på programmet ved oppfølgingsreisene som foretas av prosjektansvarlig én til to ganger per år for alle partnere. I tillegg skal det avholdes møte med revisor én gang per år, enten som en del av en økonomigjennomgang, eller den ordinære prosjektoppfølgingen.

Mislighold

Det ble i 2014 opprettet en varslingssak til varslingsteamet i Norad om mulige økonomiske misligheter i tuberkuloseprogrammet i Nepal. Bakgrunnen for dette var at Det Globale Fondet, som er med-donor inn i programmet, selv hadde igangsatt undersøkelser etter mistanke om økonomiske misligheter.

LHL Internasjonal frøs umiddelbart midler og igangsatte undersøkelser ved hjelp av et lokalt revisjonsselskap etter dialog med varslingsenheten. 

Revisjonserklæringen uttrykte klart at det ikke var funnet misligheter knyttet til den norske finansieringen, og saken ble avsluttet i 2015. Gjennomgangen ga samtidig gode råd om hvordan rutinene hos lokal partner kan bedres i samarbeidet, og tiltak er igangsatt for å styrke kapasiteten hos økonomipersonalet som er ansatt i programmet.

Les artikkelen "Intet misbruk av LHL Internasjonals midler i Nepal".