LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Brosjyrer om tuberkulose

Det er viktig for både pasienter og helsearbeidere å ha god og trygghetsskapende kunnskap om tuberkulose. Slik kunnskap bidrar til bedre behandlingsresultater og mindre stigmatisering, og gir trygghet i møtet mellom pasient og behandler.

Mange pasienter har liten kunnskap om tuberkulose, og i helsevesenet er det ofte store utfordringer i kommunikasjonen mellom helsearbeidere og pasienter.

Pasienters rett til god og tilrettelagt informasjon er ofte oversett eller ikke gitt nok oppmerksomhet. Det er imidlertid åpenbart at det å få en sykdom og gjennomgå behandling for den uten å få tilstrekkelig informasjon, er vanskelig og belastende. Utilstrekkelig informasjon kan føre til forsinket diagnose, behandlingsavbrudd, unødvendig redsel, mindre åpenhet, skam og ensomhet.

Derfor har LHL Internasjonal, i samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Hjelper pasientene til å fullføre behandlingen

Innholdet i brosjyrene er basert på spørsmål og bekymringer som pasienter har hatt.

I alle landene hvor vi jobber, har vi har hatt en grundig dialog med pasienter om hva de ønsker informasjon om. Basert på dette har vi utviklet brosjyrer i et enkelt og pasientvennlig språk. Brosjyrene gir både faktakunnskap og praktiske råd, og formidler håp og støtte.

Helsearbeidere og frivillige deler ut brosjyrene til ny-diagnostiserte personer, og bruker den som utgangspunkt når de veileder pasientene.

LHL Internasjonal har gjort ulike studier for å måle effekten av brosjyrene. Det har også blitt gjennomført en ekstern evaluering av brosjyrene i alle våre samarbeidsland. Studiene og evalueringen viser tydelig at pasientene mener at brosjyrene hjelper dem til å fullføre behandlingen. Dette skyldes at pasientene lærer at de vil bli friske, og at de etter å ha lest brosjyrene tør å være åpne om sykdommen, og ved å dele kunnskapen med andre blir mindre stigmatisert og diskriminert.

Det ble også vist at pasienter som hadde fått brosjyren, hadde bedre kunnskap om tuberkulose enn pasienter som ikke hadde tilgang til brosjyren.

Pasientbrosjyre om tuberkulose

Denne brosjyren er laget for pasienter med tuberkulose og deres pårørende. I brosjyren finner du informasjon om tuberkulose og tuberkulosebehandling, og råd om hvordan man kan håndtere sykdommen.

For å utvikle brosjyren har vi i LHL Internasjonal spurt tuberkulosepasienter om hva de vil vite om tuberkulose, og hvilke erfaringer de ønsker å dele med andre. Sammen med helsearbeidere og pasienter har vi funnet svar på de vanligste spørsmålene. Brosjyren finnes på 12 språk.

Last ned pasientbrosjyren som en PDF her


Kortfattet informasjonsbrosjyre om tuberkulose

Gir enkel og kortfattet informasjon om tuberkulose for alle som ønsker å vite mer om sykdommen. Brosjyren omhandler blant annet fakta om tuberkulose, symptomer, smittemåte, behandling og hvor man skal henvende seg hvis man tror man har tuberkulose. Brosjyren finnes på 12 språk.

Informasjonsbrosjyren kan lastes ned som en PDF her

Brosjyre om forebyggende tuberkulosebehandling

Beskriver hva forebyggende tuberkulosebehandling er, og hvordan behandlingen gis. Brosjyren er laget for å kunne brukes til å ta en informert beslutning om man ønsker å ta forebyggende behandling eller ikke. Den kan også brukes som et oppslagsverk underveis i behandlingen. Brosjyren finnes på 12 språk. 

Brosjyren kan lastes ned som en PDF her


Veileder om tuberkulose for helsepersonell

LHL Internasjonal har, sammen med pasienter, utarbeidet en veileder for helsepersonell i bruk av brosjyren. Veilederen gir praktiske råd og innspill til hvordan man kan bruke brosjyren på best mulig måte gjennom de forskjellige behandlingsfasene, og for hvordan man kan bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient.

Veilederen kan lastes ned som en PDF her

Har du spørsmål om brosjyrene? Send oss en e-post her