LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker 2016

LHL Internasjonal praktiserer nulltoleranse for korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med anti-korrupsjon og mislighold krever et helhetlig, systematisk fokus både på forebyggings- og kontrollsiden.

Her følger en redegjørelse for gjennomførte anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker for 2016. 

Bakgrunn og formål

LHL Internasjonal jobber i land og områder med fattigdomsproblematikk der store deler av befolkningen har dårlige levekår og hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer. Dette er også land med høy forekomst av korrupsjon. Korrupsjon er misbruk av makt, hindrer utvikling og bidrar til urettferdig ressursfordeling. Å forebygge og avdekke korrupsjon er en viktig del av vårt arbeid.

Anti-korrupsjonskurs / dilemma-treninger

Et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet har vært å ta i bruk et anti-korrupsjonskurs som bygger på et grasrotkurs utviklet av Digni. LHL Internasjonal har tilpasset kurset til vår organisasjon og våre partnere.

Kurset tar for seg følgende områder:

  • Få en felles forståelse av hva korrupsjon er, og krav fra LHL Internasjonal og norske myndigheter rundt nulltoleranse-prinsippet.
  • Se på hvordan partner kan forebygge korrupsjon i sin organisasjon og se på risikoområder.
  • Gå gjennom varslingsrutiner, og partners varslingsplikt ved mistanke om korrupsjon i egen organisasjon.
  • Bli enige om veien videre for anti-korrupsjonsarbeidet hos partner. 

Kurset har mange eksempler, caser og gruppeoppgaver, som skal åpne for diskusjoner og dilemmatreninger. Lokal partner bestemmer selv hvem som skal delta og kurset passer for både ansatte, ledelsen og frivillige.
I 2016 ble det gjennomført 44 kurs i regi av partnerne våre. Eksempelvis - etter at vår partner STPA i Sudan gjennomgikk anti-korrupsjonstrening har de holdt åtte kurs i løpet av 2016. Og selv om disse kursene hovedsakelig er ment for å styrke partnerorganisasjonene og deres lokallag, så har effekten vist seg å være bredere.

STPA har blitt invitert til flere ulike fora og diskusjonsmøter, både innenfor og utenfor helsevesenet, fordi de har satt søkelyset på korrupsjon og pasientrettigheter, og hva korrupsjon fører til av tap for samfunnet. De har også inkludert antikorrupsjon som et element i andre kurs de holder.

Målet om at alle partnerorganisasjoner skal ha gjennomgått kurset, og som er nedfelt i resultatrammeverket til stiftelsen, er nådd. Men LHL Internasjonal og partnere vil fortsette det kontinuerlige arbeidet for at bevisstgjøring og bekjempelse av korrupsjon blir en naturlig del i hverdagen.

Faggruppe anti-korrupsjon

Etter at partnere har gjennomgått kurset i anti-korrupsjon har LHL Internasjonal oppfordret til at de utnevner en "focal person" for anti- korrupsjon i egen organisasjon. Dette for å gjøre det enklere å arbeide videre med tematikken internt. I 2015 ble det opprettet en faggruppe / e-post gruppe for alle anti- korrupsjons ansvarlige hos våre partnere. LHL Internasjonal sender ut relevant informasjon ca to ganger i året, men medlemmene av gruppa kan også bruke hverandre til å stille spørsmål, sparre og få ideer om hvordan jobbe med tematikken i egen organisasjon etc.

Økonomigjennomganger

Hensikten med en økonomigjennomgang er å gjennomføre en større kvalitetssikring av rutinene for økonomihåndtering hos partner, ut over den oppfølgingen som gjøres av prosjektansvarlig i løpet av året. Etter en slik gjennomgang lages det en rapport med oppfølgingspunkter / anbefalinger til forbedringsområder, som deles med partner og som inngår i det videre oppfølgingsarbeidet mellom prosjektansvarlig og partner.

I 2016 har det blitt gjennomført økonomigjennomganger hos tre partnere i Tanzania.

Prosjektoppfølging

Økonomi og internkontroll er en fast post på programmet ved oppfølgingsreisene som foretas av prosjektansvarlig 1-2 ganger pr år for alle partnere. I tillegg skal det avholdes møte med lokal revisor en gang pr år, enten som en del av en økonomigjennomgang, eller den ordinære prosjektoppfølgingen.

LHL Internasjonal har økt fokus på kvalitativ leveranse fra lokale revisorer samt å ha oppfordret til periodisk utskifting av revisor for å unngå korrupsjon på revisjonsnivå.

Mislighold

I 2016 ble det oversendt to varslingssaker til varslingsteamet i Norad om mulige økonomiske misligheter hos to av LHL Internasjonal sine partner i Nepal og Tanzania.

I Nepal gjaldt det hovedsakelig en tidligere varslet sak som har blitt grundig analysert og gjennomgått både av Norad, LHL Internasjonal, lokal partner og lokal revisor. Påstandene var ikke dokumenterbare og revisjonserklæringen uttrykte klart at det ikke var funnet misligheter knyttet til den norske finansieringen. Dermed ble saken avsluttet fra Norad sin side.

I Tanzania ble en partner nærmere undersøkt etter en anonym varsling om økonomisk mislighet. LHL Internasjonal analyserte saken lokalt og i samarbeid med Norad. Etter vurdering av påstandene og fakta samt levering av revidert og godkjent regnskapet ble saken henlagt.

Gjennomgangen av lokale partnere i Tanzania ga gode råd om hvordan rutinene hos lokal partner kan bedres, og tiltak er igangsatt for å styrke kapasiteten hos økonomi- og administrasjonspersonalet som er ansatt i programmet.