Hopp direkte til innhold

Anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker 2015

LHL Internasjonal praktiserer nulltoleranse for korrupsjon, og det er også et krav fra bevilgende myndigheter. Arbeidet med anti-korrupsjon og mislighold krever et helhetlig, systematisk fokus både på forebyggings- og kontrollsiden.

Her følger en redegjørelse for gjennomførte anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker for 2014. 

Bakgrunn og formål

«Korrupsjon er et hinder for utvikling. Det innebærer maktmisbruk og hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. En utbredt og anerkjent definisjon av korrupsjon er den som brukes av blant annet verdensbanken; korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. Korrupsjon finnes på alle nivåer» (Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe).

Anti-korrupsjonskurs / dilemma-treninger

Et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet har vært å ta i bruk et anti-korrupsjonskurs som bygger på et grasrots kurs utviklet av Digni. LHL Internasjonal har tilpasset dette til vår organisasjon og våre partnere.

Kurset tar for seg følgende områder:

  • Få en felles forståelse av hva korrupsjon er, og krav fra LHL Internasjonal og norske myndigheter rundt nulltoleranse-prinsippet
  • Se på hvordan partner kan forebygge korrupsjon i sin organisasjon og se på risikoområder
  • Gå gjennom varslingsrutiner, og partners varslingsplikt ved mistanke om korrupsjon i egen organisasjon
  • Bli enige om veien videre for anti-korrupsjonsarbeidet hos partner

I 2015 har LHL Internasjonal avholdt kurset for til sammen fem partnere, i Tanzania, Malawi og Nepal. Kurset har mange eksempler, caser og gruppeoppgaver, som skal åpne for diskusjoner og dilemmatreninger. Lokal partner bestemmer selv hvem som skal delta, men kurset passer for alle ansatte i organisasjonen, inkludert frivillige.

På kursene har det vært mellom 10-25 deltakere. Tilbakemeldingene fra deltakerne rundt tematikken og opplegget har vært positive, og flere partnerorganisasjoner har tilpasset kurset ytterligere, og avholdt til sammen 20 treninger for sine lokale avdelinger. Målet er at alle partnerorganisasjoner skal ha gjennomgått kurset, og dette er nedfelt i resultatrammeverket til stiftelsen.

Faggruppe anti-korrupsjon

Etter at partnere har gjennomgått kurset i anti-korrupsjon har LHL Internasjonal oppfordret til at de utnevner en "focal person" for anti korrupsjon i egen organisasjon. Dette for å gjøre det enklere å arbeide videre med tematikken internt. I 2015 ble det opprettet en faggruppe / e-post gruppe for alle anti korrupsjons ansvarlige hos våre partnere. LHL Internasjonal sender ut relevant informasjon ca to ganger i året, men medlemmene av gruppa kan også bruke hverandre til å stille spørsmål, sparre, få ideer om hvordan jobbe med tematikken i egen organisasjon etc.

Økonomigjennomganger

Hensikten med en økonomigjennomgang er å gjennomføre en større kvalitetssikring av rutinene for økonomihåndtering hos partner ut over den oppfølgingen som gjøres av prosjektansvarlig i løpet av året. Etter en slik gjennomgang lages det en rapport med oppfølgingspunkt / anbefalinger til forbedringsområder, som deles med partner og som inngår i det videre oppfølgingsarbeidet mellom prosjektansvarlig og partner.

I 2015 har det blitt gjennomført økonomigjennomganger hos fem av LHL Internasjonal sine partnere, i Tanzania, Malawi og Nepal.

Prosjektoppfølging

Økonomi og internkontroll er en fast post på programmet ved oppfølgingsreisene som foretas av prosjektansvarlig 1-2 ganger pr år for alle partnere. I tillegg skal det avholdes møte med lokal revisor en gang pr år, enten som en del av en økonomigjennomgang, eller den ordinære prosjektoppfølgingen.

Mislighold

Det ble ikke meldt inn noen saker i 2015.